is toegevoegd aan je favorieten.

Het Noorden in woord en beeld, 1947, no 7, 05-04-1947

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Hier spreekt Soetan Sjahrir, de minister-president de man, die de onderhandelingen met de Neder landers voert en op iviens invloed veler hoop is ge vestigd. Hij spreekt van zijn plaats aan de regee ringstafel. die een interessanten aanblik oplevert

belangstelling dan ons soms lief is de ontwikkeling der dingen daarginds gade slaan.

En naast al die zorg loopt de partij-politieke strijd van vooren tegenstanders van de overeenkomst van Linggadjati, van de menschen van een geheel vrij Indonesië tegen de koloniale behoudzuchtigen, die alleen maar in rubber-, tin- en thee-aandeelen denken, van het onwerkelijke en werkelijke, het gekleede en het naakte Linggadjati voor een gewoon mensch die niet politiek doorkneed is geen wegwijs meer mogelijk lijkt.

Ja het is geen wonder dat Indië onze tweede nationale zorg is die bovendien nog de irriteerende eigenschap heeft, dat zeer velen van ons het gevoel hebben nimmer het naadje van de kous aan de weet te kunnen komen. Velen willen zoo graag weten b.v. wat er werkelijk daar op Java, de kern van de Repoebliek Indonesia en de plaats van militaire en politieke schermutselingen, gebeurt.

Pas den laatsten tijd vermogen Nederlandsche journalisten wat meer door te dringen in de mysteries van dat eiland, al moet men zich van het doordringen geen al te groote voorstelling maken. Op het oogenblik bevindt zich de Nederlandsche persfotograaf Cas Oorthuys aldaar en die heeft o.a. foto's gemaakt

van het republikeinsche parlement, dat in de wandeling K.N.I.P. wordt genaamd. Dat parlement is, hoewel de Repoebliek Indonesia haar bestaansrecht wenscht te gronden op het democratische recht van zelfbeschikking der volkeren, niet bepaald op democratische wijze, b.v. door verkiezingen, samengesteld. In de samenstelling van de K.N.I.P. heeft Soekarno, de president der republiek zeer veel, om niet te zeggen alles, te vertellen gehad. In dat parlement speelt zich een groot deel van het uiterlijke politieke leven af der republiek, waaraan slechts door de kleine intellectueele bovenlaag der Javanen actief wordt deelgenomen, al tracht men de basis van die politieke activiteit te vergrooten door het stichten van allerlei organisaties en vooral door het betrekken van de jeugd in de politiek. Een en ander soms op wijzen, die ons de laatste tien jaren eenigermate vertrouwd zijn geworden.

CONFRONTATIE

In de foto's die ons op deze pagina's worden geboden, worden wij geconfronteerd met de mannen en vrouwen, die zich positief hebben gesteld tegenover de oude orde en waarvan we niet

Deze vrouw, in haar Javaansche kleedij, is een vertegenwoordigster der republikeinsche vrouwenorganisatie.

Onder: Een vertegenwoordiger van Sumatra.

Dit is Dr. Mohammed Hatta, een der voornaamste medewerkers van Soekarno en felle strijder der republiek.

Mr. Assaat. de voorzitter der vergadering, spreekt de vergadering toe. Onder: Javaansche krantenjongens met Maleische kranten. Zij kijken vroolijk en verkoopen alle vier dezelfde krant zonder eenig concurrentie-gevoel. De jongen rechts verkoopt er sigaretten bij. Daar zal ook meer aan te verdienen zijn,