is toegevoegd aan je favorieten.

Het Noorden in woord en beeld, 1949, no 1, 25-09-1948

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Het voormalige landgoed Wisseloord aan de 's-Gravelandseweg te Hilversum, waar eerstdaags — in de oorlog doekten de Duitsers de po iticschool op — de Rijksschool v. Hogere Politieambtsnaren weer in bedrqf zal zün.

Tussen de vogels .... Om de „Vogelwet" te leren kennen is het goed de vogels zelf te kennen en mr. Frima kent ze als de beste. Z|jn leerlingen luisteren geïnteresseerd toe naar zijn uitenzettingen.

DIE zelfde griep en verkoudheid, die u nu in uw botten hebt zitten, mijnheer, had ik destijds lang voor de oorlog ook eens, toen ik in Arnhem logeerde en een wandelingetje maakte over het Velperplein. Ik besloot in een winkel een paar zakdoeken te kopen — 'k weet 't nog goed, een bekend merk: zeventig cent per stuk — doch niet zodra deed ik de winkeldeur open, of ik bemerkte, dat er met het slot iets niet in orde was. Ik kocht de zakdoeken en maakte de eigenaar van de zaak toen op zijn defecte veiligheidsslot attent. Een minachtend glimlachje werd mijn deel. — Komt u maar even mee naar buiten, dan zal ik het u laten zien, hield ik vol. De man ging mee. deed vol vertrouwen z'n slot op de deur en wachtte geringschattend af. Met een opengevouwen paperclipsje liet ik 't s'ot in een oogwenk openspringen. Trouwens, ieder die iets van sloten afweet, had dat in dit geval kunnen doen. De man schrok zich een aap. maar in plaats van mij te bedan-

„K\jk." zegt mr. P. Frima. „dit is nu een heel gewone kast. maar niemand kan er i-ts uithalen, zonder dat ik het merk. Niet dat er zo'n bijzonder slot op zit. neen, hst zijn maar een paar tcveiliginkjes van eigen vinding ...."

MEESTER INBREKER

ken, alarmeerde hij achteraf de politie met de mededeling, dat er een geraffineerd inbreker bij hem aan de deur was geweest. De politie informeerde naar signalement en „werkwijze" en toen meri dat had vernomen, schaterde men van de lach: Haha! maak u maar niet ongerust, dat moet mr. Frima zijn geweest. Die logeert op 't ogenblik in Arnhem!"

Die naam Frima zal de brave winkelier in herenmode-artikelen lang in 't geheugen zijn blijven steken, doch hem niet alleen. In ons goede en veilige Nederland lopen honderden hoge politie-ambtenaren rond, die de naam Frima nooit meer vergeten. Want zij allen werden onder oppertoezicht van directeur Frima opgeleid aan de Politieschool te Hilversum en onlangs was het 25 jaar geleden, dat mr. Frima zijn intrede deed op deze Rijksschool voor Hogere Politie-ambtenaren. ..Hoe bent u eigenlijk in dit opleidingswerk terecht gekomen?" vroegen wij.

..Dat kan ik in een paar zinnen zeggen. Na de H.B.S. bezocht te hebben en Staatsexamen te hebben gedaan, ging ik scheikunde studeren (ik ben candidaat in de chemie) Moest echter in militaire dienst en ging vervolgens in de rechten. Ik was onbezoldigd Inspecteur bij de Gem. Politie te Utrecht, later ook waarnemend griffier bij de Rechtbank in dezelfde stad. Wat nu betreft de politieschool, die was reeds in 1919 opgericht. Er moest een nieuwe directeur komen en daar ik reeds enige bekendheid had verworven door publicaties in diverse tijdschriften, viel de keuze op mij. Dat was in 1923 en sinds die tijd heb ik op de kon af 70^ r>o'i*'°ambtenaren opgeleid. In 1942 werd de school op last van de Duitsers gesloten, maar nu, in ons nieuwe gebouw, het voormalige landgoed Wisseloord aan de 's-Gravelanctseweg te Hilversum, hopen we spoedig weer he'emaal op gang te zijn met onze Rijksschool voor Hogere Politie-ambtenaren."

Het is onvermijdelijk: vanze'fsprekend komen we ook op mr. Frima's grote ..liefde", de sloten, terecht. Wat deze knappe politieman van sloten afweet, grenst aan het ongelooflijke: hij is waarschijnlijk de beste ..inbreker" van ons land! „Is er eigenlijk wel één slot, waarop u de sleutel niet kent?" ..Natuur'ijk! Er zijn sloten, die niemand open kan krijgen en waa r bij men tot de afgesloten ruimte slechts toegang kan krijgen door 't slot of de deur te forceren. Gaat u 'ns mee naar het museum in dit gebouw — nog pas de opzet voor een goed, in-

„Zif je, deze bijzondere sleutel is al zeer oud en ..." Hiermede is mr. Frima dadelijk beland bij zijn specialiteit: sleutels en sloten. Er is geen slot voor hem veilig en waarschijnlijk is h\j ,,de beste inbreker" van ons land!

structief museum hoor! — dan kan ik u dat beter vertellen."

„Neemt u nu 'ns dit slot. Goed slot, hoor, prima. Maar nu neem ik dit pennetje, kijk, draai even en, tiktik, zie je: open! Probeert u 't nu eens. Erg eenvoudig."

Laat ons 't maar dadelijk eerlijk bekennen: al hadden we er een lading dynamiet bij gehad, dan hadden we dat slot nóg niet open gekregen! Inbreken is ook een vak . En dan die geschiedenis met de goudkist.

Mr. Frima was tijdens de oorlog van 1914-1318 als vaandrig gemobiliseerd, toen op zekere dag de majoor tot hem zei: ,.Zie je daar die kist? Zit vol goud. En zie je die deksel met die drie sloten? Die kan

jij zelfs niet open krijgen. Dat zijn sloten van geheime constructie!" „Mag ik 't eens proberen, majoor?" ,,Ga je gang. Maar 't zal niet lukken!"

Vaandrig Frima probeerde en probeerde nog eens en de kist ging open! En toen was Leiden in last. Iedereen was kwaad, van de majoor af tot in de hoogste regionen toe; kwaad, omdat het vertrouwen in de sloten verloren was gegaan. Van af dat moment werden er twee schildwachten bij de kist geplaatst! Mr. Frima. 25 jaar Directeur van de Politieschool te Hilversum.. .. Zeker van hèm mag men zeggen, dat hij ..in geen zeven sloten tegelijk loopt"!

COR DOKTER.

„HET NOORDEN IN WOORD EN BEELD", Uitgave: De Geïllustreerde Pers N.V., Schuitendiep 35, Groningen, Telefoon 25650, Postrekening 76720.

Prys per nummer: 30 cent. By abonnement: 25 cent per nummer of ƒ 3.25 (plus ine. kosten) per 13 nummers.