is toegevoegd aan je favorieten.

Verf en kunst; maandblad van P. A. Regnault's verf-, inkt- en blikfabrieken, jrg 2, 1933, no 3, 1933

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

WAARSCHUWING.

Op alle mogelijke wijzen wordt getracht het publiek te misleiden door onze wettig gedeponeerde verpakking bedriegelijk gelijkend na te bootsen.

Een firma te Soerabaya ging zelfs zoover dat zij zich trachtte te bedienen van een handelsmerk dat drie paarden vertoonde voor den ploeg gespannen, terwijl ons gedeponeerde handelsmerk twee paarden toont.

Verder verpakte die firma een ordinaire kwaliteit verf in een bus met een rood etiket, welke kleur wij sinds vele jaren bezigen voor het etiket op onze bussen bevattende Hoogglansverf No. i. Een die moest aanduiden dat de bus ordinaire verf bevatte, werd verwerkt in de lijnen van het etiket en aldus aan de aandacht onttrokken.

Tenslotte dreef men de naïeve brutaliteit zoover dat de bussen voorzien werden van de kleur-aanduiding: Klem JVo Regp. teneinde aldus in staat te zijn te verknopen op de door ons in omloop gebrachte kleurenkaarten.

Dank zij de medewerking van den Oflficier van Justitie te Soerabaya, werd aan bedoelde firma gelast haar bedriegelijke handelwijze te staken.

Er zijn echter nog andere nabootsers, die nog niet als de vorenbedoelde firma de brutaliteit hadden zich door ons te laten sleepen doch nog slechts op bedenkelijke wijze in ons kielzog varen. Doordien zij nog niet zóó ver gingen, konden wij hen nog niet via den Strafrechter bereiken, doch hun handelingen hebben bij voortduring de aandacht.

Men zij dus op zijn hoede bij het koopen van verf, en lette op onze initialen op het etiket ~P.A.R.”

ALUMINIUM VERF de verf met de enorme duurzaamheid

Eigen samenstelling voor buitenwerk F 1.75 per K.G. ICA samenstelling . . . F 1.25 per K.G. AF FABRIEKEN SGERABAYA-BATAVIA

Po Ao PEGNAULT’S VERF-, INKT- EN BLIKFABRIEKEN N.V. B ATAVIA—S EMARAN G—S OERA B A Y A