is toegevoegd aan je favorieten.

De delver; het vrije kunstorgaan, jrg 1, 1927-1928, no 3, 15-11-1927

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Dit alles is echter een kwestie van tijd en bezinning, een kwestie van groei. Het maakt de positie van den meubelkunstenaar tot een maatschappelijk onbeveiligd beroep, zooals er maar weinig zijn. Toch is het voor hem van het hoogste belang, dat hij zijn arbeid zal weten te houden buiten de sfeer van het massa-product en den sleur van het goedkoop succes.

Haarlem, Nov. *27.

NASCHRIFT.

Ik ben mijn lezers een kleine opheldering verschuldigd over het staken van mijn beschouwingen der Nederlandsche houtsnede.

Deze zullen namelijk binnenkort bij de Uitg.-Mij. Kosmos te Amsterdam verschijnen in den vorm van een door mij samengesteld geïllustreerd boekwerk, waarin een zoo volledig mogelijk overzicht zal worden gegeven van het vele, dat in ons land op ’t gebied van de ~nobie art of black and white’* is tot stand gebracht.

Dit alleen, n.l. het feit dat ik mij daar volledig op moet kunnen concentreeren, noodzaakt mij zeer tot mijn spijt de publicaties over de houtsnede in ~De Delver** niet voort te zetten.

Tentoonstelling

van houtsneden van Hollandschc kunstenaars in het Rijksmuseum „Huis Lambert van Meerten” te Delft.

Deze tentoonstelling geeft ons een kijk op de hedendaagsche houtsnedekunst; we ontmoeten er tal van bekende namen en bekende werken. Evenwel is het altijd een genoegen de werken van deze houtsnijders weer te zien, vooral waar zij in bovengenoemd Museum op een zeer goede manier en overzichtelijk zijn geëxposeerd.

Ontroerd door een aangrijpende uitbeelding ben ik, helaas, niet; de aard van de onderwerpen is niet in die richting; de jonge Belgen, Duitschers en Franschen hebben in dit verband een geheel ander inzicht. Het werk van Franken, dat in vele opzichten groote overeenkomst vertoont met dat van de beste Belgische houtsnede-kunstenaars (Frans Masereel, Joris Minne), maakt op deze algemeene beschouwing een uitzondering, en behoort zeker tot de beste inzendingen.

De in ons land reeds goed bekende houtsneden van Eekman zijn door enkele uitstekende specimina vertegenwoordigd. Het meest karakteristiek is wel weer de uitbeelding der alles-beheerschende hand in ~Glück Auf”. Ook het werk van André van der Vossen trekt zeer de aandacht. Een schoon resultaat heeft hij bereikt in zijn ~Reinaert de Vos”; hoe goed doet de in het blok gesneden letter het naast de versiering en omgekeerd. Dan zijn ~Kinderkruistocht” en meerdere platen, waarvan hij er enkele met pittige kleur verlevendigde. Dit werk was voor mij het belangrijkste.

Een op Van der Leck’s latere werk geïnspireerde uitbeelding, die in haar typeering van de psychologie der wachtenden een kostelijk geheel oplevert, is ~de Wachtkamer” van Alma.

Het geëxposeerde van Jessurun de Mesquita behoort m.i. niet tot zijn beste werk; het in 1925 uitgekomen Wendingen-nummer geeft een juister indruk van wat deze kunstenaar bereiken kan.

Ten slotte wijs ik nog op ~de Papoea-vrouw” van Ten Klooster als een zeer goede uiting van zijn kunnen.

Nov. '27.

WIJKNIET.