is toegevoegd aan je favorieten.

De delver; het vrije kunstorgaan, jrg 3, 1929-1930, 1929

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

PeNNINGKUNST in NEDERLAND ')

De oudste penningen in de Nederlanden vervaardigd zijn portretpenningen door Italiaansche kunstenaars gegoten tijdens de regeering van Karei den Stoute, aan wiens hof in 1 468 de Italiaansche medailleur Nicolo Spinelli werkzaam was. Ook onder Keizer Maximiliaan, Maria van Bourgondië, Karei V en Filips 11 werkten Italiaansche medailleurs, die hunne beeltenissen en vele hunner tijdgenooten in metaal vereeuwigden. Tot de eerste door een Nederlander vervaardigde penningen moeten die van Quintin Metsys te Antwerpen gegoten gerekend worden en is diens fraaie portretpenning van Erasmus van 1519 een der beste werken uit den aanvang der 1 sde eeuw. Korten tijd na hem waren hier te lande werkzaam Janus Secundus, Antonio Morillon en Jacques Zagar, van wie verdienstelijke portretpenningen bekend zijn. Te Antwerpen was werkzaam de bekende aldaar in 1531 geboren medailleur Jacques Jonghelinck, die talrijke zeer verdienstelijke portretpenningen (Karei V, Filips 11, Alva, Perrenot, Viglius en anderen) vervaardigd heeft. Een tijdgenoot van hem was Steven van Herwijck, die te Antwerpen en Utrecht werkte en in laatstgenoemde stad zeer geslaagde portretpenningen van bisschop George van Egmond, Cornelis van Myerop en Gautier van Byler vervaardigde. Al de hierboven vermelde penningen waren portretpenningen, die door den afgebeelde zelf besteld waren met het doel om aan vrienden en verwanten te worden geschonken, daarnaast komen ook een enkele maal officieele belooningspenningen voor, door s lands- of stadsregeering aan een verdienstelijken burger vereerd. Zoo goot ook de Antwerpsche medailleur Coenrad Bloc verdienstelijke eerepenningen met de borstbeelden van Willem I, Charlotte de Bourbon en Prins Maurits, die door de er op voorgestelde personen ten geschenke werden gegeven, soms hangende aan een gouden keten.

Eerst in de laatste helft der 1 6de eeuw worden penningen in den handel gebracht, die gedenkwaardige voorvallen uit onze geschiedenis herdenken, in het begin door den ~yzersnyder” van de provinciale Munt werden vervaardigd en meestal, evenals de munten weinig relief vertoonden. Zoo herdacht b.v. de verdienstelijke stempelsnijder der Munt te Dordrecht Geerard van Bylaer talrijke gebeurtenissen uit den 80-jarigen oorlog tusschen 1 5 76 en I 606 voorgevallen, welke reeks door J. Looff en A. van der Willige werd voortgezet.

1) Belangstellenden verwijzen wij naar de artikelen „Nederlandsche Penningen” verschenen in de Jaarverslagen der Vereeniging voor Penningkunst I (1926) en volgende.

VI