is toegevoegd aan uw favorieten.

De locomotief; weekblad gewijd aan de belangen van spoor- en tramwegen, 1883, no 15, 10-01-1883

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE LOCOMOTIEF

GEWIJD AAN DE bTIANWn VAN WPOOR-EH TRAMWEGEN.

Tevens Advertentieblad voor Aanbestedingen, Verknopingen, Verpachtingen en alle Artikelen van Nijverheid. (Orgaan van de Nederlandsche Vereeniging voor en Tramwegen).

De Locomotief verschynt eiken Woensdag bij de Uitgevers Nijgh & van Ditmar te Rotterdam.

Abonnementsprys per 3 maanden of 13 nommers ƒ 1,50, franco per post. Advertentieprys van 1 tot 6 regels ƒ 1,30, verder 20 oerits per regel. By abonnement van 6 plaatsingen 18 ets.; 13 plaatsingen 15 ets.; 26 plaatsingen 12 ets.; 52 plaatsingen 10 ets. per regel.

Voorts wordt een gedeelte van den tekst, onder voorbehoud van bekorting, kosteloos opengesteld voor hen, die zich voor een geheel ]&a.r verbonden hebben tot het plaatsen hunner Advertentiën; clichés worden tevens gratis opgenomen, mits niet van te grooten omvang. Voor hen die in de plaatsing hunner Advertentiën vry wenschen te blyven en eenig artikel met of zonder clichés in deze rubriek wenschen aan te bevelen, is de prijs 35 cents per regel, of de ruimte daarvan. Ingezonden Stukken, Bijdragen, Geïllustreerde Prospectussen enz. te richten aan de Administatie van De Wynhaven 113, Rotterdam.

No. 15.]

—Woensdag 10 Januari. »***—

[lBB3

INHOUD.

Verslag van de Stoomtramweg-maatsohappü Oldambt. Lgst van overbevonden goederen en bagage op Nederlandsche spoorweg-stations over de maand December 1882. Verschillende mededeelingen. Verscheidenheid. Vergaderingen. Aanbestedingen. Verkoopingen. Vacante betrekkingen. Aangeboden en gevraagde kapitalen Rentebetalingen, Dividenden. Advertentiën.

Verslag van de Stoomtramweg-maatschappij Oldambt.

Door de Directie is aan de aandeelhouders op de onlangs gehouden algemeene vergadering ondenstaand verslag uitgehracht, waarin is opgenomen een overzicht van de bezittingen, de exploitatie en de vooruitzichten dezer Maatschappij.

Onroerende goederen. De Maatschappij bezit in de verschillende gemeenten waar de tram doorgaat acht perceelen terrein waarop remisen, tevens korenschuren gebouwd zijn, n.l. een te Winschoten, twee te Beerta, twee te Finsterwold, een te Oostwold, een te Midwolda en een te Scheemda. Bovendien zijn te Beerta, Finsterwold en Oostwold woningen voor de stationchefs geplaatst.

Eene afdeeling der remisen te Finsterwold is ingericht als werkplaats tot het herstellen van het rollend materieel.

Deze werkplaats bevat eene groote draaibank, tevens ingericht om wielen af te draaien, boormachine, schaafmachine, hydraulische pers, handpers, de noodige bankschroeven en verder die gereedschappen welke in eene reparatie-werkplaats in den ruimsten zin des woords en toch zonder overdrijving noodig zijn.

De draaibank, boormachine en schaafmachine worden, even als de ventilator, voor het dubbele smidsvuur en de pomp voor het opvoeren van het water uit de put naar de ijzeren waterreservoirs in beweging gebracht door eene stoommachine van 5 p. k. De stoommachine en de werktuigen zijn geleverd door de firma Wijnmalen en Hausmann te Rotterdam.

Op het emplacement te Finsterwold bevindt zich eene

draaischijf, terwijl van die draaischijf af acht zijtakken spoor naar de remisen aan het rollend materieel de gelegenheid geven des nachts onder dak gebracht te kunnen worden. De nette en doelmatig ingerichte Directeurswoning met aangebouwd kantoor, bevindt zich eveneens op het emplacement te Finsterwold.

Rollend materieel. De Maatschappij bezit zes locomotieven, vervaardigd door de firma Henschel & Sohn te Cassel, verder 8 personenwagens met eerste en tweede klasse en balcons in het midden, zes open goederenwagens, vier gesloten goederenwagens en vijf stroowagens; dit vervoermaterieel is vervaardigd door de Falcon Engine and Car works limited te Lougt borough, terwijl locomotieven en wagens geleverd zijn door de firma R. S. Stokvis & Zonen te Rotterdam.

Bovendien heeft de Maatschappij acht handkarren laten maken voor het bezorgen der bestelgoederen aan de huizen der ingezetenen en zijn er twee sneeuwploegen aangeschaft, welke geleverd zijn door den heer Boezeman te Veendam.

Rails. Het systeem rails bij de Maatschappij in gebruik is dat van de firma Demeebe & Co. te Jemappes. Ze zijn vervaardigd van uitmuntend staal en kunnen bij een goeden weg en goed minstens dertig jaren bereden worden alvorens zij zijn versleten. De lengte van den tramweg met de wissels bedraagt 24 kilometer.

Exploitatie. Het vaste personeel, in dienst van de Maatschappij, bestaat uit den Directeur, een boekhouder, twee controleurs waarvan een tevens de functie waarneemt van chef van dienst, vier conducteurs, zeven machinisten tevens bankwerkers, waarvan een de funotiën waarneemt van chefmachinist, een draaier, twee vaste bankwerkers, twee vuurwerkers, een lampenist, een nachtpoetser, een nachtstoker en een magazijnmeester.

Deze allen hebben standplaats te Finsterwold. Verder bevinden zich stationchefs te Winschoten, Beerta, Finsterwold, (remise bij de kerk) Oostwold, Midwolda en Scheemda en zijn nog drie bestellers in dienst der Maatschappij, welke