is toegevoegd aan uw favorieten.

De locomotief; weekblad gewijd aan de belangen van spoor- en tramwegen, 1883, no 35, 30-05-1883

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE LOCOMOTIEF

DE LOCOMOTIEF

GEWIJD AAN DE BELANGEN VAN mPOOtl-U TRAMWEGEN.

Tevens Advertentieblad voor Aanbestedingen, Verkoopingen, Verpachtingen en alle Artikelen van ïfijverlieid.

(Orgaan van de Nederlandsclis Vereeniging voor Locaalspoorwegen en Tramwegen).

De Locomotief Terschijnt eiken Woensdag bij de Uitgevers Nijgh & van Ditmar te Rotterdam.

Abonnementsprijs per 8 maanden of 13 nommers ƒ 1,50, franco per post. Advertentieprijs van 1 tot 6 regels ƒ 1,30, verder 20 cents per regel. Bij abonnement van 6 plaatsingen 18 ets.; 13 plaatsingen 15 ets.; 26 plaatsingen 12 ets.; 52 plaatsingen 10 ets. per regel.

Voorts wordt een gedeelte van den tekst, onder voorbehoud van bekorting, kosteloos opengesteld voor hen, die zich voor een peheeJ jaar verbonden hebben tot het plaatsen hunner Advertentiën; clichés worden tevens gratis opgenomen, mits niet van te grooten omvang. Voor hen die in de plaatsing hunner Advertentiën vrp wensehen te blijven en eenig artikel met of zonder clichés in deze rubriek wenschen aan te bevelen, ie de prijs 35 cents per regel, of de ruimte daarvan. Ingezonden Stukken, Bijdragen, Geïllnstreerde Prospectussen te richten aan de Eedactie Leidsche Weg 2 te Utrecht, en Advertentiën aan de Administratie, Wijnhaven 113, Botterdam.

No. 35.]

Woensdag 30 Mei.

[lBB3

INH o UD.

Nederlandsche Centraal Spoorweg-Maatschappij. Westlandsch Stoomtramweg. Verschillende mededeelingen. Vergaderingen. Aanbestedingen. Vacante betrekkingen. Eentebetalingen, Dividenden. Advertentiën.

Kederlandsche Centraal Spoorweg-Maatsehappij.

Aan het verslag van den Raad van Administratie over 1882 ontleenen wij de volgende bijzonderheden;

De totale ontvangsten over 1882 bedroegen ƒ 859,501.41, tegen ƒ 867,213.03 in 1881, of ƒ 7,711.62 minder.

Deze vermindering was niet aan het personenvervoer te wijten, daar het aantal reizigers met niet minder dan 25454 vermeerderde en de opbrengst met ƒ 12,188.72 f.

Voor een deel vermeenen wij deze gunstige uitkomst te mogen toeschrijven aan den, na het overlijden van onzen Controleur, genomen maatregel om het geheele personenverkeer te brengen onder leiding van den Secretaris, aan wien tevens een premie voor de vermeerdering van dit vervoer werd toegekend. Het commerciëel element trad daardoor meer dan vroeger op den voorgrond.

Het jaar 1882 kenmerkte zich door een groote bewegelijkheid in zake de personentarieven op de Nederlandsche spoorwegen.

Als een bewijs hoe gunstig de verlaagde tarieven met de aansluitende spoorwegen werkten, moge dienen dat over Augustus—December 1882 in verschillende rechtstreeksche en transietverkeeren 8960 reizigers meer werden vervoerd, met ƒ 8758 meerdere opbrengst.

Zooals reeds in het vorig verslag werd medegedeeld, was het te verwachten, dat concurrentie aan de uitkomsten van het goederenvervoer over 1882 wel eenig nadeel zou doen.

De ontvangsten van het goederen- en veevervoer zijn over 1882 ƒ276,138.80, tegen ƒ 309,325.70 over 1881.

De vergelijking tnsschen de winst- en verliesrekening over 1882 en die over 1881 is in vele opzichten in het voordeel van 1882.

De exploitatiekosten over 1882 zijn ƒ 12,201.30 minder dan over 1881.

Het zuiver overschot van de exploitatierekening laat de betaling toe v'an de volle annuïteit ten bedrage van ƒ 375,374.90 en wijöt bovendien een voordeelig saldo aan van ƒ 92,025.10, dat voor de eene helft aan aandeelhouders volgens art. 30 der statuten, en voor de andere helft aan de houders van uitgestelde schuldbewijzen toekomt.

De finantiëele uitkomsten van 1882 verdienen in alle opzichten de aandacht van aandeelhouders. Ondanks de mindere opbrengsten is het resultaat voordeeliger, omdat de uitgaven niet onbelangrijk minder waren.

De vooruitzichten voor 1883 zijn niet ongunstig. De Koloniale Internationale Tentoonstelling, welke 1 Mei j.l. geopend werd, doet mede vermeerdering van het vervoer verwachten.

De uitvoering der concessie voor den Stoomtramweg Zwolle—Coevorden—Dedemsvaart blijft nog afstuiten op finantiëele bezwaren, zoodat zij zonder geldelijke medewerking van het Rijk niet uitvoerbaar te achten is. Zoodanige medewerking kon vooralsnog niet verkregen worden.

De halte Ermelo—Veldwijk werd op 1 Juni 1882 voor het verkeer opengesteld. De uitkomsten zijn aanvankelijk niet onbevredigend.

De gemeente Zwmlle voert onderhandelingen met het Rijk, de gewestelijke en andere besturen ter verkrijging van de som, noodig voor de inrichting van de IJselbrug ook voor gewoon verkeer. De uitvoering wacht op den uitslag dier onderhandelingen.

Op 1 Juni 1882 werden de beide afdeelingen Tractie en Loopende Dienst gesplitst en ieder onder een verantwoordelijken chef gebracht. Deze splitsing was het gevolg van de aanhoudende uitbreing van den treindienst, welke meer direct toezicht van een verantwoordelijk persoon op de locomotieven en de werkplaats noodig maakte.