is toegevoegd aan uw favorieten.

De locomotief; weekblad gewijd aan de belangen van spoor- en tramwegen, jrg 2, 1884, no 38, 18-06-1884

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE LOCOMOTIEF

gewijdaaïïWbelaÏÏgÏn van iPOOR-EHTRAMWEaEN

Tevens Advertentieblad voor Aanbestedingen, Terkoopingen, Verpachtingen en alle Artikelen van ïfyverheid. (Orgaan van de Nederlandsche Vereeniging voor Locaalspoorwegen en Tramwegen).

De Locomotief, verschijnt eiken Woensdag bij de Uitgevers Nijgh & van Ditmab te Rotterdam.

Abonnementsprijs per 3 maanden of 13 nommers ƒ1,50, franco per post. Advertentieprijs van 1 tot 6 regels ƒ 1,30, verder 20 cents per regel. Bij abonnement van 6 plaatsingen 18 ets.; 13 plaatsingen 15 ets.; 26 plaatsingen 12 ets.; 52 plaatsingen 10 ets. per regel.

Voorts wordt een gedeelte van den tekst, onder voorbehoud van bekorting, kosteloos opengesteld voor hen, die zich voor een geheel jaar verbonden hebben tot het plaatsen hunner Advertentiën; clichés worden tevens gratis opgenomen, mits niet van te grooten omvang. Voor hen die in de plaatsing hunner Advertentiën vrij wenschen te blijven en eenig artikel met of zonder clichés in deze rubriek wenschen aan te bevelen, is de prijs 35 cents per regel, of de ruimte daarvan. Ingezonden Stukken, Bijdragen, Geïllustreerde Prospectussen te richten aan de Redactie Balistraat No. 2b, te ’s Gravenhage, en Advertentiën aan de Administratie, Wijnhaven 113, Rotterdam.

No. 38.

Woensdag 18 Juni 1884.

2® Jaargang.

INHOUD.

Ned. Vereeniging voor tiocaalspoorwegen en Tramwegen. Voorloopig Bericiit. Eene verlenging van Concessie dor Nederlandsehe Rijnspoor* weg-Maatschappy. Verslag IJssel-Stoomtramweg-Maatscliappij. Correspondentie. Kort overzicht van den inhoud van tijdschriften. Vervolg Overzicht der opbrengsten van Spoor- en Tramwegen gedurende de maanden Mei 1884 en 1883. Verschillende Mededeelingen. Aanbestedingen. Vacante betrekkingen. —Advertentiën.

Nederlandsclie Vereeniging voor Locaalspoorwegen en Tramwegen.

Voorloopig Bericht.

Aan de leden wordt bekend gemaakt, dat de tiende Algemeene Vergadering te Haarlem, waarschijnlijk ongeveer half Juli zal worden gehouden en dat punten van handeling, welke men bij de dagorde wenscht opgenomen te zien, zoo spoedig mogelijk bij den Secretaris-Penningmeester, Balistraat 2b, te 's Gravenhage, in te zenden zijn.

Eene verlenging van Concessie der Nederlandsche Rijnspoorweg-Maatschappij.

In het verslag van de Directie der Nederlandsclie Rijnspoorweg-Maatschappij, nitgebracht aan de aandeelhouders in de algemeene vergadering van 30 Juni 1883, werd. o. m. medegedeeld, dat genoemde Directie zich tot Z. M. den Koning had gewend, met verzoek om eene verlenging van de bestaande Concessiën.

Dat verzoek maakt naar wij meenen nog een punt van ernstige overweging der Regeering uit. Wij achten het van genoegzaam algemeen belang bij de gewichtige plaats door den Nederlandschen Rijnspoorweg in onze verkeersmiddelen

ingenomen om over dat verzoek het een en ander aan onze lezers mede te deelen.

De concessiën voor de verschillende spoorwegen door de Nederlandsohe Rijnspoorweg-Maatschappij geëxploiteerd gelden allen tot ultimo December 1898. De redenen, die de Maatschappij er toe geleid hebben reeds nu het verzoek tot verlenging te doen, worden door haar opgegeven o. a. te zijn, dat door eene verlenging als door haar bedoeld de toestand der maatschappij zoodanig zou bevestigd worden, dat zij ten bate van het publiek meer hare krachten zou kunnen meten met hare concurrenten, terwijl anders het belang harer aandeelhouders allichtelijk zou medebrengen om af te zien van alle plannen in de toekomst, welke geen dadelijk voordeel beloven en zich uitsluitend te bepalen tot maatregelen van zelfbehoud gedurende de overblijvende jaren der Concessie.

Uit de bijlagen bij het bovenvermelde verslag gevoegd, kan verder worden afgeleid, dat de genoemde maatschappij bereid zou worden gevonden tot het aangaan eener bij de wet te bekrachtigen overeenkomst op gelijksoortige wijze als zulks door het Rijk met de Hollandsche Ijzeren Spoorweg-Maatschappij is geschied.

De Concessiën vooi' de spoorwegen geëxploiteerd door de Nederlandsche Rijnspoorweg-Maatschappij werden verleend : 1. dd. 20 Mei 1845 voor den spoorweg van Amsterdam naar de Pruissisohe grenzen in de lichting van Emmerik, met een zijtak van Utrecht langs Gouda naar Rotterdam, en een zijtak te Amsterdam naar het entrepotdok met kade of loswal aan de Nieuwe Vaart aldaar;

2. dd. 27 Mei 1867 voor den aanlog en de exploitatie van spoorwegen van Harmelen naar Breukelen en van Gouda naar ’s-Gravenhage; en

3. dd. 7 April 1873, nader gewijzigd dd. 4 Juni 1875 voor den aanleg en de exploitatie van een spoorweg van Leiden naar Woerden.

Uit den datum, waarop de eerste concessie verleend werd, blijkt reeds, dat op de daarbij bedoelde spoorwegen, verreweg de belangrijkste, niet alle de bepalingen van toepassing zijn