is toegevoegd aan je favorieten.

De locomotief; weekblad gewijd aan de belangen van spoor- en tramwegen, jrg 35, 1917, no 12, 21-03-1917

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en in het algemeen een economisch beheer met alle goede gevolgen van dien tot uitkomst zaï hebben.

De verhouding Jot den .Staat

Een nadeel ware aan de totstandgekomen gemeenschap verbonden, indien ervan gevreesd kon worden een zoodanige toeneming van macht der maatschappijen, dat de Regeering daaraan ten nadeele van het publiek belang geen voldoenden weerstand zou kunnen bieden. Maar voor zoodanige vrees bestaat hier te lande geen aanleiding. Aan de overheid blijven bij de wet en bij de spoorwegovereenkomsten voldoende bevoegdheid en macht gewaarborga om in te grijpen, indien de gestie der vereenigde maatschappijen in strijd met ’s lands belang tot misbruik van macht zou gaan leiden. Ook is het aanwenden van verkeerden invloed op regeerings-personen of Kamerleden bij onze politieke zeden niet te verwachten en een poging in die verkeerde richting zou ongetwijfeld niet alleen weinig succes hebben, maar ook tot het omgekeerde leiden van wat beoogd werd. Wel zullen de maatschappijen sterker staan, waar het geldt het afwijzen van overdreven eischen van de zijde van bepaalde categorieën uit het publiek, die helaas nu en dan zelfs in ons parlement weerklank vinden. Deze sterkere positie is evenwel geen nadeel en kan der Regecring, die met de maatschappijen niet bijzondere, doch algemeene belangen op het oog heeft, bij het innemen en volhouden van haar goede standpunt in den regel met anders dan aangenaam zijn.

Trekken wij dus ten slotte onze eindconclusie, dan is de aangegane belangengemeenschap tusschen de spoorwegmaatschappijen in alle opzichten een verbetering bij den tot dusverre bestaanden toestand te noemen, en zóó verklaren wij ook het feit, dat de munster van Waterstaat, dr. Lely, de bekende voorstander van staatsexploitatie, in zijn Memorie van Antwoord betreffende de nieuw'C Waterstaatsbegrooting openlijk schrijft, dat het hem verheugt, dat geen rechtskundig bezwaar de Regeering moest weerhouden van het verleenen van de goedkeuring op de nieuwe regeling.

Jaarrerslagen.

Nederlandsch-Indische Traimveg-MaatschappU 1915—1916.

In 1915/1916 vermeerderden de inkomsten met een bedrag van / 25.927,831/2 en vermeerderden de uitgaven met f 9-57i)77> zoodat het exploitatiesaldo, zonder de uitgaven in Nederland, / 16.356,061/2 hooger is dan in 1914 1915.

De ontvangsten, zonder de diverse baten, bedroegen per maand gemiddeld f 46.747,15i-'2 tegen f 44.744,741/2 in het vorige jaar.

Personenvervoer. 'Er werden vervoerd, de abonés a 2 ritten daags berekend. 8.704.246 reizigers, tegen 8.283.308 in het vorige jaar, gevende gemiddeld per dag 23.78.2 reizigers, tegen 22.694 in het vorige jaar. Het aantal vervoerde scholieren bedroeg 276.040 tegen 255.070 in het vorige jaar.

Het aantal abonnés van dit jaar, vergeleken bij dat van het vorige, geeft een vermeerdering aan van 627.

Het vervoer van zieke militairen bracht f 412,60 op.

In vergelijking met het vorige jaar: zijn afgelegd 116.635 ritten tegen 116.012 werden doorloopen 798.226 treinkilometer.... „ 793-955 ~ ~ 837.914 locomotiefkilom. ~ 833.084

„ „ 2.098.371 rijtuigkilometer „ 2.091.858

„ „ 276.181 w'agenkilometer „ 237.381 „ vervoerd 8.704 246 pass., incl. abonnés „ 8.283.308 bedr. het aantal 1® kl. passag., incl. abonn. 8,7% 9%

n >' 2® ~ ~ .. ~ 28,79 i; 28,8 „ „ „ „ inlandsche,, „ ~ 62,51,, 62,2,,

„ „ „ dagkilometer 5 003 4.990 , , askilometers w'as de verkeersdichtheid —pri .. i.qoo 1,801 dagkilometers

reizigerskilom. „ ~ reizigersdichtheid = '3-273 12-706 De totale ontvangsten van het personenvervoer waren / 560.965,861/2 tegen / 536.936,94 in het vorige jaar. De ontvangsten bedroegen: Per passagier, incl. abonnés / 0,06* .. rit ~ 4,81 ~ treinkilometer „ 0,70

~ dagkilometer „ 112,13

– dag „ 1.532,69 Exploitatiekosten. De exploitatiekosten, zonder de uitgaven in Nederland, bedr. ƒ 216.323,46 bij f 573.324,43 bruto ontvangsten, zijnde 37,73 pCt. dier bruto ontvangsten.

Het vorige jaar waren de uitgaven 37,77. pCt. van de bruto ontvangsten.

In vergelijking met het vorige jaar is uitgegeven: per passagier incl. abonnés f tegen f 0.02^ « ‘■'t; V – « 1-78

„ treinkilometer „ 0.27 „ „ 0.26 n dagkilometer ~ 43.24 „ „ 41.43

» dag... „ 591.05 „ „ 566.44 „ maand ~ » n 17-229.31

MouiVe m e n t. De uitgaven voor deze afdeeling per 100 treinkilometer bedroegen /' 6,20 tegen f 6,04 in het vorige jaar. Winst- en Verliesrekening. De creditzijde dezer rekening bestaat uit het saldo van het vorige boekjaar, ten bedrage van / 90,281/2, het voordeelig saldo der exploitatierekening ad. / 347.978,71 en de gekweekte rente ad. / 6.387,71.

Ten laste dezer rekening werd gebracht het bedrag der vervallen coupon ad ƒ 3.720,—, de interest der aflosbare obligatiën 1889 ad f 2.481,.24, de bijdragen tot de Fondsen bedoeld in artikel 27 der Statuten ad / 45.865,95, een extra bijdrage aan het Fonds Art. 27 sub. 3 der Statuten ad f 67.500,—, het bedrag der inkomstenbelasting in Indië ad f 14.897,31 en de disagio op uit Indië ontvangen remises ad ƒ 1.550,—.

De winst, ten bedrage van f 218.442.20V2 laat een uitkeering toe van f 130,— per aandeel, zijnde 13 pCt. van het aandeelenkapitaal. Op nieuwe rekening wordt overgebracht een onverdeeld saldo van f 82,691/2.

ADVERTENTIËN

J. ROSÉ k Co., Prinsengracht No. 762, Amsterdam Opgericlit 1881. Telegram-Adres „ROSELAK”. Lieber’s Code Used. Telephoon 8077. Verfwaren, Hollandsehe en Kngelselie liakken. Eonigste verkoopers voor Nederland en IColonlën, Belgfië, a®beel Duitschland en Scandinavië voor VALENTINE’s Extra fijn RIJTUIG-, AUTOMOBIEL-, TRAM- en SPOORWEGLAKKEN en VERVEN. Hoofd-Depot der van de Bohumacberaclie Fabrik.

SCHm k LOnSIEPffI, te Hberfeld. Leveren voor Spoor- en TRIJP, GORDIJN ZSN, zonder en met Monogfram. ijtoede kwaliteiten. Vaete kleuren. A.lom verkrijgbaar: NIJGH & VAN DITMAR’S 4anteekenboek van Rijksbelastingen f I.—.