is toegevoegd aan je favorieten.

De locomotief; weekblad gewijd aan de belangen van spoor- en tramwegen, jrg 35, 1917, no 47, 21-11-1917

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zwaren, Ziooals b.v. wat betreft de .Vereenvoudigde Locaalspoorwegen. De hoofdbezwiaren n.l. dat bij het dwingend ViO'Orschrijven van een concessie voor den aanleg en de exploitatie, tevens vastgelegd is, dat rechten en verplichtingen van het personeel door den Minister desnoods zonder goedkeuring van de directie kunnen worden bepaald, bestaan nog in volle kracht. Blijkens mededeelingen van den rechtskundig-adviseur te dezer zake, bestaat er al heel weinig uitzicht dat vóór aanneming der Wet, daarin nog verandering wordt gebracht.

Zooals bekend is, beeft het bestuur echter niet gemeend, stil te mogen blijven zitten, doch heeft het zich tot den Minister van Waterstaat gericht met een request, gepubliceerd in ~De Locomotief” No. 42 van 1917, waarmede zich alle leden hebben vereenigd. De Wet zal weldra in openbare behandeling worden genomen.

Onder dankzegging voor de diensten te dezer zake aan de Vereeniging jjewezen, wordt daarna op voorstel van den voorzitter, de Commissie tot bestudeering van het Wetsontwerp, ontbonden.

IX. Bestuursvoorstel tot instelling een er permanente Normalisati e-C ommis s i e, enz.

De voorzitter -deelt mede, dat het bestuur het voorstel, -daartoe -door den administrateur gedaan, heeft overgenomen en ,als punt 9 op -de agenda heeft geplaatst. Het is wenschelijk gebleken I°. d-e normalisatie-arbeid regelmatig voort te zetten.

2°. d-e normalisatie te centraliseeren in een permanente commissie -en daarbij tevens de bestaande commissies I, 111 en VI -op te heffen.

Deze Permanente Commissie- dacht het bestuur als volgt samengesteld:

V-oorzitter der Nederlandsche Vereeniging: voorzitter, -en -de heeren R-oëll, Sebbelee, Van Putten en S tig ter, terwijl t-ot de S.S., H. S. M. en N. C. .S. het verzoek zou gericht worden tot het aanwijzen van een ambtenaar als lid dezer Commissie -en ook aan de kortelings opgerichte Vereeniging van Nederlandsch-Indische Spooren Tr-amwegondernemingen gevraagd zou worden een vertegenwoordiger aan te wijzen.

D-c -administrateur licht -de kwestie nog nader toe met het volgende. Hem is bekend, dat de wenschelijkheid t-ot g-ere-gelde -doorvoering van den normaliseeringsarb-eid -ook elders gevoeld wordt. Bij de instelling en werkzaamheden der Nederlandsche Commissie voor de normalisatie, uitgegaan van -de Maatschappij van Nijverheid en het Koninklijk Instituut van Ingenieurs, is gebleken hoe noodig een concentratie van alle normaliseeringsarbeid is. Het is sprekers gevoelen, dat -de Nederlandsche normalisatiecommissie dit middelpunt van -den normaliseeringsarbeid behoort te ’w-o,rden. Dan kunnen reeds thans bestaande en nog komende Commissies kennis nemen van de reeds verkregen resultaten en dan is er geen gevaar, dat de resultaten van verschillende Commissies met -elkaar in botsing komen. Dat dit laatste gevaar zeker niet -denkbeeldig is, blijkt reeds thans. Immers -de Nederlandsche Vereeniging heeft onder haar genormaliseerde standaardvorm ook laschbouten opgeno-men. De Sub-Commissie A voor de normalise-ering van klinkn.a"-els en schroefbouten, waarvan spreker secretaris is, is met haar arbeid wat de klinknagels betreft gereed gekomen en wat ■de schroefbouiten aangaat is ditzelfde nog dit jaar te verwachten. Het is dan best mogelijk, dat de genorm-aliseerde laschbouten -niet passen in het kader der standaardbout-en, zo-o-dat dus de resultaten van de Nederlandsche Vereeniging niet overgenomen zullen kunnen worden -door de Nederlandsche Normalisatie-Commissie. Reeds heeft -de Nederlandsche Vereeniging ter v-on’ge gelegenheid t-oegezegd desnoodig een wijziging in de laschhouten aan te brengen en daarmede is dus voor dit keer het bezwiaar opgeheven.

Wel duidelijk spreekt echter hieruit de eisch van centralisatie. Het is gewenscht, -dat ook de boekuitgaven één formaat krijgen en dit kan alleen verzekerd worden door aansluiting bij -de Ne-derlandsche Normalisatie-Commissie.

Op een vraag van den heer Loep deelt de voorzitter m-ede, -dat -de uitgave van het profielenboekie nu zal geschieden onder leiding der Nederlandsche Normalisatie-

Commissie; het boekje wordt dan in den handel verkrijgbaar gesteld tegen een nog te bepalen prijs, terwijl de Nederlandsche Vereeniging een subsidie ter beschikking van de Nederlandsche Normalisatie-Commissie als tegemoetkoming aan de kosten der uitgaven ter beschikking stelt.

De Commissies I, 111 en VI worden nu onder dankzegging van de leden voor hun werkzaamheden in het lang der Vereeniging, 'Ontbonden.

De heer Van Dij k onderstreept het groote belang van een permanente Normalisatie-Commissie. De Nederlandsche Centraal Spoorweg-Maatschappij exploiteert alle soorten tramlijnen, locaalspO'Orwegen, electrische trams. Spreker acht het van zeer veel belang, dat de uniformiteit van den aanleg van al deze soorten lijnen zooveel mogelijk bevorderd wordt. De gedane arbeid te completeeren zal de nuttige taak 'der nieuwe Commissie zijn.

De heer Van der Vegt, vraagt of het niet goed is, in de Commissie thans ook een vertegenwoordiger van den Raad van Tqezicht op te nemen. D'e voorzitter merkt cp dat de Raad een controleerend lichaam is, terwijl de heer Burgersdijk zegt, dat men bij uitbreiding der Commissie dan ook vertegenwoordiging van fabrikanten zou moeten overwegen.

De Vergadering besluit daarop tot instelling dezer Commissie en de benoemde leden verklaren voor zoover aanwezig, de benoeming gaarne te aanvaarden, terwijl de niet aanwezige heer Van Putten zich al bereid verklaard beeft 'tot zitting neming.

X. Rondvraag.

De Voorzitter maakt van dit agendapunt gebruik om verschillende mededeelingen te doen. a. Subsidie algem e e n e Nederlandsche Vereeniging ter Bevor'dering van het V'reemde-lin g e n V e r k e e r. '

Het bestuur heeft besloten aan deze Vereeniging, die een fusie is van talrijke vroeger afzonderlijk bestaande vereenigingen en bonden met -die strekking, een subsidie van f 50,— jaarlijks te verleenen. Tot op heden werd voor dat doel niet meer dan / 5,— gegeven.

De voorzitter vestigt er d-e .aandacht op, dat deze nieuwe Vereeniging den steun ten volle waard is en dat het bestuur het optreden dier Vereeniging in het algemeen belang der tramwegen acht. Echter is het geenszins de bedoeling, dat nu de tramwegen zelf zich afzijdig houden. Integendeel, de bijdrage van de Nederlandsche Vereeniging heeft niet ten doel ’de leden van bijdragen te ontheffen; -elke onderneming behoort de grootte van hare bijdrage te bepalen, naar het belang, dat zij in -een toenemend vreemdelingenverkeer stelt.

b. Permanente Commissie van Advies.

Het huishoudelijk reglement is thans door het bestuur op voorstel dier Commissie vastgesteld en zal in „De LooQimotief” worden gepubliceerd, i)

IC. Het Toilenvraagstuk. Het bestuur heeft de resultaten der gehouden enquête in handen van de Commissie van Advies gesteld, die thans haar rapport aan het bestuur heeft ingezonden. Het bestuur z,al, naar aanleiding van dit rapport aan de belanghebbende leden, zijn mededeelingen toezenden, terwijl in ~De Looomotief” een bericht van die toezending zal worden geplaatst.

d. Bestudeering van het Pensioenvraags t u k.

D'3 voorzitter deelt mede, dat van de Westlandsche Stoomtram een schrijven over dit onderwerp is ingekomen. Spreker herinnert aan het werk over dit onderwerp in de Vereeniging reeds verricht, destijds onder de uitstekende leiding van den heer Bouwens. Desgevraagd verklaart de lieer Bouwens tot zijn spijt voor een benoeming zich niet beschikbaar te kunnen stellen. Op grond daarvan wordt voorgesteld een bestudeeringscommissie te benoemen bestaande uit 'de heeren: de voorzitter der Nederlandsche Vereeniging, de heer Rioëll, de administrateur en de rechtskundige raadsman als secretaris. Aldus wordt besloten.

j) Zie „De Locomotief” No. 43, 1917.