is toegevoegd aan je favorieten.

De locomotief; weekblad gewijd aan de belangen van spoor- en tramwegen, jrg 36, 1918, no 5, 30-01-1918

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Eenc' reg'eling in den hierboven aangegeven zin is op liet oogenblik tusschen de Departementen van Landbouw, Nijverheid en Handel en van Waterstaat in overweging. Belanghebbcniden zullen dus in hun eigen belang bij het vervoeren van go:edercn reeds thans hebben rekening te houden met de mogelijkheid, dat deze regeling in werking zal treden. (Alg. Hbl.)

Vcrheterimj Rijksway Amsterdam- Haarlem. Een wetsontwerp is ingediend, verklarende, dat het algemeen nut de onteigening vordert ten name van het rijk van eigendommen in de gemeenten Sloten (N.-II.) en Haarlemmerliede en Spaarnvvoude, noodig voor de verbetering van den rijksweg tusschen en Haarlem.

Volgens de daarvoor opgemaakte plannen zal deze verbetering bestaan in eene verbreeding van den weg met inbegrip van de daarin gelegen bruggen, aa.nvangende te Sloterdijk nabij den Admiraal de Ruyterweg en eindigende bij de aan de Zuidzijde van den rijksweg aanwezige bebouwing langs de grens tusschen de gemeenten Haarlem en Haarlemmerliede c.a. Van deze verbetering wordt vooralsnog uitgezonderd het gedeelte gelegen in de kom van Halfweg, waarvan eene verbreeding wegens de bestaande bebouwing bijzondere moeilijkheden biedt. Hiervoor zijn de plannen nog in overweging, behalve voor het gedeelte, vormende den overgang van de Rijnlandsche sluizen, waarvoor («n ontwerp reeds is vastgesteld, doch waarvan de verdere voorbereiding nog niet zoo ver is gevorderd, dat de verklaring van het algemeen nut der onteigening van de daarvoor noodige gronden mede in dit wetsontwerp zou kunnen worden opgenomen.

Volgens de tegenwoordige plannen (volgens welke eene hreedere grondstrook is aan te koopen dan aanvankelijk was gerekend) zal. na verlegging van het Zuidelijk spoor van de electrische Spoorweg Maatschappij, ook over het detd Halfweg Haarlem, naar de Noordzijde van den weg, het voor het gewone verkeer bestemde deel van den weg bezuiden de baan van de E. S. M. zijn gelegen en daarvan zijn afgescheiden door een berm met haag.

De rijweg zal eene breedte verkrijgen van 7,50 M., waarnaast achtereenvolgens gelegen zullen zijn een berm breed 2,25 M., een rijwielpad breed 3 M., een berm breed 1,25 M. en een voetpad breed 2 M.. terwijl daarnaast zal komen een berm. welke laatste inxjdig is wegens de slappe geaardheid van den grond.

Op den berm tusschen rijweg en rijwielpad on tusschen dit laatste en het voetpad zal opgaande beplanting worden aangebracht; verder ligt het in het voornemen aan de slootzijde van het voetpad een haag te planten. De kosten van de geheele verbetering met inbegrip van de kosten van grondaankoop worden geraamd op rond één millioen gulden, waarbij dan niet is rekening gehouden met de tegenwoordige buitengewone prijsstijging van ma-

terialen en arbeidsloonen. Van dit bedrag zal /' 225.000 door de gemeente Amsterdam en ƒ 40.000 door de Electrische Spoorweg-Maatschappij worden gedragen. Op het IXe hoofdstuk der ontwerpstaatsbegrooting voor het dienstjaar 1918 is f 75.000 opgenomen als eerste termijn voor bedoelde verbetering.

De bezwaren welke tegen de onteigening zijn ingebracht, zijn geen van alle gericht tegen het algemeen nut van het werk. Bij de nadere uitwerking der plannen zullen deze en dit geldt in het bijzonder het bezwaar, dat door de Sloterbinnen- en Middelveldsche gecombineerde polders is ingebracht nader worden onder de oogen gezien.

Hot standpunt, dat de Minister van Waterstaat ten aanzien van de thans ingebrachte en later te ontvangen bezwaarschriften zal innemen, kan intusschen eerst nader worden bepaald, nadat voldaan is aan de artikelen 10 en volgende der algemeene Onteigeningswet. (N. R. Crt.j.

Üi>e7nii(j tipourweg Uithoorn Ter Aar. Door het belangrijke transport, ontstaan wegens de drukke groentenveilingen in Ter Aar, is de H. IJ. S.M. overgegaan tot doortrekking van de spoorlijn Uithoorn—Nieuwveen tot Ter Aar. ld et nieuwe lijntje, een der Haarlemmermeerlijnen, heeft een lengte van slechts 2V2 K.M., doch is betrekkelijk kostbaar geworden door de vele kunstwerken, en bruggen, welke in verband met de talrijke slooten moesten worden aangebracht. Aan een groot personenvervoer op het nieuwe lijntje heeft men niet gedacht, want er rijden slechts drie treintjes daags. Voor de tuinders uit de streek van Ter Aar is de aanleg evenwel een uitkomst.

Den tweeden Januari is het lijntje geopend, evenwel zonder eenig officiéél vertoon door de H.IJ. S. M. de directie werd ons medegedeeld, dat een z.g. feesttrein niet kon rijden wegens de kolenbesparing. Slechts werd de eerste rit vanuit Uithoorn medegemaakt door den heer Bogaerdt, inspecteur van vervoer der H. S. M. te Haarlem en door eenig tractie-personeel. De rit vanuit Ter Aar werd medegemaakt door burgemeester en wethouders, besturen van tuinbouw- en handeldrijvende vercenigingen, deputaties van vele belangstellenden. Aan het nieuwe, feestelijk versierde station te 'l'er Aar was het plaatselijk muziekkorps opgesteld, dat enkele vroolijke nummertjes speelde.

Na den eersten rit werd door bovengemelde personen een gemeenschappelijke lunch gebruikt, waarna het feest der opening in het bondscafé aan het Papenveer, werd voortgezet.

Het nieuwe station Ter Aar is volgens het type Aalsmeer. Tot stationschef 4e klasse is er aangesteld de heer Ter Vleerd. In de omgeving is men algemeen zeer ingenomen met den nieuwen aanleg, omdat thans niet langer de groenten per wagen behoeven te worden vervoerd. (Msbd.).

ADVERTENTIÈN.

Merens, Haarlein Fabriek van Caoutchouc-, Asbest-en Eboniet-Artikelen. ab Vervaardigen alle onderdeelen voor: Westlnghouse-Vacuumrem, als Slangen, Cylinderringen, Membraantjes, Telefoon 103. Tclegram-Adres:

Abonneert U op Wereldkroniek of De Week.

Goederenwagens. Spoorwijdte i M , 5 dichte en 5 open, laadgewicht resp. 7,5 en 10 ton, breedte 2,40, wielstand 3,2 tot 3,8 M., vrije lenkassen, middelbuffer en balanceerkoppeling, direct te verkoopen. Offerten aan de Bremisch-Hannoversche Kleinbahn, Frankfurt a/Main, Mosel- STRASSE 2.

A-lom verkrijgbaar: NI.TÜH & VAN DÏTMAR’S AaQteekenboek van Rijksbelistingen : f I,—