is toegevoegd aan je favorieten.

De locomotief; weekblad gewijd aan de belangen van spoor- en tramwegen, jrg 37, 1919, no 22, 28-05-1919

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gebruik was zoowel dp binnenrail als de buitenrail volkomen versleten.

De Directeur der gemeentetram, onze geachte collega Ih M. Nieuwenhuis. heeft toen het besluit genomen, het binnenbeen van den boog belangrijk te versterken door toepassing der constructie van Robert Holt, Highways and Permanent Way Engineer te Leeds. Het buitenbeen van den boog werd weder in Phoenix-rails 23 C. gebouwd. De boog ligt in houtbestrating. De constructie van den ingenieur Holt was reeds toegepast in verschillende Engelsche steden, en ook te Weenen, Bordeaux en Linz. De railconstructie Holt, alsmede eene situatie-teekening van den boog Bakkerstraat -Turfstraat, zijn aangegeven in de figuren I en 2.

De contra-lat bestaat uit mangaanstaal. Mangaan is een hard metaal. Het staal der contra-lat verkrijgt door eene toevoeging van 12 tot 14 pCt. mangaan een buitengewonen weerstand tegen slijting. De vervaardiging van het mangaalstaal en de levering der constructie van Robert Holt is geschied door de firma Edgar Allen and Co., Limited,

imperial steel works te Shefrield. in ons land vertegen, woordigd door het technisch bureau H. J. van Loon & ' Co., te Den Haag. De mangaan-stalen contra-lat wordt gewalst IHolfs guard-rail, rolled in Allen’s manganese-steel) in lengten van 6 IVI. Zij wordt, door middel van zacht stalen spieën, bevestigd in stoeltjes van .smeedbaar gietijzer. Teneinde de contra-lat veel zijdelingschen steun te verleenen, komen de stoeltjes voor op korten afstand van J;;;; 6o c.!M. Dc coittra-lat in den stoel ook aan hare bovenzijde gesteund tegen den zijdelingschen druk der flens. Mocht de boven-binnenzijde der contra-lat gesleten zijn, dan kan de lat worden omgekeerd (contre-rail réversible). De gleufwijdte der Holt-binnenrail te .A.rnhem bedraagt 32 m.M., en is dus practisch gelijk aan de gleufwijdte der Phoenix-rails 23 C. f3i m.M.), die ter weerszijden van den boog bij de Holt-raif aansluiten. De hoogte der Holtlooprail werd, in overeenstemming met die der aansluitende Phoenix-rails, 178 m.M. gekozen 7". De loioprail bestaat n.l, uit ecne Engelsche normaal-rail fprofiel B S No. 4, gewicht rond 52 K.G, per M.), met afgesneden gleufwand. De aansluiting van twee mangaan-stalen contra-platen wordt in een blokje ondergebracht, teneinde eene plaatselijke uitbuiging der contraplaat-einden te voorkomen.

Dc“*kosten van het van den b(x>g Bakkerstraat -Turfstraat, lang 14,458 +7,480-1-11.526- 33,464 M„ hebben bij de firma Allen, ongeveer f 30D meer bedragen, dan die van het gewone Phoenix-binnenbeen. De prijs der 33,5 M. Phocnix-rail z.ou + f 130 hebben bedragen. De prijs der 33,5 M. Holt-rail was / 43°-

De boog vërtóont thans, nadat hij jatir bereden is, zelfs 'geen sporen v’an slijting. De rijtuigen hebben tegen de mangaan-stalen contra-lat een zachten gang, en het laat zich aanzien, dat de boog vele jaren weerstand kan bieden aan het tramv'erkeer. De korte ervaring der Arnhem sche gemeentetram met het systeem Robert Holt wettigt reeds eene warme aanbeveling van dat systeem.

C. HA.MELINR.

Dé noodzakeiykheid van liet vevmiiideren der looiieii.

Een leerzaam stukje vinden wij onder dit hoofd in de ~Deutsc'he Strassen- und Kle-inbahiizcitung”. De arbeide;-sraden van Je sociaal-democratische arbeiderspartij in Duitscbland hebben eenigen tijd geleden, na een bespreking o\er dcm economischen toestand, de volgende resolutie aangenóm'en:

Figuur 2. De boog Bakkerstraat-Turfstraat te Arnhem.

..Wil onze industrie en het gehcele zakenleven weder tn normalen toestand komen, dan is daarom in de eerste plaats noodzakelijk, de arbeidsloonen zoo te verminderen, dat deze overeenkomen met' die der met ons concurreerende landen, om zoodoende aan de Duitsche industrie de concurrentie op de wereldmarkt mogelijk te maken. Gelijktijdig moeten echter de prijzen der noodzakelijke levensmiddelen en gebruiksartikelen zoo worden verminderd, dat zij eveneens met die der wereldmarkt overeenkomen. De vergadering verklaart, dat zij de regecring, vvaarin zij hx't volle vertrouwen heeft, dezen weg wil doen inslaan, om' zoo 'snel als mogelijk is tot geordende toestanden te

geraken." Moe, bij de geheele afwikkeling van de laatste maanden de cenc wig altijd de andere heeft voortgedreven, waarbij de grootste ongerijmdheden te voorschijn kwamen, schetst ons op zijn voortreffelijke wijze de socialistische econoom Calwer in een der laatste afleveringen van de ..Konjunktur", waarin hij schrijft:

Men nïoet dë arbeiders er op opmerkzaam maken, dal hun economische strijd tegenwoordig niet meer alleen telgen het kapitaal is gericht, doch dat zij over en weer zich zelf bestrijden. Want de vervulling der looneischen. die bij een klein aantal bcMrijven en hierbij nog slechts vveer ■in enkele steden, wordt bereikt, kunnen uit Je winsten van het kapitaal iti de verste verte niet worden bestreden. Zij zijn slechts mogelijk, doordat de prijzen verder in de hoogte worden gedreven. De verbruikers en allereerst de massa der minderbemiddelde verbruikers moeten zoodoende de hoogere belasting, welke dooi' de loonsverhoogingen ■ontstaat, tenslotte zelf dragen. En dat zijn nauwkeurig bekeken vveer de arbeiders, en wel die groepen, vyelke niet in de gelegenheid zijn, looneischen, overeenkomstig de stijging der prijzen, te stellen en af te dwingeit.

Een voorbeeld, hoe op deze wijze Je strijd tusschen de arbeiders wordt gevoerd, levert de lounsverhooging bij de beambten van de ~Grosse Herliner Strassenbabn ’. De bereikte loonsvcrhooging zal naar betrouw'barc gegevens 30 millioen Mark per jaar bedragen. De inkomsten bedroegen over 1917 61 millioen Mark. Als dividend werd 4 millioen Mark uitgekeerd. Zelfs wanneer den .aandeelhouders geen cent rente va.ll hun kapitaal werd toegewezen, konden volgens de bedrijfsstatistieken. 2Ó Millioen Mark van de verhoogde uitgaven loonsverhoogingen, op grond van het tegenwoordige tarief, niet worden gedekt. De loonsverhooging kan dus slechts mogelijk zijn. wanneer de tarieven zoodanig worden verhoogd; dat de meerdere uitgaven voor loonen. uit de hoogere inkomsten worden gehaald. Hoe groot de tariefv erhooging. waarmede het rijdend publiek wordt belast, moet zijn. is niet van dus-danig groot belang als het feit. dat de loonsv erhooging niet door het kapitaal, doch door het publiek, en in hoofdzaak door de arbeiders, moet worden opgebracht.

Uit den zak \an den arbeider moet een zeer groot gedeelte van deze loonsverhooging betaald worden. Het vorenstaande nu moet aantoonen, dat de mecning niet juist is, dat de toestanJ van de arbeiders zich werkelijk zou V erbeteren door het vervallen van rentebetaling, maar dat zelfs rentebetaling niet uitgeschakeld kan worden, ook niet wanneer de productiemiddelen aan den Staat kotnen. Want kapitaal en rente heeft ook de Staat noodig, wanneer deze de pnxiuctie wil voihouden en uitbretden. Loonsverhoogingen, welke zonder groote prijsverhoogingen niet zijn door te voeren, komen ten laste van den verbruiker. En daar onder de verbruikers de arbeiders het hoogst in aantal zijn, zoo komt het, bij zulke loonsverhoogingen tenslotte neer op een economischen stijd lusschen a:‘beiders en ar-

(Vervolg van dit artikel op pag. i^4-^