is toegevoegd aan je favorieten.

De locomotief; weekblad gewijd aan de belangen van spoor- en tramwegen, jrg 38, 1920, no 26, 30-06-1920

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE LOCDymTIEP

WEEKBLAD GEWIJD AAN DE BELANGEN VAN SPOOR-EN TRAMWEGEN ORGAAN VAN

de Nedeplandache \/fepeeniging voop Locaalspoopwegen en Tpamwegen Administpateup;

de NT.V. Cemtr>aa.l deis Ned. Veia. voop Loc. enTpamwegen Dipectei_ip>.

AMSTERDAM TEIv.Z.SB3S

Ip. D. H.STIGTER

Q

No. 26.

Woensdag 30 Juni 1920.

38* Jaargang.

INHOUD:

N.V. Centraal Bureau der Nederlandsche Vereeniging voor Locaalspoorwegen en Tramwegen. Reis naar Amerika. Uitkomsten boekjaar 1919. Te weinig belangstelling. Lokaalspoor- en Tramwegwet 1900/1917. Een vergelijkende studie. 11. Normalisatie en Wereldvrede. Verschillende Mededeelingen. Jaarverslagen 1919. Dedemsvaartsche Stoomtramweg-Maatschappij, Advertentiën.

De Locomotief verschijnt eiken Woensdag bij Nijgh & Van Ditmar’s Uitgevers-Maatschappij te Rotterdam.

Abonnementsprijs per 3 maanden of 13 nommers tijdelijk fi,— franco per post. Advertentieprijs van i tot 6 regels f 1,30, verder 20 ets. per regel.

Bijdragen van redactioneelen aard, maandelijksche opgaven van de opbrengsten, e.d. te zenden aan de Redactie Westeinde Tel. g, Z.2ii2iS,te Amsterdam. Advertentiën aan de Administratie, Wijnhaven III—113. Rotterdam,

Zendt de nieuwsberichten Uwer onderneming alleréérst aan „De Locomotief” in.

Doet mededeeling Uwer bedrijfservaringen aan Uw vakgenooten door publiceering in ons blad.

Betaalt per Postgiro!

Nederlandsche Yereeniging

No. 13596

Centraal Bnreap No. 14233

N.y. Centraal Bureau der Nederlandsche Yereeniging voor Locaalspoorwegen en Tramwegen.

Beis naar imerika.

Eén der leden van een tramwegidirectie die half Juli naar Amerika vertrekt beeft zich welwillend beschikbaar gesteld om daar te lande inlichtingen in te winnen betreffende leveringsvoorwaarden en prijzen van diverse materialen als wagons, rails e.d. en deze inlichtingen ter beschikking te stellen van de collega’s. Ook is hij bereid eventueelel besprekingen met Amerikaansche leveranciers te openen. H.H. Tramwegdii ecteuren die van deze gelegenheid gebruik zouden willen maken, dienen bun aanvragen, duidelijk om-S'Cbreven e.v. vergezeld van teekening, vóór 10 Juli aan ondergeteekende voor te leggen.

DE DIRECTEUR.

Uitkomsten boekjaar 1919.

Op de algemeene vergadering van aandeelhouders welke 23 Juni j.l. te Amsterdam geho-uden werd, werden de balans, winst- en verliesrekening, alsmede de voorgesteld©

winstverdeeling goedgekeurd. Het divSdend werd alzoo vastgesteld op / 18,— per volgestort en f 9,— per niet volgestort aandeel en zal vanajf i Juli betaalbaar zijn ten kantore van het Centraal-Bureau tegen afgifte van dividendbewijs No. 4. DE DIRECTEUR.

Te weinig belangstelling?

Het dat thans voor de vijfde maal verschijnt, mag zich verheugen in een groote belangstelling van het publiek. Het is een beetje beschamend daarop direct te moeten laten volgen, dat de belangstelling van de belanghebbenden, de tramwegdirecties zelf, niet zoo groot is. Althans niet zoo groot als zij behoorde te zijn, vooiT een onderneming, die door de afnemers blijkbaar zóó gewaardeerd wordt. Het komt miji voor, dat op dezen zonderlingen toestand wel eens openlijk de aandacht gevestigd mag worden.

Zooials men weet, is do uitgave van het tramboekje op initiatief van enkel© tramwegdirecteuren door de Nederlandscbe Vereeniging ter band genomen en is bet de beer C. R. T. baron Krayenboff, Chef van de Afdeeling Publiciteit der Nederlandsche Spoorwegen, die met zijn staf van medewerkers op zoo uitnemende Wijze telkenmale voor de samenstelling en de verspreiding van den tramgids zorgt. Voor de uitgave, waaraan in dezei tijden van bovenmatig gebrek aan regelmaat, geen gering geldelijk risico verbonden was, beeft een aantal tramwegondernemingen te zamen met de Yereeniging zich garant verklaard. Zij, die weten hoezeer „drukkosten” en „uitgave voor drukwerk” de laatste jaren bun naam eer hebben aangedaan men weet baast niet wat drukkender was, de „drukkosten” of de rest van de ~uitgav*e”!—zij, medeslachtoffers, kunnen zich een denkbeeld vormen van de moieilijkbeden, dia overwonnen moesten worden.

Nog een tweeden ongunstigen factor droegen de vermaledijde bijzondere tijdsomstandigheden met zi'ch.

Slechte . br,and3tofvoorziening beteekent onregelrnatigen dienst, en onregelmatige dienst beduidt een spoedige waardovermindering van het tramboekje. Het was niet te ontgaan, dat in de kolenkrappe jaren, die achter ons liggen, verschillende ondernemingen tegen wil en dank toit dienstwijzigingen midden in het seizoen moesten overgaan en daarmede het tramboekje dwongen tot „liegen, alsof het gedrukt was”. Nu iets érgers kan elk spoo'r- of tramboekje niet overkomen de verwenschingen van de misleide reizigers onderstrepen die stelling krachtig. >

Is het niet dubbel me'rkwaardig, dat ondanks al deze moeilijkheden, deze bezwaren ja misschien wel (Ondanks al deze verwenschingen, het tiamboekje een succes