is toegevoegd aan je favorieten.

De locomotief; weekblad gewijd aan de belangen van spoor- en tramwegen, jrg 38, 1920, no 37, 15-09-1920

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Maatschappij „Eindhoven—Geldrop” 2.439.700 K.G. goederen minder vervoerd. Voor de vermindering van het vervoer in locaal verkeer is geen bijzondere reden aan te geven. Voor de vermindering in doorgaand verkeer wordt vermeld, dat geen vervoer meer plaats had van steenen van de tusschen Eindhoven en Geldrop gelegen steenfabriek naar de in 1918 gereedgekomen woningbouw „Volkshuisvesting” te Woensel en van kalk, per schip te Helmond aangebracht voor bouwwerken in plaatsen, gelegen aan de lijn Eindhoven—Reusel. Dat de opbrengst, niettegenstaande dit mindere vervoer toch f 936,75 hooger was, is een gevolg hiervan dat de verhooging van 125 procent boven de ma.ximum-tarieven in 1918 slechts vanaf 15 October, daarentegen in 1919 over het geheele jaar haren invloed deed gelden.

De hoogere opbrengst van het vervoer van bagage was een gevolg van de meer vervoerde reizigers. De hoogere opbrengst van het zandvervoer is geheel accidenteel, daar veel zand werd aangevoerd voor het bouwen van eene nieuwe fabriek voor „Carp’s Garenfabrieken” te Helmond,

Daar het hoogere tarief voor het bezorgen en afhalen van goederen over het geheele jaar 1919 zijn invloed deed gelden, in 1918 slechts vanaf 15 October, waren de Diverse Ontvangsten f 777,321/2 hooger.

Behalve dat door het 'sluiten van de „Nadere Overeenkomst” met het Rijk, in Juni 1919, de vergoeding voor het postvervoer verhoogd werd, werd, bij Ministriëele beschikking van 22 Gctober 1919 No. 34 Afdeeling Posterijen en Telegrafie, de vergoeding voor dat vervoer tot wederopzegging verhoogd met 75 procent, te rekenen vanaf i April 1918. Het bedrag dezer suppletoire verhooging over 1919 bedroeg / 604,17; de suppletoire verhooging over 1918, ten bedrage van f 374,99 werd eveneens ten voordeele van de exploitatie over 1919 gebracht.

Het voordeelig exploitatie-saldo van de Tramweg-Maatschappij „de Meijerij” was / 42.984.921/2 en dat van de rramweg-Maatschappij ~Eindhoven—Geldrop” f 33.345,84 hooger dan in 1918, waarvan de oorzaken waren: a. de hoogere exploitatie-ontvangsten, zijnde voor „de Meijerij” f 19.526.96 en voor „Eindhoven—Geldrop” f 24.767,801/2; b. de lagere expl.-uitgaven, „de Meijerij” f 23.457,961/2 en van „Eindhoven—Geldrop” f 8.578,031/2.

Dat, niettegenstaande de hoogere uitgaven voor verschillende onderdeelen der exploitatie, in de eerste plaats aan salarissen en loonen, bedragende voor „de Meijerij” / 39-377,61V2 en voor „Eindhoven—Geldrop” f i5.6c3,04t/->.

de exploitatie-uitgaven lager waren dan in 1918, vindt hoofdzakelijk zijn oorzaak in de restitutie, ontvangen van het Rijk op het bedrag betaald voor brandstoffen, welke restitutie voor „de Meijerij” f 48.999,33 en voor „Eindhoven—Geldrop” f 16.333,10 heeft bedragen.

Door deze zooveel gunstiger exploitatie-uitkomsten was het mogelijk dat de normale stortingen in de vernieuwingsfondsen van den weg, zijnde voor „de Meijerij” f 12,500,— en voor Eindhoven—Geldrop” f 6100, weder konden plaatshebben, hetgeen sedert 1916 niet meer geschied was. Bovendien werd, op het niet in „de Maatschap’” gebracht rollend materieel, een bedrag groot f 1.673,39 afgeschreven. Niettegenstaande deze stortingen en afschrijving werd het saldo verlies, dat op ultimo December 1918 voor beide Maatschappijen te zamen / 64.834,40 bedroeg, op het einde van het boekjaar 1919 teruggebracht op f 36.360,241/:;.

Evenmin als in vorige jaren kan over het boekjaar 1919 eenig dividend worden uitgekeerd.

Algemeene Vergaderingen. In de Buitengewone Algemeene Vergadering van Aandeelhouders van 28 Januari 1919 werd de Directeur gemachtigd de door den Minister van Waterstaat geëischte „Verklaringen”, verkrijging van eene vooruitbetaling op het renteloo: voorschot, te verstrekken aan beide Maatschappijen tot dtkking van het verlies over 1918, te teekenen. Daar een der voorwaarden, waarop deze financieele steun gegeven werd, luidde, dat indien weder eenig bedrag beschikbaar zou .lijn voor uitkeering van dividend, de helft van dit bedra,f moet worden aangewend tot aflossing van het te ontvangen bedrag, droeg deze hulpverleening, volgens rechtskundig advies, geheel het karakter van eene leening en daar volgef.s artikel 9 der Statuten het sluiten van eene leening moet wórden goedgekeurd door de Algemeene Vergadering vau Aandeelhouders, moest de Directeur door de Algemeene Vergadering van Aandeelhouders tot het teekenen van bo venbedoelde „Verklaring” gemachtigd worden. In de Algemeene Vergadering van Aandeelhouders, gehouden te Eindhoven op 28 April 1919, werd het verslag over het boekjaar 1918 voor kennisgeving aangenomen en de Balans met Winst- en Verliesrekening goedgekeurd.

De heer mr. N. C. M. Smits van Oyen, volgens rooster aan de beurt van aftreden, werd met algemeene stemmen herkozen.

In de eerstvolgende Algemeene Vergadering van Aandeelhouders moet worden voorzien in de vacature van een Commissaris, wegens het periodieke aftreden van den heer P. H V. Bongaerts.

23® Boekjaar.

BALANS der Tramweg-Maatschappij „De Meijerij” te Eindhoven.

Per 31 Dec. 1919.

Aan Weg en Werken f 1.386.758,54 Per Aandeelenkapitaal f „ Uitbreiding 12.A76.27* jy pCt. .. 1.700.000.— ~ Rollend Materieel ‘i‘;.77n.i;i* „ Renteloos Voorschot „ 288.681,27 ~ Afgelost Rollend Materieel » 7-039-94 „ „ (Rijkssteun) 26.'] so',— „ Inventaris Werkplaats 20.071.66* „ Pensioenfonds .. 17.000,— ~ Waarborgkapitalen „ 17.^^0.— „ Reserve aflossing Rollend Materieel.. 7.070.0J. ~ Aand. Eindhoven-Geldrop f 189.450,— „ Reserve afschrijving Rollend Materieel... .. 1-673.39 „ „ C.B. Ned. Verg. Loc. „ Vernieuwingsfonds weg „ 12 500, Spoor- en Tramw. ... „ 500,— „ Te betalen coupons „ 28237,50 ~ „ Volkshuisvesting „ 1.000,— „ Uitgelote Obligatiën Q.OOO,— „ 190.950, „ 3ï pCt. oblig. in onderpand f 62.000,— „ Prolongatie o/g „ 30.000, „ „ „ „ in portefeuille „ 36.000,— „ Kassiers „ 15114.87* „ 98.000,— 82.207.0 A « Kas ", ■ " 383.02* „ Meubilair „ 612,65 „ Voorraden „ 69.199,10* „ Vorderingen „ 84.999,11 „ Tramweg-Mij. „Eindhoven —Geldrop" (Kapitaalrekening) „ 341.177,25* „ '1 ramweg-Mij. „Eindhoven—Geldrop" (Saldo Exploitatierekening) „ 4-983,39 „ Saldo „ 36.360,24» f 2.329.200,91* / 2.329.200,91*