is toegevoegd aan je favorieten.

De locomotief; weekblad gewijd aan de belangen van spoor- en tramwegen, jrg 39, 1921, no 10, 09-03-1921

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

een Terkeersmaatsdiappij spoedig besturend zal gaan optreden on dat zij van de tramwegddreoteuren ambtenaren der venkeersmaatsohappij zal maken. Ten slotte vreest bij een te centralisatie, wat bij voor het tramweigbedTijf niet wansabelijk aobt.

Ook van tramwegzijde is het bezwaar .geopperd, dat de zelfstandigheid der 'directeuren door een verkeersmaatschappij zou worde'n bekort. Daarom is het goed cens na te gaan hoe de gang va.n zaJcen .is gedacht.

Indien 'de verkeer,smaatsohappij met succes -werkzaam zal zij, dan zal izij een 'groot aantal tramwegen als het ware tot een gilde vereeniigen.

De tramwegdireoteuren, dn wiier statutaire 'bevoegdlieden geenerlei wijziging wordt gebraoht, 'blijsven' zedfsitandig werken en worden dus geen ambtenaar 'der verkeersmaaitschappij.

Het financieel toezicht, dat nu bij iedere maatschappij berust bij commissarissen, zal op den 'duur 'komen bij de verkeers, maatschap ij, -daar zij, als grootste aamdeeJho'udster, invloed kan uitoefenen ibij benoeming v.an eomm'issarisiscn. Aan het hoofd der verkeersmaatschappij zou komen te staan -een directie, die ter zijde wordt gestaan 'door een Raad van Bestuur, waarin hoofdzakelij'k tramwegdirect.euren zdttdng kunnen nemen; daardoor zullen die 'directies invloed kunnen uitoefenen op den gang van zaïken der verkeersmaatschappij; tetv'ens zullen zij een behoorlijke exploitatie der tramwegen in het algemeen 'lcunneii bevorderen. >

Beha.lve ‘dat, bij toetreding tot de verkeeramaatscilijappij, de tramwegdiireoties 'de ‘besdhiikking zullen kunnen krijgen over' do golden, .die 'zij ivoor uitbreiding of dnstamid hou ding van hun bedrijf noo'diig hebben, zullen ook haar persoonlijke belangen door 'de A'erkeersmaatsohappij behartigd kunu'en wo'pdein.

Het bestuur ider verikeersmaatschappij tocJi zal er voor kunnen zorg 'dragen ‘dat ide salarieer.inÈ reap. penisioenregielingen voor traimwesjdirect.e(uren moer .in Oivereecnisrtemming wordt gebracht mot 'de regelen, diie nu goldon voioir andere personen, die een dergelijke verantwoordelijke positie ibekleeden.

Voor te groote centralisatie behoeft niet te worden .gevreesd, omdat, ook al mocht binnen afzienbaren ‘tijd de mogelij'klied'd ■blijken om verschillen‘de fusies tot stand ‘te brengen, er dan toch ‘diverse complexen zullen ontstaan, die elk door een afzonderlijke directie (beheerd moeten worden.

Naar aanleiding van de opmeriking van ir. Muller, dat een tramwiegmaatschapij tooli niet gedwongen kan worden om tot een verkeersmaatsrhappij toe ite treden, zij medegedeeld, dat maatscliappijen, die geen behoefte hebben aan steun, alleen dan tot ‘de verkeersmaatsohappij zullen toetreden, i'ndien izij (daarin voordeel zien.

Hun besluit izal afliankelijk zijin van ,de .bedrijfsiresultaten, die zij in (de toekomst verwachten, en van ‘den k'Oers, waartegen liun aandeelen kunnen worden omgewisseld.

Dat aan het opuicht(ein van een verkeersmaatschappij ide iloodige administratie e®. kosten vei’bouden zijn, ia vanzelfsprekend; ‘daartegenover mag (wordeu igesteld, dat daardoor kan worden getroffen een afdoende regeling van het tramwegvraagstuk, waarbij een eoonomisohe exploitatie der tramwegen is te verkrijgen.

Loosduinen. Ir. J. EOELL.

Veerschillende Mededeelingen.

Tram Haag—Leiden. Men deel' ons mede, dat naar het zich laat aanzien, de electrificatie van de tram Haag—Leiden, zeer spoedig ter hand zal worden genomen. Niet alleen kan met de onteigening van de benoddigde panden voortgang worden gemaakt nu het betrekkelijk onteigening.'su besluit genomen is, doch de directie heeft reeds zeer beu langriikc materieelb'estellmgen kunnen doen en verwacht dan odk dat met den bouw van het hoogspanningsnet weldra een aanvang kan worden gemaakt. (Msbd.j

Tram. Hoofdplaat—Breskens. Door een 50-tal landbouwers te IJzendijke is aan Ged. Staten van Zeeland verzocht te w'illen bevorderen dat de tram, die zal worden aanget legd van Hoofdplaat naar Breskens, niet vlak langs den zeedijk, maar meer zuidelijk over den Oranjedijk wordt gelegd, waardoor oók zij daarvan kunnen profiteeren. Zóo-

wel enkele polders als oók adressanten zijn bereid do Zeeuwsch-Vlaamsche Tramwegmaatschappij in eventueel meerdere kosten tegemoet te komen. (Msbd.)

. Scheidsgerecht Ned. Spoorwegen. De directie der Nederlands'che Spoorwegen heeft per dienstorder bekend gemaakt, dat als scheidsgerecht-voorzitters, bedoeld bij het reglement dicnstvoorwaarden, benoemd zijn: Prof. Ir. F. Westendorp, hoogleeraar aan de Technische Hoogeschool te Delft; mr. dr. C. J. H. Schepel, president van het Hoog Militair Gerechtshof te Utrecht; Ir. M. H. Damme, adjunct-directeur van Werkspoor te Utrecht; Prof. Mr. B. M. Taverne, hoogleeraar een de Gemeente-Universiteit te Amsterdam; A. E. Zimmerman, oud-burgemeester van Zutphen te Zutphen; H. Polak, lid van' de Eerste Kamer te Laren (N.-H.); Mr. F. I. J. Jansen, rechter in de rechtbank te Maastricht; Jhr. Mr. D. J. de Geer, burgenifeester van Arnhem; Mr. PI. C. Dresselhuys, lid van de Tweede Kamer te ’s-Gravenhage; Prof. Mr. M. W. F. Treub, lid van de Tweede) Kamer te ’s-Gravenhage; tot leden van de commissie van advies: Ir. H. P'. van Stipriaan Luïsius, directeur der Kediri- en Malang-Stoomtrammaatschappijen te Amsterdam; P'. C. D. Nivard, wethouder van Rotterdam en A. Harms lid van den gemeenteraad te ’s-Gravenhage.

(N. R. Ct.)

Tramlijn Drunen—Ileusden. Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant stelden voor aan de Holl. Buurtspoorwegen een bijdrage van 25 pCt. te verleenen in het exploitatietekort van haar lijn Drunen—Heusden over het jaar 1919 tot een maximum van / 3250 en onder beding dat het Rijk en de belanghebbende gemeenten onderscheidenlijk 50 en 25 pCt. van dat tekort voor hunne ré’keniing nemen. (Prov. N.-Br. en ’s-Hert. Crt.)

Snellreinverhinding Groningen—Duitschland. Uit Oldenburg wordt gemeld, dat de Rijksminister voor het verkeerswezen aan de spoorwegdirectie in Oldenburg de opdracht heeft gegeven, een plan uit te werken voor een sneltreinverbindmg Hamburg—'Oldenburg—Groiiingen. Hbl.)

Limhurcjsche Tramweg maatschappij. Te Roermond werd 14 Februari de akte van oprichting verleden van de Limburgsche Tramweg-Maatschappij met een kapitaal van 10 millioen gulden, welke de testaande Limburgsche tramwegen zal overnemen en met den aanleg van nieuwe tramwegen zal worden belast.

Alle aandoelen dezer Maatschappij zijn in Landen van bet Rijk, de Provincie en 'de gemeenten.

Als oprichters traden op voor het Rijk, de heeren F. Baucke, hoofdingenieur-directeur van den Rijkswaterstaat, Jhr. Mr. Edm. van Aefferden, lid van Gedeputeerde ten van Limburg voor de Provincie en Mr. L. B. J. van Oppen, Burgemeester van Maasrticht voor de vereenigde gemeenten. (Msbd.)

Twentsche Locaalspoor Maatschappi). Te Almeloi is opgericht de N.V. Twentsche Locaalspoor Maatschappij. De vennootschap bestaat uit de gemeenten: Almelo, Tubbergen, Ootmarsum en Denekamp, als aandeelhoudsters. Het ligt in de bedoeling ook de provincie Overijsel uit te noodigen tot deze maatschappij toe te treden.

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt / 1.375.000. De kosten, waarop de aanleg is begroot, bedragen pl.m. 3 millioen. (Tel.)

Spoorlijn Stadskanaal—Ter Apel—Duitsche grens. De gemeenteraad van Emmen heeft voor den verderen afbouvv der spoorlijn Stadskanaal—Ter Apel—Duitsche grens / 60.000 toegezegd. (N. Winsch. Crt.)

Tram Haren—De Fmit. De aanleg van de tramlijn Haren I—De Punt gaat nog niet van een leien dak. Telkens doen zich kwesties voor die de zaak ophouden. Voor de mogelijkheid van de doortrekking heeft de minister nog als oovoorwaardelijken eisch gesteld de kostelooze beschikbaarstelling van een terreinstrook ten Oosten van den Heereyveg,