is toegevoegd aan je favorieten.

De locomotief; weekblad gewijd aan de belangen van spoor- en tramwegen, jrg 39, 1921, no 42, 19-10-1921

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VV. J. Jansen; tot plaatsvervangende leden dier Commissie de heeren; H. van der Worp, Wi. J. Thate en J. B.Leemreis.

Kapitaal. Het kapitaal bleef onveranderd. Leening. Van de 4 pCt. .annuïteitsleening werd / 1600, uitgeloot. De leeningschuld, oorspronkelijk / 43.000 bedragende, is thans nog / 29.100. In de algemeene vergadering werd wederom esn bedrag van / 1600 uitgeloot. Weg en Werken. In dit verslagjaar werden geen uitbreidingen of belangrijke ibestellingen uitgevoerd. In voorbereiding is het wijzigen van de sporen op het stationsvoorplein te Zutphen.

Ingaande i April werd het bedrijf der Zutphensche Telefoon Maatschappij door het Rijk óvergenomen. Hierdoor vervalt het met die Maatschappij gesloten coniract inzake huur van steunpunten en onderhoud van telefoongeleiding en toestellen. Het Hoofdbestuur der Posterijen en Telegrafie verleende aan onze onderneming vergunning voor het medegebruik der steunpunten.

Vervoer en Exploitatie. Het aantal re'zigers nam gestadig toe, en vermeerderde dit j,aar met lO.OOO personen. , ‘ I '

De ontvangsten uit dit vervoer zijn evenwel tengevolge van de op 25 April ingevoerde tariefsverlaging niet vermeerderd doch bleven ongeveer gelijk aan die in het vorig jaar.

Het goederenvervoer ondervond de gevolgen van de algemeene malaise. Het vervoer van bouwmaterialen bleef nog verre achter bij dat van vroegere jaren, terwijl het vervoer van granen en kunstmeststoffen ook nog niet van eenig belang is toegenomen.

De opbrengst bleef dan ook ruim f 1100 beneden die van het vorig jaar en bedroeg / 20.849,18. De exploitatie-uitgaven, welke in het vorig jaar reeds f 59.087,981/2 beidroegen, s'.egen met f 13.811,17 en bedragen in dit verslagjaar f 72.899,151/2. Deze toename der uitgaven werd voornamelijk veroorzaakt door de buitengewoon hooge prijzen der brandstoffen, wa,arvoor bijna f 10.000 meer uitgegeven W'erd dan in het voorgaand jaar. Ook de in Juli 1919 reeds ingevoerde hoogere loonregeling vorderde een hooger bedrag. Het nadeelig saldo der exploitatie-rekening bedraagt f 32.791,12, het netto verlies is f 23.150,43.

V e rn i euwing s f lO n d s en. Dit jaar werden geen uitgaven gedaan uitihet vernieuwingsfonds van Weg en Werken. Dioor bijschrijving van rente en de verplichte storting steeg het fonds fot f 82.352,721/2. 1

Het fonds voor Rollend-Materieel komt, met de verplichte bijschrijving, op de balans voor met een bedrag van / 13.845,76. i Voor belegging werden gekocht: i a / 1000 5 pCt. Nederland 1919 en 7 a / 1000 5 pCt. Nederland 1918. -1' Rentegar,antie en f i nan ciee 1 e st e un. Van de vier Gemeenten werd het totaal bedrag der rentegarantia gevorderd. t: J _1 _ T»*-* • . -TTT

Het verlies over 1919 werd door den Minister van Waterstaat vastgesteld oip f 12.578,54. Door de Provincie Gelderland en de vier belrokken Gemeenten werd tezamen een bedrag van f 5765,17 a fonds perdu uitbetaald, terwijl het Rijk een gelijk bedrag, eveneens k fonds perdu bijdroeg tot dekking van dit verlies. Voor het overige gedeelte van het verlies ot f 1048,20 werd 'een renteloos voorschot uit ’s Rijks schatkist toegekend.

Bovendien werd door het Rijk nog uitgekeerd een bedrag van f 3100,321/2 als brandstoiffensubsidie over het jaar 1918. Dit bedrag werd aangewend voor terugbetaling op hetgeen de provincie en de gemeenten over dat jaar als subsidie hadden uitgekeerd. Rekening van het verlies over het jaar 1920. Exploitatie-uitgaven f 72.899,151/2 Storting in het Vernieuwingsfonds ' „ 3.300,— Rente onbelegd gedeelte vern. fonds ' „ 1.588,58 Fonds voor Rollend-Materieel „ 1.800,24 Rente en aflossing van de leening „ 2.752,55 1 _ . f 82.340,521/2

Exploitatie-ontvangsten f 40.108,031/2 ' ' Rentegarantie der gemeenten „ 6.200,— ■ j ' Rente Waarfeorgkapitalen „ 196,35 Deposito-rente „ 3921 Brandstoffen-subsidie over 1920 ~ 12.646,50 f 59.190,091/2

Verliessaldoi / 23.150,43

De hoogere loonen, de invoering van het nieuwe tramwegreglelment alsmede de arbeidswet 1920 leggen den tramwegiondemeimingen hooge lasten op, welke nog niet door hooger ontvangsten worden gedekt, vooral nu een algemeene slapte in handel en bedrijf 'is ingetreden. Een prijsdaling -van verschillende verbruiksartikelen is evenwel ingetreden en zal ons bedrijf ten goede komen, evenals het vooruitzicht' dat van RegeeringsWege is gestela om op eenigerlei wijze steun aan de tramwegen te verleenen. ■ * ' l Een afdoende regeling om de tramwegen uit hup noodtoestand te verlossen imoge spoedig van RegeeringsWege worden getroffen, mede in het belang van de streek waarin ons verkeersmiddel is gelegen.

BALANS per 31 December 1920. Aandeelen in portefeuille Activa overgenomen van de Z. T. M Kas f 430 — „ 4.748,966 2,38 „ 7.659,18 >, 147.126 « i7'-589.57* „ Q.o 13,946 „ „ 6.586,616 „ 90.011,956 .. 3-394,42 „ 3-203,17 « 319,606 „ 12.267,49 „ 560,61 „ 10.366,746 » 6.305,13 „ 43-270,03 „ 100.199,68 „ 24.030,49 Kapitaal (gewone aandeelen)... f 155.000,— „ (oprichters-aandeelen) „ 30.000,— t 185.000,— « 250,— „ 29.100,— « 458,76 „ 86.000,— 15-334,35 » 225,31 „ 108,— 9-523,57 152,— « 82.352,726 13-845,76 „ 100.199,68 Geldersche Crediet Vereeniging, deposito Reserve Materialen voor den bovenbouw Bovenbouw en Kunstwerken Oprichtersbewijzen 4 pCt. obligatie-leening 1909 Dienst der leening ... . Grondeigendommen Gebouwen Werkplaats-inrichting Renteloos Voorschot van den Staat Buitengew. Renteloos Voorschot van den Staat Uitgelote ... . Rollend Materieel Xe betalen rnnpnnc; Telefoon Crediteuren Inventaris Meubilair Magazijn Drukwerken Debiteuren Waarborgfondsen Belegd Vernieuwingsf. voor Weg en Werken Rentegarantie der Gemeenten... / 93.999,68 Idem over 1920 '6.200,— Winst- en Verliesrekening (Saldo) Vernieuwingsfonds voor Weg en Werken Idem voor Rollend Materieel... Rentegarantie der Gemeenten : Zutphen ƒ 54 948,216 Warnsveld „ 2.424,186 Vorden „ 12.120,926 Hengelo (G.) ... „ 30.706,356 ƒ 522.5.50,156 f 522.550,156