is toegevoegd aan je favorieten.

De locomotief; weekblad gewijd aan de belangen van spoor- en tramwegen, jrg 39, 1921, no 50, 14-12-1921

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE LOCI^mTIEF

WEEKBLAD GEWIJD AAN DE BELANGEN VAN SPOOR-EN TRAMWEGEN

ORGAAN VAN

de Nedeplandache \/fepeeniging vooi» en Ti»ainwejgen Administpateup;

de N.V. Centr>aal B\_ir>eai_i dei:® Ned. Veia. voop Loc. en 'Tpamwegen Dipecte\_ijp.

AMSTERDAM TEL.Z.EB3S

Ip. D. H.STIGTER

VVÈ/STELIIIJDÊ 9

No. 50.

Woensdag 14 December 1921.

39° Jaargang.

INHOUD:

Een nieuwe electrische raillasch. Electrisch lasschen van ijzer en staal volgens het Quasi-Lichtboog stelsel. Jaarverslagen 1920. Noord-Ooster Locaalspoorweg-Maatschappij. Verschillende Mededeelingen.— Advertentiën.

Zendt de nieuwsberichten Uwer onderneming allereerst aan „De Locomotief” in.

Doet mededeeling Uwer bedrijfservaringen aan Uw vakgenooten door publiceering in ons blad.

De Locomotief verschijnt eiken Woensdag- bij Nijg’h & Van Ditmar's\ Uit gever te Rotterdam, |

Abonnementsprijs per 3 maanden of 13 nómmers tijdelijk f 2,— franco per post. Advertentieprijs van I tot 6 regels f 1,50, verder 25 ets. per regel.

7 ■ Bijdragen van redactioneelen aard, maandelijksche opgaven van de opbrengsten, e.d. te zenden aan de Redactie Westeinde Q, Tel. Z. te Amsterdam. Adv er tentien aan de Administratie, Wijnhaven 111—11% Rotterdam.

Betaalt per Postgiro!

Nederlandsche Vereeniging

No. 13506

Centraal Bnrean No. 14233

Een nieuwe electrische raillasch.

Figuur I.

Aan de mededeelingen van de United States Steel Products Company ontleenen wij het volgende: Een goede electrische raillasch moet aan de volgende eischen beantwoorden:

I°. Innige en duurzame aanraking met de spoorstaaf, onder alle omstandigheden van de n dien s t. 1

De eerste en belangrijkste voorwaarde deze verbinding is wel, dat er steeüs volkomen electrisch contact met de rail blijft bestaan gedurende een reeks van jaren, in weerwil van alle door het verkeer ontstaande trillingen en schokken, van temperatuursveranderingen, van den invloed van bodemtoestand en vochtigheid en van uitwendige beschadiging door werkvolk en rij- en voertuigen.

Het ”aMrakings,opper vlak bij een 4/0 lichtbooglaschverbinding is groot: V2"X2i/4") of wel: Zevenmaal de doorsnede van de koperen lasch zelve. Hierdoor is de electrische weerstand bij den overgang van lasch op rail zeer gering en blglt dit ook na verloop van Ijd.

De~gewelde' lasch is geheel van staal en dus zeer sterk; practisch genomen, zelfs onbreekbaar. J

Voor oxydatie of wegtering aan de uiteinden van den overbrenger, waardoor het geleidingsvermogen zou kunnen geschaad worden, behoeft geen vrees te bestaan. De gelaschte verbinding van de lasch met de spoorstaven is,

i) Zie ook „De Locomotief” No. 48 van 30 November 1921.

zoowel uit mechanisch als uit electrisch oogpunt duurzaam. 2°. Gemakkelijke aanbrenging gedurende den loopenden dienst.

Een der voorname practische eigenschappen van een electrische lasch moet zijn, dat hij in korten tijd en zonder eenige stoornis voor den dienst kan worden aangebracht. Bij nieuwen aanleg is dit geen vereischte maar, bij her-

stellingen en verlegging van sporen, moet het zonder van groot belang worden geacht. I

Tegenwoordig'ls men in staat, sulk een lichtbooglaschverbinding in 4 minuten te leggen. In geplaveide straten kan dit geschieden zonder meer dan i of 2 keien bij do verbinding weg Ie nemen, terwijl de aan den werkdraad ontleende energie vanzelf steeds de hand_ is_._

Figuur I.

Ook bij vochtig weder kunnen deze verbindingen zondek bezwaar worden aangebracht.