is toegevoegd aan je favorieten.

De locomotief; weekblad gewijd aan de belangen van spoor- en tramwegen, jrg 40, 1922, no 35, 30-08-1922

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

3og personen tegen 303 op 31 December 1920 en 259 op 31 December 1919. De op I Januari 1921 in werking getreden nieuwe loonregeling deed de uitgaven voor het personeel wederom stijgen. Aan loonen en toelagen werd betaald / 514,301.06 tegen / 415,819.02 in 1920 en / 374,434.59 in 1919.

Ohligatieleening. Overeenkomstig de voorwaarden der 4 % geldleening 1898, groot aanvankelijk / 600.000, werden op I Mei 1921, na voorafgaande uitloting, 21 obligatiën aflosbaar gesteld.

Deze obligatiën waren genummerd; 15— 84—169—201—216—219—249—252—270—299—320— 336—364—398—417—459—491—525—535—556—584-

Electfijicatie van het baanvak ~Rhenen-Arnhem”. Na ontvangst van de Ministerieele goedkeuring van de plannen en van de vereischte vergunningen werden de werkzaamheden voor het inrichten van het baanvak „Rhenen—Arnhem” voor electrisch bedrijf aangevangen en geregeld voortgezet. De voltooiing wordt verwacht in het begin van den zomer 1922.

Rollend Materieel. Het rollend materieel werd uitgebreid met 3 trucks voor vervoer van smalspoormaterieel over normaalspoor.

Na het indienststellen in den loop der maand April van de twee in 1919 voor den tramweg „Utrecht—Zeist” bestelde rnotorrijtuigen bleek, dat, als gevolg van het zich voortdurend uitbreidend verkeer, daarmede niet op af doende wijze in het tekort aan motorrijtuigen werd voorzien. Besloten werd daarorn de 4 volgrij tuigen, tegelijk besteld met de beide nieuwe motorrijtuigen en behoudens de electrische uitrusting geheel aan deze gelijk, in te richten tot motorrijtuigen.

De mede voor den tramdienst „Utrecht—Zeist” in 1920 bestelde 4 volgrijtuigen kwamen niet gereed. Aflevering vond plaats in Januari 1922. Van de 18 benzo-electrische motorwagens werden 8 stuks

aangewezen om te worden veranderd in electrische motor.wagens voor den dienst „Rhenen—Arnhem”. Ontvangsten Uitgaven. Het reizigersvervoer was beWi>( digend; de opbrengst was / 49.428 (6,7 %) hooger dan in 1920., Aan den tramweg „Utrecht—Zeist” kwam als aandeel in dezen vooruitgang toe / 30.445. _

Het vrachtgoederen vervoer bleef zich regelmatig ontwikkelen ; het aantal vervoerde tonnen klom van 82059 tot 95738, zijnde een toename van ruim 16 %; de opbrengst van het vrachtgoederenvervoer was / 18.824 (i 3,3 %) hooger. De bestelgoederen brachten op / 28.158 tegen / 31.025 in het vorige jaar; voor postvervoer werd ontvangen / 15.550 teven / TT.002 in rnan

In totaal waren de vervoer-ontvangsten / 994,700.53, zünde / 69,996.78® (7,3 %) meer dan in 1920. Hoogere loonen en enkele kostbare werken van onderhoud deden de uitgaven stijgen met 8,33 %. Aan brandstoffensubsidiën over 1921 werd van den Staat ontvangen / 75.816, waarmede de uitgaven werden verminderd. Het batig saldo van het bedrijf bedroeg / 117,569.31® tegen / 137,241.18® in 1920. Het aantal .afgelegde treinkilometers bedroeg in:

1920 1921

met locomotieven 330.906 316.134 „ benzo-electrische motorwagens . . . 172.834 269.936 „ electrische motorwagens 356.653 370.221

860.393 956.291

Winst- en Verliesrekening. Het saldo laat toe de gebruikelijke afschrijving op het rollend materieel te doen, waarna nog een klein bedrag overblijft voor afschrijving op de gebouwen.

Aan het eigen Vernieuwingsfonds der Maatschappij kan geen bijdrage worden toegekend. Van het doen eener uitkeering aan Aandeelhouders kan ook dit jaar geen sprake zijn.

Debet. BALANS op 31 December 1921. Credit. Spoorwegen Acetongasfabriek Rollend materieel Werktuigen, gereedsch. en verdere inventaris . Magazijn Effecten Waarborgkapitaal Kas en kassiers Verschillende debiteuren Onverschenen rente / 1.990.552,655 „ 6.000,— „ 1.308.940,76 „ 58.181,435 „ 340.531,32® „ 6.200,— „ 31.354,08 „ 61.288,12 „ 320.104,01 „ 379.60 Maatschappelijk kapitaal Obligatieleening Uitgelote obligatie Coupons Oprichtersdividenden Vernieuwingsfonds Borgstellingen Onverschenen obligatierente Verschillende crediteuren / 2.000.000,— „ 269.000,— „ I.OOO,— „ 240,— „ 11,25 „ 88.205,205 „ 4.767.50 „ 1.793.33 „ 1.758.514.70 / 4.123.531,985 / 4.123.531.98®

Debet. WINSTEN VERLIESREKENING over 1921. Credit. Bedrijfsuitgaven / 895.135,345 Bedrijfsontvangsten / 994-700,53 Pensioen oud-Directeur „ 3.000,— Gekweekte rente „ 211,06 Interest 4 % obligatieleening 1898 „ 11.040,— Verschillende baten „ 34-150,72 Rente voorschotten van N.C.S „ 14-004,97 Restitutie Centr. Verrekenkantoor voor brand » . >< i> s.s „ 8.950,23 stoffen i/io T7—31/5 T8 „ 10.519,31 Verzekenng ingevolge de Ongevallenwet . . . „ 6.776,81 Subsidie voor electrischen stroom over 1918 „ „ „ Invaliditeitswet . . „ 6.857,05 en 1920 „ 28.163,53 Verschillende verzekeringen „ 7-593.21 Belastingen „ 1.225,115 • Bijdragen aan het Vernieuwingsf. N.C.S. . . . „ 5-062,50 „ „ „ Pensioenfonds O.S.M. . . . „ 27.834,145 „ „ N.C.S. . . . 6,48 „ „ „ Onderst, fonds O.S.M. . . . „ 1.200,^ „ „ „ Zieken- en'Onderst.f. N.S. . „ 546,62 Uitkeering aan S.S. ingevolge overeenkomst betr. het beheer van den tramweg „Utrecht -Zeist” „ 56.864,51 Afschrijvingen „ 21.648,165 / 1.067.745,15 / 1.067.745,15