is toegevoegd aan je favorieten.

De locomotief; weekblad gewijd aan de belangen van spoor- en tramwegen, jrg 40, 1922, no 51, 20-12-1922

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE LOCCUiftDTIEF

WEEKBIAD GEWIJD AAN DE BELANGEN VAN SPOOR-EN TRAMWEGEN ORGAAN VAN

(de Nedeplandsche Lfepeeniging voop Locaalspoopwegen en Ti=amwegen Administpateup;

de NT.V. E)i_ii=eau. deis Ned. Loc. en Tpamwegen Dir>ectei_ii° :

AMSTERDAM TED.C.6835

Ip. D. H.3TIGTER.

Q

No. 51.

Woensdag 20 December 1922.

40" Jaargang.

INHOUD:

De Noodtoestand der Duitsche Tramweggen. —Jaarverslagen 1921. —Stoomtram-Mij. Breskens—Maldeghem. Dedemsvaartsche Stoomtramweg-Maatschappij. Advertentiën.

Zendt de nieuwsberichten Uwer onderneming allereerst aan „De Locomotief” in.

Doet mededeeling Uwer bedrijfservaringen aan Uw vakgenooten door publiceering in ons blad.

Bericht aan de Abonné’s Vanaf I Januari a.s. wordt over de abonnementsgelden DE LOCOMOTIEF per jaar en bij vooruitbetaling besc bikt De Uitgevers

De Noodtoestand der Duitsche tramwegen.

Onderstaand verslag der Buitengewone Aigemeene Vergadering van den „Verein Deutscher Strassenhahnen, Kieinbahnen und Privathahnen” ontieenen wij aan de ~Verkehrstechnik” No. 43, waaruit men wei zal kunnen bemerken, dat ook het Duitsche vervoerswezen den ondernemers groote redenen tot bezorgdheid geeft en financieeie instandhouding van het bedrijf dikwijls feiteiijk ónmogelijk is. Het is dan ook zeer begrijpelijk, dat men in Duitschiand alle mogelijkheden onderzoekt, om aan dien ongunstigen toestand een einde te maken. Het verslag der Aigemeene Vergadering luidt ais volgt:

De buitengewoon nijpende toestand, waarin tegenwoordig de Duitsche ondernemingen van vervoer verkeeren, gaf den „Verein Deutscher Strassenhahnen, Kieinhahnen und Privat-: eisenhahnen” aanleiding om zijne leden voor een buitengewone aigemeene vergadering op den 2oen Octoher i.i. bijeen te roepen, waaraan de vertegenwoordigers der besturen in groot aantal uit alle deeien van het Rijk gevolg gaven.

Evenzoo waren van de betrokken autoriteiten zeer veie aanwezig, ni. waren er vertegenwoordigers van het Reichsverkehrsministerium, het Reichsfinanzministerium, het Rijksministerie van den Arbeid; verder van het Pruisische Ministerie van Handel en Nijverheid en van de stad Berlijn.

De Locoynotief verschijnt eiken Woensdag bij Nijgh & Van Ditmar's (Jitgevers~Maatschappij te Rotterdam.

Abonnementsprijs per 3 maanden of 13 nommers tijdelijk ƒ2,— franco per post. Advertentieprijs van i tot 6 regels f 1,50» verder 25 ets. per regel.

Bijdragen van redactioneelen aard, maandelijksche opgaven van de opbrengsten, e.d. te zenden aan de Redactie Westeinde 9, Tel. te Amsterdam. Advertentien aan de Administratie, Wijnhaven III—113, Rotterdam.

Ook waren de Regeeringen van de staten Baden, Mecklenburg-Strelitz, Brunswijk, Oldenburg en van de Vrije Stad Lübeck vertegenwoordigd.

Voorts waren aanwezig afgevaardigden van den Rijkscommissaris voor de Kolenverdeeling, van het Eisenbahn-Centralamt, het Hoofdcommissariaat van Politie te Berlijn, van de Rijksspoorwegdirectie Berlijn, van den Duitschen Stedenbond, den Vestigingsbond (Siedlungsverband)-Ruhrkolendistrict en ten slotte een aantal vertegenwoordigers van nijverheidsbonden.

President Dr. Wussow opende de bijeenkomst met een redevoering, waarin hij den treurigen toestand der verkeersondernemingen grondig uiteenzette. Met het oog op het belang Jezer toespraak laten wij haar hieronder woordelijk volgen. Dr. Wussow aldus: |

„Aan het haandelen der agenda wenschte ik eenige woorden over den algemeenen economischen toestand te doen voorafgaan, in zekeren zin om den oproep voor deze vergadering te sjotiveeren.

U wilt het mij wei ten goede houden, wanneer daarbij eenige gemeenplaatsen worden geuit, die U allen te overbekend zijn' doch die steeds weder naar voren moeten worden gebracht omdat het algemeen belang eischt, in geen enkel opzich; duistere punten in onzen economischen toestand te laten voortbestaan.

Reeds op onze Aigemeene Vergadering in Mei 1922 mocht ik er op wijzen, dat het Duitsche economische leven niet gezond worden kan, indien twee hoofdvoorwaarden niet vervuld worden: ten eerste een vermindering der herstel-vergoeding tot op een behoorlijk bedrag en ten tweede een toereikende verhooging der binnenlandsche productie.

In de sedert verloopen 5 maanden is geen dezer heide voorwaarden vervuld. Gevolg hiervan was, dat de waardevermindering van het geld met rassche schreden voorwaarts ging vooral, helaas, in de laatste maanden.

Het heeft geen nut, behalve de beide genoemde oorzaken nog andere bijkomende verschijnselen aan te halen en deze ||| redenen voor die waardevermindering te doen voorkomen, b.v. het speculeeren in buiten- en binnenland en het groote verlpruifc van ingevoerde artikelen .1

Dit zijn verschijnselen en oorzaken, die wel eens op de eenj