is toegevoegd aan je favorieten.

De locomotief; weekblad gewijd aan de belangen van spoor- en tramwegen, jrg 41, 1923, no 12, 21-03-1923

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

J)ebiteuren

BALANS op 31 December 1921

Crediteuren

Debet.

Ongeplaatste aandeelen / 2.095.000,— Kapitaal /10.000.000,-— Obligatiën 4 pCt. leening 1903 in portefeuille. . „ 1.659.000,— Agio bij uitgifte van aandeelen „ 2.578.630,61 Obligatiën 5 pCt. leening 1915 in portefeuille. . „ 975.000, 4 pCt. Obligatie-leening 1895 „ 3.517.000, Kosten van eersten aanleg „33-726-376,02 4 pCt. Obligatie-leening 1899* „ 2.191.000,— Verbouwing Semarang-Cheribon „ 365.619,52 4 pCt. Obligatie-leening 1903 „ 2.191.000, Verbouwing Cheribon-Kadipaten „ 35-596,84 4JpCt. Obligatie-leening 1913 „ 3.839.000, Bouwrekening lijn Balapoelang-Margasari . . „ 572.516,86 5 pCt. Obligatie-leening 1915 „ 4.870.000,— Onvoltooide werken „ 1.092.672.97 5 pCt. Obligatie-leening 1918 „ 3.940.000, Magazijn „ 1.168.955,53 7 pCt. Obligatie-leening 1921 5.000.000, Rails, dwarsliggers, enz. in voorraad „ 242.717,78 Reservefonds „ 873.512,04 Magazijnsvoorraden en inventaris van den Rekening voor buitengewone vernieuwingen bijzonderen aanlegdienst ~ 134-777.20 Lijnen Semarang-Cheribon en Tegal-Bala -Zeilende goederen 817.081,41 poelang 386.125,22 Voorschotten op bestellingen „ 796-754.80 Afschrijvingsrekening: Kantoorgebouw te ’s-Gravenhage 60.000,— a. Lijnen Semarang-Cheribon en fegal -Waarborgkapitalen concessiën / 93.500, waar -Balapoelang / 1.986.883,59 voor gedeponeerd / 105.000 certificaten 2J h. Lijn Cheribon-Kadipaten „ 53.298,27 pCt. Ned. Werk. Schuld, / 3.000 oblig. 3 pCt. „ 2.040.181,86 Ned. Werk. Schuld en / 6.000 3 pCt. oblig. Vernieuwingsrekening voor den bovenbouw: Grootboek, aangekocht voor „ 99-543.75 a. Lijnen Semarang-Cheribon Kas en kassiers 120.650,10 en Tegal-Balapoelang / 1.870.608,04 Amsterdamsche Bank „ 553-775.97 b. Lijn Cheribon-Kadipaten „ 133.013,64 Prolongatierekening „ 1.500.000,— „ 2.003.621,68 Belegde gelden, Reservefonds „ 431-553.75 Pensioenfonds, onbelegde gelden „ 157-461,04 Diverse Debiteuren „ 1.190.568,53 Ondersteuningsfonds, onbelegde gelden. . . . 80.006,66 Onopgevr. dividenden van gewone aandeelen . „ 17.690,— Onopgevr. dividenden van oprichtersaandeelen 311,20 Onopgevr. renten der obligatie-leeningen . . . „ 23.455. Aflosbare obligatiën, niet ter aflossing aan geboden „ 22.000,— Samarang-Joana Stoomtram-Maatschappij . . „ 1.239.685,89 Oost-Java Stoomtram-Maatschappij „ 6.635,91 Serajoedal Stoomtram-Maatschappij „ 124.346,17 Het Land, wegens aandeel in de bedrijfsuit komsten van den tramweg Cheribon-Kadi paten ~ 83.194,48 Diverse Crediteuren 1.108 369.80 Winst- en Verliesrekening „ 1-344-942,47 ƒ47.638.170,03 ƒ47.638.170,03

BEDRIJFSREKENING. Dienstjaar 1921.

Credit.

Aan Exploitatiekosten Kosten van ongevallen en rampen. Lijnen Semarang-Cheribon en Tegal-BaJapoelang. „ Verboiiwingskosten, Lijnen Semarang- Cheribon en Tegal-Balapoelang „ Afschrijvingsrekening, Lijnen Semarang- Cheribon en Tegal-Balapoelang „ Vernieuwingsrekening voor den bovenbouw a. Lijnen Semarang-Cheribon en Tegal-Balapoelang / 163.000,— b. Lijn Cheribon-Kadipaten. „ 32.917,— / 4-I?9-976,9Ö „ 30.396.53 „ 21.680,42 „ 167.037, „ 195.917, „ 6.163,75 „ 88.435,69 „ 68.897,51 „ 7-442,53 „ 150.973,85 „ 36.703,58 „ 3-454,67 „ 35-606,37 „ 2.411.354,75 Per Bruto-opbrengsten Verschillende ontvangsten / 7.388.658,71 „ 15.381,90 „ Afschrijving op het kantoorgebouw . . . „ Rekening voor kosten van Europeesch verlof en terugzending, buitengewone bijdrage „ Wagenhuur „ Materiëelhuur „ Pensioenfonds: gewone bijdrage / 76.012,85 buitengewone bijdrage . . „ 74.961,— „ Ondersteuningsfonds „ Onderwijs te Tegal . ... f 33.617,63 subsidie over 1920 te min berekend 30.162,96 „ Verschillende uitgaven „ Winst- en Verliesrekening / 7.404.040,61 / 7.404.040,61