is toegevoegd aan je favorieten.

De locomotief; weekblad gewijd aan de belangen van spoor- en tramwegen, jrg 41, 1923, no 19, 09-05-1923

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Nu schijnt de nieuwe zegelwet voor te schrijven, dat op zoo'n bewijs, indien daarop een vrachtbedrag is ingevuld boven ƒ 10, een zegel van 25 et. wordt geplakt. En dat doet geen enkele reederij in ons land. Ze gaan daarbij uit van de zuiver logische redeneering, dat de woorden: „ontvangen per stoomboot die en die goederen” enkel slaan op de door haar afgeleverde stukgoederen en niet op de vracht.

De Stoomb. Mij. Verschure te Amsterdam (de Meppeler booten) heeft voor de grootste firma’s een apart boek. Eens in de week of in de maand int zij de vrachten per kwitantie, voorzien van een gewoon zegel van 10 cent voor alles te zamen.

Nu heeft de ontvanger der Registratie en Domeinen te Meppel inzage genomen van alle beurtveer-adressen, gedurende de laatste drie maanden binnengekomen, en voor elk adres, waarop hij een vrachtcijfer boven ƒ 10 aantrof, heeft hij de firma, wier naam op het adres voorkwam, beboet met ƒ 100.

Dit is geen late Aprilmop. Neen, Zaterdagavond kregen wel een 30-tal der grootste firma’s boeten, varieerende van ƒ 100 tot ƒ 1700. De firma Boom en Zoon ƒ 100, Idema ƒ 500, Jan Blom ƒ 500, J. V. d. Bosch ƒ 400, Kuurman ƒ 700, Brocades en Stheeman ƒ 1200, firma R. Ilouwink ƒ 1300, Jacob v. Esso ƒ 1700, de firma Pasman uit Steenwijk, naar men zegt, over 'de ƒ 2000.

Maandagmorgen al vroeg werd het kantoor der Paul Krüger bestormd door gramstorige zakenmenschen, die luide hunne ontevredenheid te kennen gaven.

Men begrijpe de situatie dan ook goed! Al die zakenmenschen wisten van den prins geen kwaad. De ontvanger schijnt destijds wel de stoombootreederij gewaarschuwd te hebben, maar deze, meenende, dat zij geen ongunstige uitzondering behoefde te maken op alle andere reederijen in ons land, stoorde zich daaraan niet, en liet kalm de adressen door of namens de firma’s teekenen of stempelen. En nu ontvingen daar al die firma’s plotseling de mededeeling van de hun opgelegde hooge boete.

Zeer terecht werd opgemerkt, dat de ontvanger al die herrie en drukte had kunnen voorkomen door één advertentie of bericht in de courant. Ook zou Z.Ed. verstandig gedaan hebben het officieele lichaam voor den handel, de Kamer van Koophandel, tijdig te hebben ingelicht. Deze zou dan wel gezorgd hebben voor behoorlijke waarschuwing.

Maar enfin, de categorie ambtenaren is nu eenmaal een soort wezen, dat er bijzondere ideeën betreffende plicht en geweten op nahoudt. (Hoe jammer is het toch, dat niet voorgeschreven staat, dat dergelijke ambtenaren vóór hun aanstelling eerst een jaar werkzaam moeten zijn in het practisch zakenleven). Maandagavond was in Tivoli een protest-vergadering belegd door de getroffenen. Meer dan 30 zakenmenschen waren opgekomen. Besloten werd, zich per request tot den minister te wenden, met het verzoek om kwijtschelding der boeten.

(Alg. Hbld.)

Tramweg-Maatschappij „Meierij”. In de 25 April gehouden algemeene vergadering van aandeelhouders werden de balans en de verlies- en winstrekening over 1922 goedgekeurd. Er zal geen dividend .worden uitgekeerd. (Alg. Hbld.)

A.y. Groenlosche Tram. De aandeelhoudersvergadering der N.V. Groenlosche Tram heeft de balans en winst- en verliesrekening over 1922 goedgekeurd. Dividend werd niet uitgekeerd. Besloten werd een tweede autobus aan te koopen en den Minister vergunning te vragen de oude trambezittingen te mogen liquideeren. (Tel.)

Geen overbodige weelde. Er is een actie opgezet om de paardentram van Veenwouden naar Dokkum te veranderen in een stoomtram. (Alg. Hbld.)

De Botterdamsche Tramwegmaatschappij. Maandag 30 April was het 25 jaar geleden, dat de eerste stoomtramlijn van de Rotterdamsche Tramwegmaatschappij op de Zuidhollandsche en Zeeuwsche eilanden werd geopend.

Vroeg in den morgen vertrokken de eerste treinen met versierde locomotieven. Ook de uit de groepen komende treinen waren met groen en vlaggen getooid.

Er waren verschillende bloemstukken gezonden. Om half een werd een foto gemaakt van directie en personeel op het handelsterrein voor de versierde goederenloodsen.

Om twee uur had in de wachtkamer 2e klas de aanbieding plaats van het huldeblijk van het personeel Onder de aanwezigen waren de heer Van Dam, president-commissaris, de heer Knottenbelt, commissaris, en de heer A. J. Kuiper, directeur.

Namens het personeel voerde het woord de heer S. Westra. lljj gaf een overzicht van de ontwikkeling der maatschappij en zeide dat, hoewel de ernstige tijden een uitgebreide feestviering niet toelieten, het personeel den dag niet onopgemerkt wilde laten voorbijgaan.

Hij sprak de waardeering uit van het personeel voor het feit, dat de directie tot nu toe de loonsverlaging tot een zeer gering bedrag beperkt heeft en hoopte dat de bestaande loonregeling zoo lang mogelijk ongewijzigd zou blijven. Het personeel vertrouwt, dat door samenwerking van directie en personeel de onderneming weer in rooskleuriger toestand zal komen te verkeeren.

Spr. bracht voorts hulde aan de heeren commissarissen en bood daarna namens het personeel de afbeelding van een tegeltableau aan. Het tableau zelf is nog niet gereed; het is bestemd voor het hoofdgebouw.

Spr. eindigde met een „Leve de R.T.M., leve de directie” beantwoord door een drie-werf hoera van de vele aanwezigen

Hierna gaf het muziekgezelschap van de R.T.M. een nummer ten beste. (N. Rott. Crt.)

De Constructie der „PEERLESS” SNELZAAGMACHINES vertoont verscheidene nieuwe vindingen. Daardoor groote productie. Reeds veel referenties. N.V. Van Rietschoten Houwens