is toegevoegd aan je favorieten.

De locomotief; weekblad gewijd aan de belangen van spoor- en tramwegen, jrg 42, 1924, no 7, 13-02-1924

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Het fonds bestaat uit f 33.000. 2%% certificaten der Nationale Schuld.

Magazi’jn en Reservegoederen. Deze rekening verminderde door het afnemen van den voorraad met f 6.823.401/2.

Rails met toehehooren in voorraad. Deze rekening vermeerderde door aankoop met f 6.972.55 en verminderde door verbruik met f 304.430.86.

Brandstoffen in voorraad. Op deze rekening werd f 25.000.— afgeschreven, in verband met den hoogen prijs, waarvoor de steenkolen gekocht zijn en de minderwaardigheid van een der ontvangen partijen.

Belegde Fondsen. Deze rekening verminderde door aflossing van effecten met f 3000.—. Op deze rekening werd f 32.564.06 wegens koerswinst bijgeschreven. De boekwaarde der effecten, berekend tegen den beurskoers op 30 Juni 1923 en, voor zoover niet genoteerd, naar taxatie, bedraagt thans f 489.838.25.

Creditzijde. V ernieuwingsfonds.

Bedrag ultimo Juni 1922 . f 317.185.37J4 in den loop van het boekjaar bij gekomen : rente f 12.945.23 volgens art. 23 der Statuten,, 31.421.22 „ 44.366.45 f 361.551.821/2 en afgegaan : voor vernieuwingen ~ 39.755.56 f 321.796.261/2

Reservefonds.

Bedrag ultimo Juni 1922 f 900.179.9014 in den loop van het boekjaar bij gekomen : rente f 40.222.68 volgens art. 23. der Stat. „ 13.466.24 koerswinst effecten 32.564.06 f 86.252.98

en afgegaan : uitk. aan Administr. en person. f 21.649.90 ÏCansporteeren f 900.179.90%

Transport f 900.179.90i4

passage v. en naar Indië Administrai eur en persen. ~ 6.125.

buitengew. schaden ~ 730.84 diversen ~ 1.703.24

,, 30.208.98 „ 56.044.

f 956.223.9034

Reserve voor aflossing van Obligati'èn. Ten behoeve van de aflossing van obligatiën der 6% Obligatieleening werd f 25.000. op deze rekening gereserveerd.

Reserve voor koersverschillen. Bij deze reserve wordt rekening gehouden met het feit, dat het actief, voor zooverre in Nederlandsch-Indië aanwezig, eene waarde vertegenwoordigt in Nederlandsch-Indisch courant, terwijl het op de balans paraisseert in Nederlansch courant.

Diverse Crediteuren. Deze rekening bestaat uit : Opgenomen Gelden f 370.827.

Inkomstenbelasting Indië, gereserveerd . ~ 80.078.44 Diversen „ 2.338.65

f 453.244.09

Winst- en Verliesrekening. De creditzijde dezer rekening bestaat uit het saldo vorig boekjaar f 705.75 het voordeelig saldo der exploitatierekening f 342.369.745 en een koerswinst op het Waarborgfonds f 1.691.25.

Ten laste dezer rekening werden gebracht het bedrag van de coupons der 6% Obligatieleening f 60.000.—, de bijdragen tot de Fondsen bedoeld in artikel 23 der Statuten f 44.887.46, het nadeelig saldo der interestrekening f 39.329.31 en de disagio op uit Indië ontvangen remises f 9.160.12, terwijl alsnog gereserveerd werd f 15.000.— voor de inkomstenbelasting in Indië.

Op de rekening „Brandstoffen in voorraad” werd afgeschreven f 25.000.—, voor het aflossen van Obligatiën der 6% Beening werd gereserveerd f 25.000.—, terwijl f 50.000.— werd gereserveerd voor koersverschillen.

Voorgesteld werd op nieuwe rekening over te brengen het saldo van f 76.389.85^.

Debet. Balans op 30 Juni 1923. Credit. Onuitgegeven Aandeelen .... f 518.000.— Kapitaal f 3.000.000.— De Tramweg „ 4.619.941.74% Agio bij Uitgifte van Aandeelen . . ) 165.532.35 Waarborgfonds „ 18.438.75 6% Obligatieleening i > 1.000.000.— Magazijn en Reservegoederen „ 97.202.03 Vernieuwingsfonds 321.796.26% Rails met toebehooren, in voorraad . „ 255.509.40 Reservefonds 956.223.90% Brandstoffen, in voorraad .... „ 22.686.93 Reserve voor aflossing van Obligatiën 25.000.— Kassa en Kassier te Batavia . „ 34.451.30 Reserve voor koersverschillen . . 50.000.— Kassa te Amsterdam „ 2.568.35 Onafgehaalde Dividenden .... 9.620.— Belegde Fondsen „ 489.838.25 Onbetaalde Coupons 30.000.— Diverse Debiteuren „ 29.169.71 Diverse Crediteuren 453.244.09 Winst- en Verliesrekening .... » 76.389.85% f 6.087.806.46% f 6.087.806.46%