is toegevoegd aan je favorieten.

De locomotief; weekblad gewijd aan de belangen van spoor- en tramwegen, jrg 43, 1925, no 36, 09-09-1925

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Hij hoopte, dat zijn personeel hem in staat zal stellen nog vele jaren zijn taak te mogen vervullen in de gedachte, dat de bedrijven in de eerste jdaats zijn ten dienste van het publiek.

Ook vond de heer Van Putten gelegenheid te wijzen op de beteekenis van de Middelbaar Technische vSchool als o])leidingsinstituut.

Tijdens de huldiging werden voortdurend bloemen aangedragen ; van de personeelvereenigingen, van het college van bedrijfsdirecteuren, van de ond-leden van de vStudenten-rijclub in Hannover, van ~’t Koggeschip” en van anderen.

Pien reeks telegrafische gelukwenschen was ingekomen.

’s Middags heeft de heer Van Putten in de directiekamer van het Tramgeboinv, gerecipieerd. De kamer, waarin de jubilaris met mevrouw' Van Putten en zoons ontvingen, was versierd met de talrijke bloemstukken, welke ’s morgens tijdens de huldiging w'aren aangedragen en met de vele, die daarna nog waren gekomen .

De eerste, die ter receptie kwam, was de heer J. ter Haar Ji., wethouder voor de Publieke Werken. \Vlen hebben na hem het receiptieboek geteekend.

De heer P. M. Wibaut, w’ethonder voor de Bedrijven, kwam de gelukwenschen het gemeentebestuur overbrengen en gaf uiting aan de gevoelens van hooge achting en waardeering, welke het college van B. en W. voor den heer Van Putten koestert.

Het zou ondoenlijk zijn de namen te noemen van allen, die den jubilaris de hand kwamen drukken.

Ook het bestuur der Nederlandsche Yereeniging voor Focaalspoorw'egen en Tiamw'egen kw'am den jubilaris hulde brengen en zooals vanzelf s])reekt, had de vereeniging ook haar aandeel in de bloenienscliat die van alle zijrlen was aangedragen.

Het ])ersoneel heeft des avonds aan den directeur eii genoodigden een feest aangeboden in de Koningszaal van ~Artis”, die bijna te klein bleek om alle deelnemers te bevatten.

De Tramharmonie, het mannenkoor ~Kunst en Broederschap”, het technisch mannenkoor en het harmoniekorps der veren, lieten om beurten hun klanken door de groote ruimte schallen, afge'wi,s.seld door de vertooningen die de s])ortvereeniging- dei tram ten beste gaf en last not least dooi de voordrachten van den heer Clinge Doorenbo=, die herhaaldelijk de zaal in schaterlach deed losbarsten.

Semarang—Cheribon Stoomtramweg Mij. ~De Doconiotief’ meldt, dat de stukken voor de overneming van de bezittingen van de vSemarang-Cheribon tram ter goedkeuring aan de directie in Nederland zijn toegezonden. Verwacht wordt, dat zal worden voorgesteld het Semarang-Cheribonnet in huurkooj) te nemen waarna de staat het net zal exploiteereen. De koopsom zal in 30 jaar worden afbetaald, te beginnen met I Januari 1927.

Het Indische snelvervoer. De Memorie van Toelichting betreffende den aanleg en exploitatie van s]ioor- en tramwegen houdt in, dat de tweeledige splitsing vervangen zal worden door een drieledige, n.l. s])Oorwegen eerste klasse, tweede klasse en landelijke tramwegen, waarnaa.st de stedelijke trams, welke uitsluitend ten behoeve van het gemeentelijk vervoer dienen. De snelheid der eerste klasse zal 00 km en hooger, der tweede klasse 20—00 km en der lande-

lijke trams hoogstens 20 km bedragen. De rij-snelheid zal voor elk baantv])e afzonderlijk worden vastgesteld. [Tel.)

Krupp-Rheinmetall Lokoniotivebau. De firma Fried Krupp en de Rhein Metallwaren- und Maschinenfabrik A.G. hebben onlangs een maatschappij onder den naam van Krupp-Rheinmetall Dokomotivebau opgericht voor de gemeenschap])elijke toepassing van constructies en den verkoop van locomotieven. (A Ig.Hbd.)

Tramweg-Maatschappij ~De Graafschap". Aan ~De Telegraaf” wordt uit Zutphen het volgende gemeld :

Na vele moeitevolle pogingen door personen uit de betrokken gemeenten, kw’am in 1903 tot stand de stoomtramwegmaatschappij ~De Graafschap”, welke van hier, over Warnsveld en Vorden, de verbinding met Hengelo (Gelderland) tot stand bracht.

Hoewel de financieele uitkomsten in de eerste jaren niet van dien aard waren, dat er van een loonend bedrijf gesproken kon worden, was het echter mogelijk, de lijn te blijven exploiteeren. Dit geschiedde mede, doordat de vier betrokken gemeenten jaarlijks een evenredig gedeelte bij droegen in het exploitatieverlies. Gedurende de mobilisatie jaren werd de toestand evenals bij vele andere stoomtrammaatschappijen in den lande moeilijker ; de dienst w'erd belangrijk ingekrompen en slechts met groote moeite kon ook deze lijn geëxploiteerd worden. Men heeft in die jaren nog kunnen voorkomen, dat de lijn zou worden opgeheven.

Ploewel het goederenverkeer in het bijzonder in de laatste jaren, aanmerkelijk is toegenomen, de tarieven verhoogd w'erden en het reizigersvervoer vrijwel constant bleef (autobussen bleven achterwege), is het niet mogelijk gebleken, den huidigen toestand te handhaven.

Reeds gernimen tijd geleden, werden door commissarissen de bezwaren ernstig onder oogen gezien ; verschillende idannen zijn besproken. Dit heeft, naar wij vernemen, er toe geleid, dat thans uitvoering aan het volgende gegeven zal worden :

Met ingang van een nog nader vast te stellen datum, vermoedelijk begin volgend jaar, zal het personenvervoer op dit traject geschieden door middel van aan te schaffen groote autobussen, zooals de Geldersche Tram tusschen Zutphen en Arnhem laat rijden. Het goederenvervoer zal blijven geschieden door stoonitractie.

\'oor het aanschaffen van deze autobussen zullen verschillende eigendommen der maatschappij verkocht moeten worden, o.ni. personenrijtuigen, waarvan de meeste door Allan & Co. te Rotterdam werden geleverd. Voorts zullen eenige i>ersonen een anderf betrekking krijgen. |

Naar wij vernemen, heeft de minister van \\ ater* staat dezer dagen bovenstaande regeling goedgekeurd. iLoch. Crt.)

Tramweg-Autobus. De tramweg-maatschappij ~De Graafschap”, rijdende van Zntfen via Vorden naar Hengelo, begint I Januari een antobusdienst, waardoor het personenvervoer ]>er autobus, het goederenvervoer per tram zal plaats hebben.

Per dag kunnen op deze wijze tv, aalf diensten worden ingelegd, hetgeen een aanmerkelijke verbetering is met den tegenwoordigen tramdienst. Over het traject Zntfen—Vorden zal ongeveer een klein half uur worden gereden.De afstand bedraagt ±lO km. {Alg.Hbd.)