is toegevoegd aan je favorieten.

De locomotief; weekblad gewijd aan de belangen van spoor- en tramwegen, jrg 44, 1926, no 3, 20-01-1926

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

In het begin van het jaar werd het éénmanswagensysteem over alle lijnen toegepast, wat een jaarlijksche besparing van pl.ni. f 180.000 aan conducteursloonen geeft.

\"oor het Trambedrijf was 1924 een jaar van overgang. Wel heeft de hierboven geimemde algeheele doorvoering van het éénmanswagensysteeni haar invloed op de exploitatiekosten doen gelden en was het mogelijk den tramdienst zonder aanstelling van meerder personeel aanmerkelijk uit te breiden, doch de tarief wijziging, waardoor de inkomsten belangrijk vermeerderden, had eerst in het laatste kwartaal plaats.

Op 1 Juni werden weekkaarten ingevoerd, geldig voor een onbejiaald aantal ritten op werkdagen oj) alle stadslijnen, tegen den prijs van 90 cents.

Dezelfde soort weekkaarten, maar dan ook geldig op de lijn Arnhem-\ elp of de lijn Arnhem-Oosterbeek, werden voor f 1,60 verkrijgbaar gesteld.

Alles is er op gezet om een grooter vervoer te krijgen. Ken reclame met een verlichte tramwagen, waarop het publiek gewezen werd op de voordeelen van het gebruik van week- en maandabonnementen, had groot succes.

De doortrekking van de lijn 4, op 1 October, tot de Oranjestraat, schiep voor het stad.sgedeelte van lijn 1 den vijfminutendicnst.

Deze maatregelen hadden een gunstig resultaat. Het aantal ])assagiers, dat in 1923 met 6% was gedaald, steeg thans, niettegenstaande de uitbreiding van den tramdienst eerst in het laatste kwartaal plaats vond, van 6.5G8.482 in 1923 tot 7.514.259, derhalve met 14%. h',en evenredige stijging der ontvangsten kon hier niet het gevolg van zijn door de verschillende maatregelen, die practisch tariefverlaging beteekenden. De ojjbrengst uit dit personenvervoer is echter toch 4% meer clan in 1923.

Bij besluit van 28 Februari stelde de Raad een bedrag van f 30.000 voor de aanschaffing van een drietal autobussen beschikbaar, ten einde zooveel niogelijk te voorkomen, dat particuliere ondernemers het bedrijf schade zouden doen.

De autobussen werden volgens het éénmanssj'steeni der gemeente-tram ingericht. De chassis zijn van het fabrikaat de Dion Bonton, de carrosserie werd vervaardigd door de Fa. Veth & Zoon te Arnhem.

Twee bussen werden bestemd voor de exploitatie van lijn 6, de autobuslijn door Klarendal.

Fen vijftienminutendienst werd op deze lijn ingericht.

De 3e bus was bestemd voor de verbinding met Schaarsbergen (buslijn 8) ; noch van de lijn door Klarendal, noch van de lijn naar Schaarsbergen werden, uit financieel oogpun:, gunstige resultaten verwacht. De bewoners van Klarendal hadden reeds jaren terug om een tramverbinding gevraagd, zij kregen nu een bus. En Schaarsbergen was van elke communicatie met het centrum der stad ontbloot. Al zou de gemeente

ook verlies op deze lijn lijden; de verbinding met Scliaarsbergen, meende het gemeentebestuur, was een onafwijsbare eisch.

Kn wat concurrentie van loarticulieren betreft, de gemeente is dadelijk in samenwerking met de Geldersche Stoomtramweg Maatschappij met soliede modern ingerichte autobussen gekomen, met het gevolg, dat ondernemers er geen voordeel meer in zagen met hun materieel als concurrenten op te treden. Door zich de beschikking over een aantal autobussen te verzekeren deed de gemeente, wat Lhans nagenoeg ieder trambedrijf in het binnenland, maar vooral ook in het buitenland doet, teneinde de positie van het bedrijf als vervoeronderneming, zooveel mcgelijk te versterken.

De nieuwe bussen kwamen ongeveer in Juli in bedrijf, dus in het volle zomerseizoen. De dienst ojt lijn G werd zoo ingericht, dat de bussen de ~De Steenen Tafel” omreden, met het gevolg, dat het vervoer buitengewoon druk werd. Op werkdagen, vooral toen de vacanties begonnen, waren de bussen reeds des voormiddags eiken rit ten volle bezet. Des Zondags was het in het geheel niet mogelijk aan de vraag te voldoen.

Hetzelfde deed zich met de lijn 8 voor, de bus naar vSchaarsbergen. Deze bus reed slechts om het uur; ook kon de eene autobus die voor deze lijn beschikbaar was het vervoer in de venste verte niet baas.

IMet het begin van het winterseizoen daalde het vervoer op beide lijnen echter zoodanig, dat de vervoeropbrengsten nauwelijks voldoende waren de directe bedrijfskosten te dekken. De bussen zijn echter nog te kort in bedrijf om de uitkom.sten \ oldcende te kunnen beoordeeleu.

Lijn 4. Het vervoer op lijn 4 nam in de laatste maanden van het jaar zoo toe, dat gedurende bepaalde uren regelmatig met bijwagens moest worden gereden. Op zichzelf moge dit een verblijdend verschijnsel zijn, het rijden met bijwagens heeft nu eenmaal eigenaardige moeilijkheden, vooral op de lijnen Velp-Arnhem, Arnhem-Oosterbeek, waar de bijwagens midden in de lijnen en dan nog wel op het drukste plein der stad moeten worden aan- en afgeko])peld. Het bleek daarom gewenscht, het aantal motorwagens van het groote type uit te breiden.

Doch afgezien hiervan is er door uitbreiding van den tramdienst langzamerhand een schaarschte aan rollend materieel ontstaan, welk binnen korten tijd aanvulling zal behoeven.

Bij besluit van 22 December heeft de Raad daarom om te beginnen een bedrag van f 10.000 beschikbaar gesteld voor de verbouwing van 4 bijwagens tot motorwagens met gebruikmaking van de nog beschikbare electrische uitrusting van vier goederen-niotorwagens die, nu het goederenvervoer van zoo weinig beteekenis is geworden, buiten bedrijf kunnen worden gesteld.

Verlies- en Winstrekening Trambedrijf. Interest der leeningen . . . Aflossingen f 102.124,69 – 59.000, Saldo exploitatie Saldo verlies f 94.298,59 66.826,10 f 161.124,69 f 161.124,69 Verlies- en Winstrekening Autobusdienst. Saldo exploitatie Interest Afschrijvingen f 8.499,60 825, 2.317,24 Saldo verlies f 11.641,84 f 11.641,84 f 11.641,84