is toegevoegd aan je favorieten.

De locomotief; weekblad gewijd aan de belangen van spoor- en tramwegen, jrg 44, 1926, no 19, 12-05-1926

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Verschillende mededeelingen.

Debet. Bedrijfsrekening over 1925. Credit. Directie en administratie f 54.100,77 Weg en werken – 110.852,34 Tractie en materieel – 233.265,96 Dienst van het vervoer – 117.056,21 f 515.275,28 Aan winst- en verliesrekening voor het saldo – 105.135,76 Reizigers f 98.834,49 Abonnementen – 2.972,88 Bagage – 6.110,40 Goederenvervoer – 122.076,40 Bietenvervoer – 363.875,73 Postvervoer – 15.358,43 Diverse ontvangsten – 11.182,71 f 620.411,04 f 620.411,04

Debet. Winst- en Verliesrekening per 31 December 1925. Credit. Rente 5% obligatieleening . f 43.250,— Saldo bedrijfsrekening 1925 f 105.135,76 Storting in het vernieuwingsfonds van ■ Saldo exploitatie voertnigweegbruggen . – 6.290,37 den weg – 20.100,— 1 Saldo interestrekening – 15.021,22 Idem rollend materieel – 18.270,38 ; Dividend 1925 stoomtram Hulst-Wals -Afschrijvingen : oorden – 12.600,— Terreinen f 545,76 Subsidiën van provincie, polders en ge -Weg en werken en gebouwen – 37.185,63 1 ' meenten en diverse baten – 67.190,48- Rollend materieel en goed v/d exploitatie – 9.530,18 Algemeene kosten – 15.092,62 Rijnen op Belgisch gebied . 75,69 Weegbruggen – 3.272,74 Woonkeeten 884.30 66.586,92 Winstsaldo – 58.030,53 f 206.237,83 f 206.237,83

De Limburgsche tramwegen. De Raad van commissarissen der lyimburgsche Tramweg Mij., heeft in een 2 Mei te Roermond gehouden vergadering met 16 tegen 2 stemmen besloten, dat de Dimburgsche tramwegen, behoudens nadere goedkeuring der binnen eenige dagen te houden vergadering van aandeelhouders, in beheer zullen overgaan bij de Nederlandsche spoorwegen.

[Nwe Rott. Crt.)

Tramverbinding Holl. Spoor—Scheveningen. In de raadsvergadering van 3 Ilecember 1.1. heeft de Raad om prae-advies in handen van B. en W. gesteld het adres van de Huurdersvereeniging ~I)e Nutswoningen”, houdende verzoek om, ter verkrijging van een rechtsstreeksche verbinding tusschen Scheveningen en het station Holl. Spoor, in de plaats van de stopgezette stoomtram, lijn 10 of een andere lijn te doen verleggen.

Overeenkomstig de door hen reeds in hun voorstel no])ens uitbreiding van den tramdienst in verband met de opheffing der bedoelde stoomtram en wijziging in den loop van lijn 8 gedane toezegging, hebben B. en W. nog nader met de H.T.M. onderhandeld over de gedurende den zomer te nemen maatregelen in het belang van het tramvervoer in het zuidwestelijk gedeelte der stad tusschen Holl. Spoor en Scheveningen.

De H.T.M. heeft zich als gevolg daarvan bereid verklaard om gedurende den zomerdienst ])assagiers van lijn 14 komende van de Holl. Spoor, van de Willem de Zwijgerlaan af kosteloos met lijn 14 verder te vervoeren naar Scheveningen en omgekeerd reizigers op lijn 14,

komende van Scheveningen, van de Willem de Zwijgerlaan af met lijn 17 verder in de richting van het station Holl. Spoor te laten gaan en in verband hiermede den dienst op genoemde lijnen uit te breiden. B. en W. achten het niet noodig, om nog verdere maatregelen te nemen. {Alg. Hbld.)

De lijn Dieren—Arnhem. Op het emplacement der Geld. Stoomtram te Doetinchem is de eerste van de motorwagens aangekomen, die op de lijn Dieren-Arnhem zullen worden gebruikt.

Het rijtuig is ruim 15 ni lang en wordt voortbewogen door een 6-cylinder Mercedes motor van 106 jrk. De trucks zijn geheel volgens het D-wagen-type en de Ie klasse voorzien van een binnenbetimniering in massief mahoniehout. Elk rijtuig kan 80 personen vervoeren. Door wijziging van het emi)lacement te Dieren zullen de reizigers van den Achterhoek naar Arnhem niet meer behoeven over te stappen. {Alg. Hbld.)

Tramweg Mij. Groningen-Paterswolde-Eelde. In de vergadering van aandeelhouders werden de balans en de winst en verliesrekening goedgekeurd en mitsdien de winst voor afschrijving bestemd. De heer W. Niemeijer werd als commissaris herkozen.