is toegevoegd aan je favorieten.

De locomotief; weekblad gewijd aan de belangen van spoor- en tramwegen, jrg 44, 1926, no 46, 17-11-1926

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

leende gelden f 58.700,61 en de afschrijving f 67.500,13. Het totale tekort groot f 163.437,06, werd door de Afdeeling Electriciteit gedekt.

Exploitatie-rekening. Aan tractementen en loonen werd betaald f 233.153,84 verdeeld over de volgende posten ;

Salarissen directie en administratie . . f 12.715,66 Algemeene onkosten *. . .- 2.617,13 Algemeene onkosten autobussen .... – 218,86

Salarissen en loonen rijdend personeel .- 131.195,16 Verschillende onkosten vervoer en controle – 212,76 Zand- en pekelverbruik – 244,05

Verschillende onkosten trekkracht ... – 1.089,95 Reiniging wagens en motoren – 12.367,10 Onderhoud wagens en motoren .... – 35.910,71 Onderhotrd werktuigen en gereedschappen – 466,91 Reiniging van de baan – 3.725,23 Onderhoud van de baan – 18.891,41 Onderhoud bovenleiding – 3.695,47

Onderhoud en reiniging remise . . . . f 3.498,93 Verlichting en verwarming remise ... – 1.033,32 Onderhoud en reiniging wachthuisjes . – 698,87

Bediening der autobussen – 3.436,27 Reiniging der autobussen – 399,86 Onderhoud der autobussen – 619,20 Aanleg en Uitbreiding – 116,99 f 233.153,84

Verlies- en Winstrekening. Aan rente moet aan de Gemeente f 58.700,61 worden uitgekeerd, terwijl voor afschrijving moet gereserveerd worden een bedrag groot f 67.500,13.

Het nadeelig saldo der exploitatie bedroeg f 37.236,32 zoodat het totaal tekort op de tram f 163.437,06 bedraagt.

Door de Afdeeling Electriciteit kon over 1925 aan de Afdeeling Tram f 163.437,06 worden uitgekeerd, waardoor het verliessaldo van dit dienstjaar werd gedekt.

Gemeentetram Utrecht.

Activa. Balans der Gemeente-Electriciteitswerken per einde December 1925 (Afd. Tram). Passiva. Gebouwen f 219.754,58 Gemeente Nijmegen Trambaan – 706.416,79 4 % leening . . . f 819.591, Teidingsnet – 152.705,53 414 % leening . . . – 161.155, Rollend materieel . . – 333.405,48 5 % leening . . . 74.829,— Autobussen 29.489,10 6 % leening . . . ; Telefoon en verdere f 1.055.575,— zwakstroom-install. 16.076,62 Waarborgsommen . . Inrichting werkplaatsen 67.892,83 1 Abonnementen . . . Machines voor stroom -Afdeeling Electriciteit ... – 171.254,45 omzetting .... 39.040,37 Concessies N.T.M. . . – 300.000, Diversen 77.282,68 1 ; f 1.942.063,98 Hierop is tot en met 1925 afgeschreven – 718.203,65 f 1.223.860,33 Debiteuren 250,70 Assurantiepremiën . . 3.109,42 f 1.227.220,45 f 1.227.220,45

Algemeen Overzicht. In de laatste maanden van 1925 viel, in vergelijking met de overeenkomstige maanden van 1924, een niet onbelangrijke stijging in de vervoerontvangsten waar te nemen. De gemiddelde bezetting per wagenkm steeg van 4,15 personen in 1924 tot 4,29 in 1925.

Het totaal der in de begroeting voor 1925 geraamde baten was bijna f 69.000,— hooger dan de werkelijke ontvangsten, waartegenover echter het totaal der geraamde lasten ruim f 82.100,— meer bedroeg dan de werkelijke exploitatiekosten, zoodat het verlies rond f 13.100,— beneden de raming bleef.

Een besparing op de exploitatiekosten werd verkregen door de wijziging op 27 Maart 1925 van de bestaande 6 minutendienst in een 7j4 minutendienst op lijn I ; terwijl verder een vermindering der uitgaven tegenover die van 1924 plaats vond door de ingebruikneming van den pneumatischen railreinigingswagen.

Het verlies bedraagt f 63.274,13 tegen f 80.675,87 in 1924. De autobusdienst, die ingevolge besluit van den Gemeenteraad op 4 September 1924 werd ingesteld, werd op 15 Augustus 1925 geopend.

Deze dienst op het traject ~Roode brug—Tuinwijk—N-eude—Centr. Station”, heeft tot dusverre niet aan de verwachtingen beantwoord. Het vervoer op genoemd traject is te gering gebleken om de aan den dienst verbonden exploitatiekosten te dekken.

Exploitatie. Totaal werden vervoerd 12.373.327 personen met een totaal-opbrengst van f 995.028,73, waarin niet begrepen de opbrengst van advertenties. In 1924 bedroeg het aantal vervoerde personen 11.607.861, met een totaal-opbrengst van f 976.635,38.

Totaal werden gereden 2.893.091 wagenkm tegen 2.810.353 in 1924.

Het stroomverbruik bedroeg gemiddeld 616 watturen per wagenkm tegen 624 in 1924.