is toegevoegd aan je favorieten.

De locomotief; weekblad gewijd aan de belangen van spoor- en tramwegen, jrg 46, 1928, no 30, 25-07-1928

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bereikt is, werd in het verslagjaar geen bedrag aan deze rekening toegevoegd.

Vernieuwingsrekening voor den bovenbouw.

a. Lijnen Semarang-Cheribon en Tegal-Balapoelang. Saldo op 31 December 1926 . . ƒ1.853.125,47 waaraan ten laste van de bedrijfsrekening van het verslagjaar werd toegev. ~ 99.304,—

Samen . . ƒ1.952.429,47

In het verslagjaar werd per saldo ten laste dezer rekening geboekt ....,, 75-312,35

Saldo op 31 December 1927 . . ƒ i .877.117,12 b. Lijn Cheribon-Kadipaten.

Saldo op 31 December 1926 . . ƒ 123.471,53 waaraan ten laste der bedrijfsrekening van het verslagjaar werd toegevoegd . ~ 8.800,—

/ 132-271,53

Per transport ƒ 132.271,53

terwijl per saldo aan deze rekening werd ontleend ~ 8.610,34

ƒ 123.661,19

Saldo op 31 December 1927

Aflosbaar gestelde obligatiën.

Onder dit hoofd zijn opgenomen de uitgelote, doch niet ter aflossing aangeboden, obligatiën en de nog niet ter aflossing aangeboden obligatiën, behoorende tot de aflosbaar gestelde leeningen.

De Winst- en Verliesrekening sluit met een ter verdeeling beschikbaar winstsaldo groot ƒ i. 275.770,64. Voorgesteld wordt dit bedrag te verdeelen als aan den voet der Winst- en Verliesrekening Het dividend wordt daarbij bepaald op pCt. ; de uitkeering aan houders van oprichters-aandeelen op / 313.70 per aandeel. De bruto-opbrengst over de eerste vier maanden van

Debet. Winst- en Verliesrekening over 1927. Credit. Intrestrekening f 983.747,27 Bedrijfsrekenmg ƒ2.373.182,12 Verlies op effecten ,, 1.558,89 Reservefonds (Verlies op effecten) . ,, 1.558,89 Het Land, wegens aandeel in de be -Koersverschil op remisen uit Indië . ,, 8.821,28 drijfsuitkomsten van den tramweg Verschillende ontvangsten ,, 6.000,— Cheribon-Kadipaten over 1927 . . ,, 65.844,51 Het Land, wegens te veel berekend Vennootschapsbelasting in Ned.-Indië ,, 62.878,83 aandeel in de bedrijfsuitkomsten van Saldo winst, beschikbaar ter verdeeling ,, 1.275.770,64 den tramweg Cheribon-Kadipaten over 1925 M 237,85 ƒ 2.389.800,14 ƒ 2.389.800, f4 WINSTVERDEELING: Saldo winst Aandeelhouders; 5 °/o over ƒ 10.000.000,— „ 500.000,— Gverschietend winstsaldo ƒ 775.770,64 Hiervan volgens art. 39 der Statuten: Aan tantièmes 20“/o ƒ 155.154,13 Aan houders van oprichters-aandee leo 5 7o „ 38788,53 Aan aandeelhouders 75 °/o . . . . „ 581.827,98 „ 775770,64 Tot uitkeering aan aandeelhouders is beschikbaar; uit de winst van het dienstjaar . . ƒ 500.000,— „ 581.827,98 ƒ 1.081.827,98 onverdeeld saldo vorig dienstjaar .. 832,77 / 1.082.660,75 te verdeelen als volgt; to'/jVo over ƒ10.000.000,—. . . . /1.050.000,— dividendbelasting 31.675 onverdeeld saldo „ 985 75 „ 1.082.660,75 Tot uitkeering aan houders van opi richters-aandeelen is beschikbaar: 1 uit de winst van het dienstjaar . . ƒ 38.788,53 onverdeeld saldo vorig dienstjaar. . „ 2,74 i ƒ 38.791,27 te verdeelen als volgt; 120 aandeelen a ƒ 313,70 ƒ 37.644, dividendbelasting „ 1.135,59 onverdeeld saldo 11 68 „ 38.791,27