is toegevoegd aan je favorieten.

De locomotief; weekblad gewijd aan de belangen van spoor- en tramwegen, jrg 46, 1928, no 40, 03-10-1928

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

LOCOMOTIEF

i WEEKBLAD CEWyP AAN DE BELANGEN JHHHSPOOR EN TRAMWEC£NB|^H|^

DE NEDERLANDSCHe VER.VOOR L.OCAALSPOOR-EN TP?AMWECEN ADMINISTRATEUR:

OE NV. centraal DUrZEAU OER NED.VERVOOR LOC.EN TRAMWEGEN DIRECTE UPZ.-.TTTZI

I Woensdag 3 Oct. 1928 |

[ AMSTERDAM.TeI: 36835-Ir. D.H.STIGTER-Weteringschans 961

I 46ste Jaargang |

No. 40

INHOUD

Nederlandsche Vereeniging voor Locaalspoorwegen en Tramwegen: De jaarvergadering op 7 en 8 September te Rotterdam en omgeving. Jaarverslagen 1927: Geldersche Stoomtramweg-Maatschappij ; Hollandsche Buurtspoorwegen. Verschillende Mededeelingen; Tunnels met deuren; Stijgende ontvangsten der Belgische Spoorwegen.

De Locomotief verschijnt eiken Woensdag bij Van Markens Drukkerij- Vennootschap te Delft.

Abonnementsprijs franco per post (Binnenland) bedraagt f S,— per jaar verhoogd met ij cent Incassokosten, bij vooruitbetaling; losse nummers f o,zj;.

Bijdragen van redactiotieelen aard, maandelijksche opgaven van de opbrengsten e.d. te zenden aan de redactie Wetermgschans gó. Tel. .tóSjs, te Amsterdam. Advertentien aan de Administratie te Delft, Agnetapark, Tel. IJ4 en 1016.

Nederlandsche Vereeniging voor Locaalspoorwegen en Tramwegen.

De jaarvergadering op 7 en 8 September 1928 te Rotterdam en omgeving.

11.

De tweede dag van de dubbeldaagsche jaarvergadering werd na een korte reunie ten kantore in de Rosestraat, aangevangen met een bezoek aan de Garage op het Handelsterrein. Gelijk zoovele van haar zusterondernemingen is ook de R.T.M. a.fgezien van haar bedrijf te water al sinds lang niet meer uitsluitend railvervoerster. Haar autobussen, waarvan wij de keurige inrichting en het rustige rijden den vorigen dag reeds verschillende malen mochten waardeeren, hebben dan ook haar eigen remise, niet minder dan 1000 groot en plaats biedend voor 22 autobussen van het grootste type van g,oo x 2,35 M. Het op staal gefundeerde gebouw in ijzeren vakwerk met half-steensvulling opgetrokken, is afgedekt met vlakke bims-betonplaten met isolatiekanalen, een goede isolatie zoowel in den zomer voor warmte van buiten als in de winter voor de kost-

bare caloriën naar buiten. Ter weerszijden van het middendak zijn schuin geplaatste glasvlakken aangebracht, die te zamen met groote zijramen een goede dagverlichting verzekeren. De heer Kuiper, die hier zijn gasten op de bijzonderheden wees, liet als duidelijke demonstratie van de mogelijkheid tot beperking van een eventueel ondanks alle voorzorgen toch nog uitbrekenden brand, even een kraan openen en daar viel in eens dwars door het gebouw een zware pijpensteelenregen naar beneden, waardoor de twee helften van de garage door een levend, nat scherm van elkaar gescheiden werden. Behalve de noodige werkbanken om de kleinere reparaties ter plaatse te kunnen uitvoeren, zijn in de garage twee werkkuilen en een waschplaats aanwezig. Deze laatste is nog niet geheel voltooid, omdat men niet tevreden is over de resultaten welke met de elders zoo dikwijls genoemde en geroemde afspuitinrichtingen zijn verkregen. Of dit nu een gevolg is van de grootere Nederlandsche zindelijkheidseischen, dan wel van de Rotterdamsche klei, vaststaat dat zelfs met waterstralen van zeer hoogen druk een laagje zeer fijn stof op het bespoten oppervlak hardnekkig bleef vastzitten. Het schijnt echter mogelijk, dat men door het persen van water met een voldoende kwantum lucht, betere resultaten bereikt.

Van uit de garage is de bandenkelder direct bereikbaar door een toegang, die met het oog op mogelijk in de garage aanwezige benzinedampen, verhoogd is uitgevoerd. Dat overigens voor ventilatie gezorgd is, spreekt vanzelf. De bandenkelder is door een dubbelen wand met kurkisolatie gescheiden van den centrale verwarmingskelder, die slechts van buitenaf toegankelijk is, en waarin de ketels geplaatst zijn, die alle op het emplacement geplaatste gebouwen der R. T. M. verwarmen.

Aan het tweede moderne vervoersmiddel van een tramwegonderneming, het motorrijtuig, was dezen dag de rol toebedeeld om het gezelschap te vervoeren. Allereerst ging de tocht naar de Centrale Werkplaatsen der R. T. M. Hier vinden de groote herstellingen plaats van locomotieven, rijtuigen, wagons, motorrijtuigen en autobussen. We laten hier voor een duidelijk overzicht den gedeeltelijken platte grond met aanduiding der werktuigen volgen.