is toegevoegd aan je favorieten.

De locomotief; weekblad gewijd aan de belangen van spoor- en tramwegen, jrg 46, 1928, no 46, 14-11-1928

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

In mijne handen zijn gesteld om advies de volgende stukken:

I. Van de Vereeniging ~Katendrechts Belang” d.d. November 1926, inhoudende het verzoek voor den aanleg van een tramlijn langs Pretorialaan, Breede Hilledijk, Veerlaan en Katendrechtsche laan.

11. Van de firma Kuyper, v. Dam en Smeer, d.d. April/Mei 1927, omvattende het verzoek om door de geheele Vierhavenstraat een tramlijn te leggen, ter verkrijging van een betere verbinding met de aldaar gelegen zakenwijken en het Centrum der stad (zie besluit Burgemeester en Wethouders d.d. 20 Juli 1927 P. No. 19, 6c).

111. Van de Vereeniging combinatie ~Heyplaat” d.d. Januari 1928, betreffende een verzoek om een tramverbinding van het Tuindorp Heyplaat naar de stad (apostille B No. d.d. 6 Februari).

IV. Van de Rotterdamsche Droogdok Maatschappij en andere firma’s d.d. April 1928, inhoudende het verzoek tot doortrekking van lijn 2 (apostille B No. 48 2a d.d. 12 April).

V. Van de Vereeniging ~Charlois Belang” d.d. Mei 1928, inhoudende het verzoek om een betere verbinding met het Vliegveld Waalhaven (apostille B No. 24" d.d. II Mei).

VI. Van de Kamer van Koophandel en Fabrieken d.d. Mei 1928, bevattende een verzoek betreffende een tramverbinding Beursplein—Station D.P.

Aan deze stukken is volle aandacht geschonken, hetgeen uit dit rapport nog nader zal blijken.

Richting Drukste baanvak Lijn I. Park-Honingerdijk Hoofdsteeg-Valkensteeg Honingerdijk-Park Valkensteeg-Hoofdsteeg 2. Station D.P.-Vlaskade Pr. Hendrikkade-Nassaukade Vlaskade-Station D.P. Roentgenstraat-Nassaukade 3. Heer Vrankestr.-Boompjes Oudaenstraat-Goudschestraat Boompjes-Heer V rankestr. Goudschesingel-Goudschestr. 4. Oude Hoofdpl.-Willemspl. Jonker Fransstraat-Boschje Willemspl.-Oude Hoofdpi. Hofplein-Boschje 5. Oudedijk-v. Heusdestraat Kruisstraat-Mauritsweg V. Heusdestraat-Oudedijk Westersingel-Kruisstraat 6. Hr. Vrankestr.-Prinsenh. Prov.singel/Schiek.-Molenw.w. Prinsenh.-Heer Vrankestr. Hofplein-Molenwaterweg 7. N.B. Maasstat.-Delfshaven Mauritsweg-Bloemkweekerstr. Delfshaven-Maasstation Mathenesserlaan- Bloemkw.str. 7. W.Z. Geld.str.-Delfshaven Kievitslaan-Parkhaven Delfshaven-Gelderschestr. Jobshaven-Parkhaven 8. Beursplein-Schiedam Bloemkw.str.- Mathenesserlaan Schiedam-Beursplein ’s Gravendijkwal-Mathenesserl. 10. Maasstat.-Ruigeplaatbrug Kruisstraat-Mauritsweg Ruigeplaatbrug-Maasstat. Westersingel-Kruisstraat 11. Mathenesserl.-Lischplein V. Hogendorpsplein-Postkant. Lischplein-Mathenesserl. Hofplein-Postkantoor 12. Station D.P.-Groene Zoom Boompjes-Maaskade Groene Zoom-Station D.P. Maaskade-Boompjes 12a.Stat. D.P.-Groene Hilledijk Boompjes-Maaskade Groene Hilledijk-Stat. D.P. Maaskade-Boompjes 13. Wilh.kade-Gr. Hilledijk P. Krugerstr.-Pret.l.-Putschepl. Gr. Hilledijk-Wilh.kade Lange Hilleweg-Putscheplein 14. Hillegersberg-Stat. D.P. Rodenrijschelaan-Bergsingel Stat. D.P.-Hillegersberg Burgem. Roosstraat-Bergstraat 15. Crooswijk-Spangen Mauritsweg-Gouvernestraat Span gen-Crooswijk V. Speykstraat-Gouvernestraat

Nota’s van den Directeur van Plaatselijke Werken en den Hoofdcommissaris van Politie. Verder werd mij om advies gezonden een schrijven No. 1683 d.d. 24 Juni 1927 van de Commissie voor plaatselijke werken met de daarbij beboerende stukken, o.a. de Nota, betreffende exploitatie van tram- en autobuslijnen d.d. 6 December 1926, van den heer Directeur der Gemeentewerken en de Nota over een nieuw tramnet te Rotterdam van den heer Hoofdcommissaris van Politie te Rotterdam.

Met alle waardeering voor bovengenoemde nota’s, waarvan ik meerdere malen ook bij het ontwerpen van het onderhavige plan dankbaar gebruik heb gemaakt, kon ik hieruit niet voldoende gegevens putten om tot een overzicht van de verkeersbehoeften in Rotterdam te komen en daarnaar de aan te brengen wijzigingen en uitbreidingen van het tramnet vast te stellen.

Tellingen, grafieken en kaarten van het vervoer per tram en autobus. Daarom heb ik deze gegevens trachten te vinden door het houden van nauwkeurige tellingen van het reizigersvervoer per tram (en ook per autobus) te Rotterdam.

Van deze tellingen zijn overzichtstaten, grafieken en kaarten gemaakt, welke als bijlagen hier bijgevoegd zijn. In de eerste plaats werden bij elke tramhalte de reizi-

gers geteld, die in- of uitstapten.

Hieruit was af te leiden hoeveel personen tusschen 2 opeenvolgende halten per tramwagen en per tijdseenheid werden vervoerd.

Deze gegevens zijn verwerkt in grafieken, waarvan twee exemplaren hierbij worden overgelegd (bijlagen VI en VII).

Uit deze grafieken is b.v. te zien, dat het vervoer op lijn 5 tusschen de halten Kruisstraat en Mauritsweg het drukst is geweest, dat het verkeer in het Westen belangrijker is dan in het Oosten en dat men hier feitelijk met 3 afzonderlijke verkeersstroomingen te doen heeft, n.l. : le. het verkeer Oost—West v.v.

2e. het verkeer Oost—Centrum v.v. 3e. het verkeer West—Centrum v.v..

waarvan de 3e verkeersstrooming wel de belangrijkste is.

Het is dus oneconomisch al het trammaterieel, dat voor dit verkeer moet dienen, door te voeren naar het Oosten.

Zoo werd het vervoer op alle lijnen aan een onderzoek onderworpen. In bijlage VIII zijn de vereenvoudigde grafieken van het vervoer op alle lijnen gegeven. Deze grafieken zullen in hetgeen volgt telkens ter sprake komen.

Uit deze grafieken blijkt o.a. dat de volgende lijngedeelten het sterkst bezet zijn:

Deze lijngedeelten zijn op de kaart, bijlage 1, aangegeven, waaruit dus te zien is welke baanvakken voor het trambedrijf van het grootste belang zijn. Ook is aan de hand van de gegevens, die in de grafieken van bijlage VIII zijn verzameld, een kaart samengesteld van het vervoer langs de tramlijnen van het tegenwoordige net (zie bijlage IX).

{Wordt vervolgd).

N.V. Centraal Bureau der Nederlandsche Vereeniging voor Locaalspoorwegen en Tramwegen.

DooHoopende Vraag en Aanbod.

nummers 1077

Aangeboden:

Te koop aangeboden eenige benzinemotorwagens in bedrijfsvaardigen toestand. Spoorbreedte 1435 mm. Teekeningen en nadere inlichtingen verkrijgbaar bij den Directeur.