is toegevoegd aan je favorieten.

De locomotief; weekblad gewijd aan de belangen van spoor- en tramwegen, jrg 47, 1929, no 8, 20-02-1929

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

7". om, m verband met de vervanging, door toepassing op betrokkenen van de geldende loon- en salarisverordeningen voor het gemeentepersoneel, van het stelsel van drie éénjaarlijksche verhoogingen door een stelsel van zes éénjaarlijksche verhoogingen voor het personeel, dat in de loonklassen voor werklieden is ingedeeld, te bepalen, dat ieder in het genot blijft van eenmaal verkregen periodieke verhoogingen, doch de verdere verhoogingen zullen worden opgeschort, totdat daarop recht wordt verkregen naar evengemelde verordeningen, gesteld dat die reeds bij de aanstelling in den vervuld wordende rang zouden hebben gegolden ;

8". dat op het trampersoneel artikel 8 der Loonverordening voor de Gemeentewerklieden en artikel 12 der Salarisverordening voor de Gemeente-ambtenaren voorloopig niet zullen worden toegepast;

g". dat voor het trampersoneel, in plaats van het Werkliedenreglement en de andere regelingen betreffende den dienst van het gemeentepersoneel, het geldende Reglement Dienstvoorwaarden der R.E. l .M. en alle verdere reglementen en instructies dier Maatschappü voorloopig zullen blijven gelden, totdat deze regelingen door andere zullen zijn vervangen, en goed te vinden, dat in verband hiermede de leden, secretaris en plaatsvervangend-secretaris van het bestaande Scheidsgerecht voor het trampersoneel in het genot zullen blijven van de thans door hen genoten wordende voordeelen.

Op 15 October 1927 hebben Burgemeester en Wethouders in het hoofdgebouw aan de Isaiic Hubertstraat met eenige officieele plechtigheid het trambedrijf namens de Gemeente overgenomen. Daartoe hadden de Burgemeester, de Wethouders, alsmede de Directeur der R.E.T. en de hoogere ambtenaren zich in de directiekamer verzameld. Mede aanwezig waren o.a. de vertegenwoordigers van de Ned. Vereeniging van Spoor- en Tramwegpersoneel, van den R.K. Bond van Spoor- en Tramwegpersoneel ~St. Raphaël”, van den Prot. Christelijken Bond van Spoor- en Tramwegpersoneel en van de Herstellingsoord-Vereeniging ~De Eendracht”.

Burgemeester Wytema voerde het eerst het woord en sprak aan het slot van zijn rede de hoop uit, dat de overgang van het bedrijf mocht strekken tot voldoening van het geheele personeel, maar bovenal tot heil van Rotterdam.

De Directeur beantwoordde deze rede en zeide o.a. dat hij meende uit naam van het geheele personeel de verzekering te kunnen geven, dat het al zijne krachten zal geven om het bedrijf zoo goed mogelijk te voeren.

Vervolgens spraken de heeren Peterse namens de Ned. Vereeniging van Spoor- en Tramwegpersoneel, Timmermans namens den R.K. Bond van Spoor- en Tramwegpersoneel ~St. Raphaël” en Eykelboom namens den Prot. Christelijken Bond van Spoor- en Tramwegpersoneel. Namens het Herstellingsoord heeft de heer Klaver het woord gevoerd. Ten slotte hebben de Chef van den Administratieven Dienst, de heer Driessen, namens het administratief personeel, en de Chef van den Technischen Dienst Ir. de longh, namens het technisch personeel beloofd, dat men zich met ijver en toewijding aan zijn nieuwe taak zou geven.

Commissie van B ij stand. De Commissie van Bijstand voor de Bedrijven was op 15 October 1927 samengesteld uit de heeren A. B. de Zeeuw (Voorzitter), Mr. Abr. va.n der Hoeven, H. E. van den Brule, Dr. H. E. Reeser, Jos. de Jonge, H. Mol en A. A. Lührs (leden).

Mr. J. B. de Klerk was met de zorg voor het secretariaat belast.

Directie. – Bij den overgang van het bedrijf trad de heer J. G. Schuuring als Directeur af. In zijn plaats was door den Gemeenteraad, in zijn zitting van 6 Sep-

tember 1927, benoemd Ir. J. G. J. C. Xieuwenhuis, die vervolgens op den raen October 1927 in functie trad.

Personeel. Op 15 October 1927 gingen in gemeentedienst over;

in vasten dienst: 103 ambtenaren

1675 beambten

totaal 1778 in lossen dienst: 73 beambten (wel i/h Pensioenf.)

lob ~ (niet ~ ~ ) 183 dagconducteurs

13 gepensionneerden

totaal 375

tezamen dus 2153 personen.

Op 31 December 1927 waren in dienst van de R.PI. 1' in vasten dienst: 104 ambtenaren

1674 beambten

totaal 1778

in lossen dienst: i ambtenaar

72 beambten (wel i/h Pensioenf.) io6 ~ (niet ~ ~ )

183 dagconducteurs 13 gepensionneerden

totaal 375 tezamen dus 2153 personen.

Uit het vorenstaande blijkt, dat in het tijdvak 15 October—31 December 1927 de samenstelling van het personeel slechts een zeer geringe wijziging onderging. I ambtenaar verliet den dienst, 1 leerling-bankwerker werd ontslagen en i conducteur kwam te overlijden. Daartegenover werd i klerk in tijdelijken dienst aangesteld, terwijl 2 ambtenaren van het Gemeente-Electriciteitsbedrijf, vóór 15 October 1927 belast met het toezicht op de naleving van de concessie-voorwaarden der R. E. T. M., in dienst van de R. E. T. overgingen. Het totaal aantal personen bleef alzoo hetzelfde.

Overname van de bezittingen der R.E.T.M. – Door den Gemeenteraad werd in zitting van 17 Maart 1927 benoemd een Taxatie-Commissie, overeenkomstig artikel tg van de concessie-voorwaarden der R.E.T.M.

Deze Commissie bestond uit de volgende heeren:

Ir. W. y. Burgersdijk, Directeur der Noord-Zuid-Hollandsche Tramweg Maatschappij te Haarlem ; Dr. A. C. van Rossem, Directeur van de Bierbrouwerij d’Oranjeboom te Rotterdam; en

N. C. van Goor, Architect te Rotterdam.

Deze heeren hebben den 25en November 1927 het taxatie-rapport uitgebracht, waarmede de Gemeenteraad in zijn vergadering van 1 Maart 1928 accoord is gegaan.

Overeenkomstig dit taxatie-rapport zijn de hierna te noemen bezittingen der R.E.T.M. in handen van de Gemeente overgegaan tegen de daarbij vermelde bedragen :

Baan ƒ2.861.000. Bovenleiding . . ~ 635.000, Rollend materieel ~ 2.057.000,

Hulpvoertuigen en paarden ....,, 43.000, Terreinen en gebouwen ~ 2.161.000,

Meubilair en verdere kantoorbehoeften ~ 35.000, Werktuigen en verdere inventarissen der werkplaatsen en remises . . . ~ 184.000,

Dienstkleeding en verdere benoodigdheden voor het personeel . . . . ~ 84.000, Magazijnvoorraden 204.000,- Totaal . . ƒ 8.264.000,-