Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

durig verblijf in laatstgenoemde stad zicli liet Hollandseh eigen gemaakt, welke taal hij thans leest en schrijft, met het oog op zijne studiën over onze geschiedenis en op eventueel verkeer met ons land.

Yoorloopig ontvangt hij te Monsheim behalve vrije wowoning f 480 traktement, daar de gemeente ook voor de weduwe van zijn voorganger moet zorgen. Dit is zeker niet veel, maar ... er zijn in de Pfals, gemeenten, waarin de leeraar nog kleiner traktement geniet.

— Tot bestuurder van Teyler's stichting te Haarlem is in plaats van Dr. D. Harting te Enkhuizen de remonstrantsche hoogleeraar Tiele te Leiden benoemd.

— Bij Mijs te Tiel is ter perse een „leesboek ten gegebruike bij het godsdienstonderwijs,, door J. W. van der Linden pred. te Harlingen. Het zal bestaan uit vijf stukken.

CORRESPONDENTIE.

De artikelen over de Kerkgenootschappen en de Volkstelling. Onze scliuld aan Indië. Tijd is leven, en andere moesten wegens plaatsgebrek blijven liggen. Zoo mogelijk komen zij in het volgend no.

ADVERTENTIE N.

Heden morgen drie uur overleed plotseling onze geliefde Echtgenoot, Yader, Behuwd- en Grootvader REITSE PIERS BROUWER, in den ouderdom van 74 jaren en 6 maanden.

A. S. BOET JE.

Wed. R. P. BROUWER, Kinderen, Behuwd- en Kleinkinderen.

Wolvega, 25 Nov. 1889.

Voor de vele bewijzen van belangstelling, ondervonden bij het overlijden van Mevrouwde Wed. J. SEMLER^-Yeen, betuigen wij onzen kartelijken dank.

Uit aller naam, E. DE VISSER.

Meppel, 27 Nov. '89.

Voor de treffende blijken van belangstelling, ons bij gelegenheid mijner Vijftigjarige Ambtsvervulling gegeven, breng ik, ook uit naam van de mijnen, onzen innigen dank.

Mag het feest dat wij vierden zeldzaam heeten, buitengewoon ook de deelneming ons bewezen; men heeft ons den 24 Nov. j.1. onvergetelijk gemaakt.

H. W. VAN DER PLOEG.

Middelie, 29 Nov. 1889.

Hartelijk dank voor al de bewijzen van belangstelling, die ik Dinsdag j.1. mocht ontvangen.

S. WARTENA.

Hindeloopen, 28 Nov. 1889.

Mede namens Broeders en Zusters, zeg ik dank voor de vele blijken van liefde en waardeering, die onze geliefde Vader op zijn Gouden Geneesheer Jubilé ontving.

S. WARTENA Jr.

Akkrüm, 28 Nov. 1889.

"j. K R U G,

Me. SCHOEN- EN LAARZENMAKER.

JACOB V. D. DOESSTRAAT 69,

DEH IIA

Stoombierbrouwerij „DE WITTE RAAF".

ii mm & Bral ti mmm,

ggp- bevelen zich aan voor de levering, op fust van STOUT-, ALE-, PRINOESSE- en GERSTE-BIEREN van uitstekende kwaliteit.

Prijscouranten worden op aanvrage toegezonden.

Pa

ITT:

9

Keizersgracht 98,

MAGAZIJNEN VAN

pESCHILDE^DE ^VLeUBELEN.

COMPLETE SLAAPKAMER-AMEUBLE^ MENTEN voor Villa's, Slaap- en Kinderkamers, ® w in alle stijlen en prijzen. ®

* WEENER STOELEN IN DE FIJNSTE 55 & MODELLEN. X S Groote keuze Springveeren en Kapok Ma- ® ft trassen. Eenvoudige Waschtafels, Ledikanten ® U en Tafels voor Bodenkamers. ^ ^ Alle artikelen voor Keuken en Waschkamers, gg

alles fijn blauw geschilderd.

® OPNIEUW .SCHILDEREN van gebruikte® ® Meubelen in alle houtkleuren. ®

SS TOT EEN BEZOEK NOODIGEN WIJ * ®UEd. BELEEFD UIT. >

* C. Verwey Jr. & F. Holst, £

Keizersgracht 98, Amsterdam. Zooeven verscheen de 2e Aflevering van:

„Uit de Remonstrantsche Broederschap."

Redactie: Dr. J. A. BE1JERMAN en ff. H. DE VRIES.

De afl. bevat bijdragen van B. Tideman Jz., Dit. J. Herman de Ridder Jr., A. P. G. Jorissen en anderen.

Prijs per jaargang van 4 Afl. f 1.50.

Uitgever II. TEN BRINK, Meppel.

Kalendarium Latinum.

Bij ». MIJS te TIEL is verschenen een Latijnsche Scheurkalender voor het jaar 1890, bewerkt door S. J. ANDRIESSEN.

Dit Kalendarium Latinum bevat 365, grootendeels minder bekende lessen van levenswijsheid, oratorische wenken, puntige gezegden, enz. aan de geschriften van 24 Latijnsche Classici ontleend.

Prijs f ö.f>5. Franco per post f I.IO.

Kutoorhaadel. - Steendrukkerij.

JSpecialiteit in JSchilderbeh oeften.

KWITANTIES, NOTA'S, WISSELS, REKENINGEN, TEEKEN1NGEN, PLANS, en verder alle HANDELSDRUKWERK, tegen de concurreerendste prijzen. SCHRIJF- & NOTITIEBOEKEN in alleformaten&linieeringen,

kasboeken, bon- en kwitantieboekjes en huishoudboeken,

Bestellingen boven f 5 worden franco verzouden.

denneweg, 19 den haag. B. FEENSTRA. VRAAG DE

beschrijvende catalogus van

Vruchtboomen, Rozen, Conifeer en enz. van Sipman & van der Goot,

Yruchtboomk weekers, ELST bij Arnhem.

Sluiten