is toegevoegd aan uw favorieten.

Doopsgezinde bijdragen, jrg 2, 1862, 01-01-1862

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

in alle lauden binnen en buiten Europa zijne afdeelingen telt en op eene reusachtige schaal werkt, is uitgegaan van •los. Hughes (f 1833) predikant in de baptiste gemeente te Battersea, nabij Londen. De overige instellingen strekken zich uit over het gebied der inwendige Zending. Ze bepalen zich tot zeer verschillende weldadige doeleinden, zoo als de verbreiding van het Evangelie in zekere landstreken of in zekere wijken der hoofdstad; de ondersteuning van behoeftige gemeenten, van bejaarde rustende predikanten, van hunne weduwen en weezen; het bevorderen van den bouw van kerken, scholen enz. Er bestaat zelfs eene afzonderlijke Commissie voor het bezorgen, drukken en verkoopen van psalm- en gezangboeken, ten gebruike in de openbare zamenkomsten. Van deze instellingen zijn er niet minder dan negentien. Behalve deze uitsluitend baptiste Vereenigingen bevat liet .//ITandbook" nog de namen van twee en vijftig andere, van godsdienstige of philanthropische strekking, waarin de Baptisten meer of minder betrokken zijn. Men weet, dat iu Engeland al het goede voor maatschappij en kerk tot stand gebragt wordt door het oprigten van, en het deelnemen aan bepaalde genootschappen (Societies); liet ondersteunen er van door de leden van een zekeren kring mag dus ook wel tot een maatstaf verstrekken van den geest die onder hen heerscht en werkt.

Het is ook deze pieus-practisclie rigting, zoo als men haar mag noemen, waarin de krachten, in den kring der baptiste predikanten gelegen, zich doorgaans ojpnbaren; de inhoud der vele week- en maandbladen geeft dit althans te kennen.

Over hunne predikwijze en predikgaven kan ik, bij ge-