is toegevoegd aan uw favorieten.

Doopsgezinde bijdragen, jrg 2, 1862, 01-01-1862

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

den geëxecuteerd, waarvoor hij volgens Tresoriers rekening met drie schellingen vlaamsch werd beloond.

Hieruit blijkt, dat hier ter stede reeds in 1534 Doopsgezinden waren, niet alleen vreemdelingen, maar ook burgers der stad, en dat wel in niet geringe getale; of ook deze drie martelaren burgers waren, is niet zeker doch hoogst waarschijnlijk.

Tot het jaar 1555 blijft liet kalm. Wel werden van tijd tot tijd de plakaten hernieuwd, doch niet gestreng toegepast, alzoo er veleu onder de aanzienlijken ook tot de Doopsgezinde gevoelens begonnen over te hellen. In dat jaar werd er echter weder een vonnis geveld, en volgen wij hier weder Balen :

» Actum per Campanum 17 ÏSovember.

"Alsoo Dir/na Pieters Dochter, Poorttersse deser Stede, "jegenwoordelyck Gevangen, voor Schepenen, ende liaedt //deser Stede, buyten pyne van Yzere banden, opeubaer» lyck Geconfesseert cnde Bekendt heeft, Herdoopt geweest /'te zyn, ende quaedt gevoelen van het Doopsel, etc. mits//gaeders (Yeigaderingeu) Conventiculen gehouden te heb«ben, Contrarie het Geloove, de H. Sacramenten, andere "Diensten en Ceremonien der H. Kercken: Soo heeft de '/Camer der voorschreve Stede, de voorsz. Digna Pieters n Dochter, Ontpoortert ende Ontpoorttertse mits desen om "voorts tegen deselve Geprocedeert te werden, als de voorsz. "Camer, na exigentie, ende gelegenheijdt van Saeeke, be«vinden sal te behooren.

"Hierop volgd wat de Camer, zes dagen "daarna, tegen haar heeft gedaan:

"Op hinden den 2o November, Anno 1555 is Digna