is toegevoegd aan uw favorieten.

Doopsgezinde bijdragen, jrg 2, 1862, 01-01-1862

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

// Pielers Dochter, uyt krachte van Seeckere Vonnisse, Ge//geven, encle Gepronuncieert by Schepenen, ende Raedt //dezer Stede, op Puttox Toorn (ende dit by monde van //Wouter Baerthoutsz, Schepen in wette) Gesteecken in /' eenen Sack, ende in 't water Yerdroncken geworden."

I it dit vonnis zien wij, dat de Doopsgezinden hier ter stede toen reeds Vergaderingen hielden, en ook dat de veroordeelde weder eene Burgeres dezer stad was. Van Braght vermeldt, dat liet grootste gedeelte der Sclie})enen geen behagen in dit vonnis had, en dit verwondert ons niet, daar wij op goede gronden mogen veronderstellen, dat de Stedelijke llegering toen zeer gematigd en toegevend was. Dit blijkt vooral in 1558, toen Joris Wippe, vroeger Burgemeester van Meenen in T laanderen, naar hier gevlus't en zich hier ter stede onderhoudende met het verwen van wollen lakens, door de regering op den 28 April in de Groote Kerk werd ontboden. De regering vermeent hem daardoor een weuk te geven om te vlugten, maar zijne vrienden ontraden hem dit, en hij voldoet aan de oproeping. J lij wordt terstond door den Schout gevangen «rnornen, doch de regering acht zich bezwaard hem te veroordeelen en zendt Wippe naar 's Hage, waar zijne zaak voor het Hof van Holland onderzocht wordt. Hij wordt terug gezonden en met tegenzin der Regters zeiven eindelijk den 4 Augustus gevonnisd; doch nu ontbreekt er werkelijk iemand om het vonnis uit te voeren. De beul weigert het, en wil liever zijn ambt verliezen, dan de handen slaan aan den vromen man, die zijne vrouw en kinderen had gespijsd, hem en anderen steeds veel goed en nooit eenig kwaad had gedaan. Ja, toen men eindelijk een diefleider