is toegevoegd aan uw favorieten.

Doopsgezinde bijdragen, jrg 2, 1862, 01-01-1862

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

genegen vond om liet vonnis "s nachts uit te voeren op den 1 October, riep de beul den volgenden dag bij eene geregtsoefening openlijk uit: //Zij hebben Christus gekruist en Barrabas losgelaten."

Het vonnis luidde dat hij bekend had zich te hebben laten lierdoopeu, en bestond in het //Gode ter eer, den ITeere en der Stede tot beteringe verdronken te worden in een vat".

Uit het tot hiertoe medegedeelde blijkt, dat de tot dien tijd en ook later hier ter stede om liet geloof ter dood gebragte personen Doopsgezinden waren, ja, dat ook de aanhangers van Luther en Melanchton hier niet talrijk waren, daar eerst de plakateu tegen de volgers van Luther en Melanchton zijn gerigt, doch later alleen bepaald tegen de Doopsgezinden. De aanhangers der Hervormers bleven dan ook tot de Roomsche Kerk beJooren, doch de Doopsgezinden verlieten de Kerk, en vielen dus meer in het oog.

Dat de Hervormde leer weinig bijval vond, blijkt ook verder; want toen in 1566 Jan Arendsz., predikant der Hervormden, met vijf of zes der zijnen voor Dordrecht kwam, en in de stad liet bekend maken, dat hij buiten de Yuilpoort zoude prediken, kwam daar niemand ten gehoore, terwijl zijne prediking buiten Hoorn, Alkmaar, Haarlem en Amsterdam onder grooten toeloop in dat zelfde jaar geschiedde, en werd hier ook de beeldstorming, hoewel met moeite, voorgekomen. Ook toen later de stad in 1572 overging aan den Prins van Oranje, verwijderden zich niet alleen vele aanzienlijken, maar was slechts een klein gedeelte der poorters de Hervorming genegen, en vond men bijna niemand die onderwijs had genoten in de leere tot gotlsaligJie.irf.