is toegevoegd aan uw favorieten.

Doopsgezinde bijdragen, jrg 2, 1862, 01-01-1862

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

geiiwoordige Boterbeurs), in liet Weeshuisstraatje, in do Vriezestraat, op het Eagijnhof, in de Breedstraat en in de Visstraat. Volgens Schotel begonnen zij in 1578 getolereerd te worden; maar dit komt niet overéén met hetgeen dezelfde schrijver op eene andere plaats zegt. Zij vereenigden zich iti 1624, en betrokken toen het nog in wezen zijnde kerkgebouw. Reeds in de eerste jaren namen zij zeer in getal toe, zoodat zij in 1643 de kerk moesten vergrooten, waartegen de kerkeraad der Hervormden opkwam bij den Burgemeester. Doch deze gaf tot antwoord: «Zulks niet «met fatsoen te kunnen verhinderen, wijl van V begin der '/Reformatie hen vrijheid van bijéénkomsten was toegestaan."

Toen zij echter in 1646 een groote poort voor de kerk wenschten te bouwen, bragt de Hervormde kerkeraad het zoo ver bij de regering, dat deze de Doopsgezinden deed beloven, naar het goedvinden der regering te zullen bouwen. Die poort is voor dien tijd tamelijk groot uitgevallen, zoodat de regering hun nog al genegen schijnt geweest te zijn. Dezelfde kerkeraad was reeds vroeger ontevreden geweest, toen zij de later vergroote kerk tot eene vaste verzamelplaats stichtten, en vergeefsch waren ook hare vertoogen bij de regering op den 16den Maart 1632 om: de extraordinaire vergadering der Wederdooperen die uit alle provinciën met consent van de Magistraat zoude gehouden worden, te beletten; en als men bedenkt dat de Lutherschen niet vuur 1689 ongestoord hunne bijeenkomsten mogten houden, dan kan men nagaan dat de invloed, het aanzien en het getal der Doopsgezinden hier ter stede toen niet gering te achten was.

De hierboven vermelde vergadering is hier ter stede ge-