is toegevoegd aan uw favorieten.

Doopsgezinde bijdragen, jrg 4, 1864, 01-01-1864

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

plaats, van dewelke Gij gezegd hebt: Mijn naam zal daar zijn! om te hooren naar het gebed, het welk uio knecht bidden zal in deze plaats Weinige dagen daarna is de nieuwe pastory betrokken. Zoowel pastory als kerk met veel verbeterd orgel, gelijk de verplaatsing zelve beantwoorden tot dus verre uitmuntend aan de goede verwachting,

MENSINGEWEER. Den 15^en Eeb. 1863 nam onze leeraar A. Vis, die het beroep van Zwolle had aangenomen, van ons afscheid, sprekende over 1 Thessal. III: 8. Want nu leven wij indien gij vast staat in den Lieer. Zijn opvolger, de proponent J. A. Oosterbaan verbond zich aan ons den 22ste» November deszelfden jaars met de woorden Joh. XX: 19^. Vrede zij ulieden! Zijn broeder Ds. J. Oosterbaan van Pieterzijl had hem des voormiddags onder ons ingeleid, predikende over 1 Tim. VI: 12": Strijd den goeden strijd des geloofs!

VEENDAM en W1LDERVANK. Onze leeraar A. Winkler Prins, in het kiesdistrict Winschoten bij de verkiezing van 1864 tot lid der tweede kamer benoemd, heeft tot onze blijdschap zijne plaats onder ons boven die van volksvertegenwoordiger verkozen.

Z1JLDIJK. Den 11 den September 1862 overleed, in den hoogen ouderdom van 84^ jaar onze rustende leeraar Simon Gorter. Nadat hij zijne talenten, die vele waren, en zijnen ijver, die groot was, eerst gedurende eenige jaren had gewijd aan de gemeente van de Joure en van Hindeloopen, bekleedde hij het leeraarsambt te Zijldijk sedert