is toegevoegd aan uw favorieten.

Doopsgezinde bijdragen, jrg 5, 1865, 01-01-1865

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

voor den Kerkeraad met inbegrip der laatst afgetreden Diakenen *). Om zich daartoe in staat te stellen, is hij verpligt de rekeningen der leveranciers 's jaarlijks vóór den ... December op te vragen, ten einde dezelve in den Kerkeraad gefiatteerd, en daarna betaald worden.

Ten dage van het doen der Rekening, wordt zij dooide tegenwoordig zijnde Leden opgenomen, en in orde bevonden zijnde geteekend, en alzoo finaal gearresteerd en gesloten.

De goedgekeurde Rekening ligt gedurende 8 dagen bij den Secretaris ter visie voor de Oud-Diakenen.

HOOFDSTUK IV.

VERGADERINGEN DES KERKERAADS.

§ 16. Gewone en Buitengewone Vergaderingen.

De Kerkeraad vergadert gewoonlijk elke maand, op den eersten dingsdag des avonds te 6 uur, in de Kerkeka-

*) Of: voor de Broederschap (waaronder dan echter bedeelde Leden uit den aard der zaak niet opgeroepen worden). Dit hangt af van het gebruik, en van den toestand der Gemeente. Waar de kring niet te groot is, en waar de meerderheid der Broeders, gelijk velerwege, uit onafhankelijke en contribuerende Leden bestaat, daar kunnen zij ook geschiktelijk te zamen de rekening opnemen. In andere zou dat niet zoo goed gaan. De hoofdzaak is dat het goed ga: maar dan behoort, vooral in onze Gemeenten, zooveel mogelijk openbaarheid en algemeene deelneming te gelden. Om deze laatste reden zou wel in vele Gemeenten navolging verdienen de hier en daar bestaande bepaling, dat bij het doen der rekening ook de Oud-Diakenen opgeroepen worden — waardoor dan natuurlijk vervalt het slot van deze §.