is toegevoegd aan uw favorieten.

Doopsgezinde bijdragen, jrg 5, 1865, 01-01-1865

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VEENWOUDEN. Op 15 Junij 1865 is de eerste steen gelegd tot een nieuw kerkgebouw en nieuwe pastorij voor onze Gemeente aan den Grindweg naar Dokkum, op korten afstand van het station van den Staatsspoorweg. De pastorij kan welligt spoedig betrokken, de kerk zal ten volgenden jare voor ,'t eerst worden gebruikt. Intusschen aanvaardde reeds 27 Aug. 1865 D'. H. van Calcar, van Hindeloopen en Molkwerum tot ons overgekomen, zijne bediening, predikende over Matth. V : 48: Weest dan gijlieden volmaakt, gelijk uw Vader, die in de Hemelen is, volmaakt is.

AMELAND. Te Hollum behoeft de Gemeente eene nieuwe kerk. Reeds spant zij hare krachten in om dit doel te bereiken, van eenige zustergemeenten zijn verblijdende berigten ontvangen, terwijl die van de overige met hoopvolle verwachting worden tegemoet gezien.

GELDERLAND.

WINTERSWIJK. De Leeraar dezer Gemeente, H. G. Coster, die haar sedert 1836 bediende, was genoodzaakt wegens ligchamelijke zwakte rust te nemen; alzoo is zijne plaats vacant.

GRONINGEN.

GRONINGEN. De herhaalde beroeping, op Ds. Oorver van Grouw uitgebragt den 20 Aug. 1865, is door dezen aangenomen. Medio Maart hoopt de Gemeente dien ten gevolge hare tweede Leeraarsplaats vervuld te zien.

11*