is toegevoegd aan uw favorieten.

Doopsgezinde bijdragen, jrg 1, 1867, 01-01-1867

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dienstig en kerkelijk leven beter en voor de lezers aangenamer geweest. Nu hij twee heeren tegelijk heeft willen dienen, die verschillende eischen deden en zeer weinig harmonieerden, is de eenheid van zijn werk verbroken , is aan den vorm geen recht geschied, is er meer dan één hors (Voeuvre — die evenmin in een goede levensbeschrijving als in een roman op hun plaats zijn — aantewijzen, is het boek geen afgerond geheel, welks deelen nauw in elkander sluiten, maakt het soms den indruk van brokkel- en lapwerk te zijn, en is de lezer tot vele klachten over vele noodelooze, hoewel op zich zelf interessante, excursen gerechtigd.

Hoe zeer wij dan de bedoeling van Ds. Sefp om ons èu de vorige eeuw, èu Stinstra te doen kennen, prijzen, wij laken hunne verbinding; 't is een onwettig huwelijk dat hij hen doet sluiten. En de schadelijke gevolgen doen zich dan ook in zijn werk gevoelen. Dat Ds. Sepp dit ook zelf gevoeld en begrepen heeft, ik twijfel er niet aan, al zegt hij dit niet. Maar wat heeft hem tot die bijeenvoeging van heterogene bestanddeelen verleid? 't Is toch niet, vergeef mij deze gemeenzame uitdrukking, om twee vliegen in één klap te slaan: mij dunkt, iemand, zoo vol lust en kracht tot den arbeid als de Schrijver, zou de meerdere moeite niet geschroomd hebben aan eene afzonderlijke beschrijving verbonden, wat hem bovendien veel hoofdbrekens zou bespaard hebben. Was het misschien zijne voorliefde voor een Doopsgezinden naam, die hem een zijner broederen in den geloove zoo hoog deed verhellen, gepaard met de stille