is toegevoegd aan uw favorieten.

Doopsgezinde bijdragen, jrg 2, 1868, 01-01-1868

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

deu, en dat Gods woord onder hen weinig in eere was. Gij moet weten, dat het praedikaat: //Christelijk" te Bazel elk oogenblik in ieders mond is. In het //Tagblatt" (advertentieblad) worden telkens //christelijke" loopjongens en //christelijke" dienstmeiden gevraagd. Eene der eerste vragen van Rich aan Ellenberger was, of hij bij //goede Christenen" in huis woonde. Zelfs vindt men er eene //christelijke" banketbakkerij. Bazel heet eene bij uitstek //christelijke" stad. En lach niet te gauw om dit vrij onschuldig misbruik van een woord. Men zegt, dat de inwoners van Bazel zich over't geheel door zedelijkheid en degelijkheid, door liefde voor orde en nauwgezetheid in hunne zaken, ook door kerkelijkheid en belangstelling in den godsdienst kenmerken. Hun Christendom is wat piëtistisch, wat Luthersch en Hernhuttersch gekleurd, maar dit doet minder ter zake. Zonderling is het echter, dat Hagenbach aan de Bazeler hoogeschool de liberale Hoogleeraar is, die nog even aan 't kantje van het Christendom staat: natuurlijk gelden daar dus Zürich en zijne theol. faculteit voor vrij onchristelijk.

Eindelijk werd het voor Ellenberger en mij tijd om van Brüglingen naar de stad terug te keeren. Wij spraken met Rich af, dat we elkaar den volgenden morgen aan 't Hotel de Erance te Bazel zouden vinden, om dan te zamen bij de Obere Mennoniten ter kerk te gaan; welke kerk (ofschoon de gemeente de //Bazelsche" heet,) in het open veld staat, maar op stadsgebied, terwijl de leden overal verspreid wonen, 't Was een heerlijke winter-