is toegevoegd aan uw favorieten.

Doopsgezinde bijdragen, jrg 2, 1868, 01-01-1868

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

argumenten, herhaald werd, liet deze natuurlijk niet onbeantwoord. Merkwaardig is het, hoe snel men toen met eene repliek gereed was. Het antwoord van Stinstra //Gedagten over den voor eenigen tijd uitgekomen brief enz." verscheen in twee gedeelten met een tusschenruimte van enkele maanden. De Hoogleeraar laat haar niet ongebruikt voorbijgaan. Een bundel predikatiën door hem uitgegeven, die als tegenhanger van Stinstra's preeken kon dienen, werd met een voorrede en een aanhangsel voorzien, waarin hij de stellingen uit het eerste gedeelte van diens gedagten trachtte te weerleggen ; ja hiermede niet tevreden, behandelde hij dezelfde zaken uitvoeriger in een opstel, als aanhangsel toegevoegd aan het geschrift, van den Doopsgezinden Lambertus Bibj.oo : Onbepaalde verdraagzaamheid de verwoesting der Doopsgezinden, dat, in het begin der eeuw verschenen, thans op aansporen des Hoogleeraars herdrukt werd. Edele taktiek voorzeker, hij wilde Stinstra door zijn geloofsgenooten treffen. Maar ziet — deze laat zich niet wachten; dat alles weerlegt hij in het tweede deel zijner gedagben. Onbegrijpelijke vlugheid van beide kanten, alleen te verklaren door den weinig belangrijken inhoud hunner geschriften en de eindelooze herhalingen van hetgeen reeds beweerd, weerlegd en meer dan eens bestreden was. Karakteristiek kan het heeten, dat de beide kampioenen, zoo vlug met de pen, elkander later in een trekschuit ontmoet en de hand der verzoening gereikt hebben. Zoo luidt althans de sage. Meer slim en listig, dan edelmoedig en waarheidlievend