is toegevoegd aan uw favorieten.

Weekblad voor Israëlietische huisgezinnen; uitgegeven vanwege de Vereeniging van Joodsche Wetenschappen te Rotterdam, jrg 22, 1891, no 32, 14-08-1891

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

In een der hoofdsteden der provincie Overijsel, wordt gevraagd een VOLONTAif?. ter opleiding in het MANUFACTUURVAK, liefst eenigszins met het vak bekend eu niet jonger dan 17 jaar, tegen nader overeen te komen conditiën. Reflecteerenden gelieven zich te adresseeren onder motto //Volontair" aan de uitgevers GEBR. HAAGENS te Rotterdam. Een flMe Slagerstü die grondig zijn vak verstaat en goede getuigen kan overleggen, kan dadelijk geplaatst worden bij E. DE JONG, Schedeldoekshaven 11, Den Haag.

Een Brood- en Banketbakkersbediende, 6 jaar in beide vakken werkzaam, biedt zich tegen half September aan, de beste referentiën kunnende overleggen. Heeren Brood- en Banketbakkers hierop reflecteerenden, gelieven zich onder motto //hakker ’ te adresseeren aan de uitgevers GEBR. HAAGENS te Rotterdam. Wordt gevraagd in een provinciestad, EEN JONGEN, eenigszins met ’t SLAGERSVAK bekend, op nader overeen te komen conditiën. B’-ieven franco onder letter A. 4 aan de uitgevers GEBR. HAAGENS te Rotterdam. Er wordt gevraagd in een der hoofdsteden der provincie Overijsel, EEN JONGMENSCH, bekend met het vak van Manufacturen, om met stalen en met pak, de omstreken te bereizen. Reflecteerenden gelieven zich te adresseereii onder lett. X. B aan de uitgevers GEBR, HAAGENS te Rotterdam.

Het Huis B. VAN DAM, Vondelstraat 3, ANTWERPEN, vraagt zoo spoedig mogelijk eeiie bekwame WINKELDOCHTER, bekend met het vak van NIEUWIGHEDEN on ELLEGOEDEREN, sprekende de Fransche j taal en goed kunnende étaleeren. Tegen genot van Kost, Inwoning en nader overeen te komen voorwaar<len, wc.rdt in eene kruiden lERS-AFFAIRE om in dat vak te worden ipgeleld, een JONGELING. een vlugge hand schrijvende en met Boekhouden eenigfzins bekend. Men vervoege zich met fracco brieven bij 8. VAN RHIJN, Concurrent, Ooogeveen. Slagersknecht. Gevraagd om direct of zoo spoedig mogelijk in dienst te treden, een Jongmensch, niet beneden 18 jaar, liefst iemand van’t platteland. Salaris naar bekwaamheid. Brieven franco aen I. DE LEEUW Az. te Alr.ielo.

LET WEL! Wordt gevraagd een flinke Jongen, ter opleiding in een VLEESCHHOUWERIJ, tegen nader overeen te komen conditiën. Goede behandeling wordt verzekerd. Brieven onder motto ,/Slager" aan de uitgevers GEBR. HAAGENS te Rotterdam. Een net Meisje, van goeden huize, zag zich gaarne in een klein gezin geplaatst voor de Keuken. De beste getuigen staan ten dienste. Brieven franco onder lett. A. Z. aan de uitgevers GEBB. HAAGENS te Rotterdam. Er biedt zich aan een Meisje tegen 1 September. Zij kan een ljurgerpot koken en is genegen huiswerk te tferrlchten. Goede getuige staan teu dienste. Brieven franco onder lett. R. F., bij de uitgevers GEBR. HAAGENS te Botterdam. Een IVleisje, jaar oud, uit den netten burgerstand, zag *lch gaarne GEPLAATST tot hulp vaii de j Vrouw des huizes. Brieven franco onder lelt. B. aan de uitg. Gebb. Haabeks, Rotterdam.

L A. WIJSEHBEEK &, Co., Eersfe Geldersche Worst- en Hookvleeschfabriek, OBiier toezicM m den Wlw. fleer Hli, OpperralililjüïaEljelderlaßd. MiMJn tjact. LEVERT STEEDS ALLE SOORTEN WORST, Pekelvleesch, Gerookte Tongen, Gerookt en versch Vleesch, alsmede Gesmolten Vet, tegen concurreerende prijs, 2-J kilogram, franco levering. GEOPEND HET TABAK- en SIGARENMAGAZIJN OPPERT 16, ROTTERDAM STEEDS VERKRIJGBAAR Ite Siiam, Tatt, l>Mtt Ua.Tliea,Haaz. TEGEN CONCIJRREERENDE PRIJZEN. Magazijn: OPPERT 16. I «UI t»«e» P-■ r^7 Fabriek: GED. BINNENROTTE 13. «I. IVIERSEL B^.

J. S. WEIJL, Confiseur, Leeuwenstraat 24. Onder Rabbinaal toezicht van den WelSerw. H eer Opperrabbijn Dr Ritter. Blijft zich steeds beleefd aanbevelen voor de levering van TAARTEN en verschillend KLEIN GEBAK. PRIMA QUALITEIT. BILLIJKE PRIJZEN. Bierbrouwerij „DE POSTHOORN”, BOTTERDAM. TIVOLI BIER. zuiver gezond en versterkend, is voorloopig- verkrijgbaar bij de H,H.:

C. VAN DEN BERG, Zomerhofstraat. W. JANNESSEN, West Zeedijk 7. G. H. PIETERSE, Oppert 67. KOLB en BEERS, Oostvestplein. M. G. LANGENDAM, Tuindersstraat. GEBR. MIDDELDORP, Bergstraat. W. F. MOODIJ, Weste Wagenstraat. Café NI SSSING, Blommerdijksuhe weg 51. G. H. N. VAN MOURIK, , Kruisstraat 63. A. SCHOTMAN, Goudsche weg 8. JAN SMIT, Erasmusstraat. W. H. METKEMEIJER, Oost Zeedijk. A. de vries. Nieuwe Binnenweg 271. C. F. F. VAN HOENDEROP, Goudsche Rijweg 111.

H. W. MOODY, Hofplein 1. P. G, BOM, Schiekade 169. W. F. J. BODAAN, St. Jozephstraat 180. CAFÉ IN ’T VELD, Diergaarde Singel. VAN VLIET, Doelstraat. B. DE LANGE, Spoor-Vladuct, Hofplein. LEMS, Eendrachtsstraat 42. J. H. BOERS, West-Zeedijk 630. H. P. CLEMENT, Hugo de Grootstraat. W. KLAPWIJK, Veemarkt 12. VERSPELD, Veemarkt 20. SCHIPPERS, Parksgenoegen, West-Zeedijk, VAN BAAELB, Proeflokaal, livoli, Ged. Karneraelkshaven.

NEDEELAND. Naamlooze Vennootschap van Verzekering op het Leven Goedgekeurd hij Koninklijk Besluit van den 17 Juli 1858, No 67. Gevestigd te AMSTERDAM, Keizersgracht 245. Directeuren: Mr. LEONARD WOLTERBEEK en Mr. L. I. DUBOURCQ. Inlichtingen en Prospectussen te bekomen bij den Heer S. ELZ A S, Weenastraat 25 Rotterdam,

De ondergeteekenden, met voorkennis van het Godsd, Israël. Schoolbestuur alhier zich gevormd hebbende tot eeuo Commissie ter organiseering van een SCHOOLFEEST bij gelegenheid der inwijding van de nieuwe Schoollokalen, vragen daarvoor Uwen steun en medewerking, die, zij zijn er van overgaarne zullen worden verleend. De grootendeels behoeftige jeugd den gedenkwaardigen dag ook te maken tot een dag van vreugde en blijden zin, mag zeker op Uwe medewerking rekenen, die gaarne veelzijdig zal worden betoond met en een ruime hand. De Commissie, • AENOLD KETS DE VRIES, V. d. Werffstr. 34. S. HARTOGS, Beurssteeg 11. D. BLITZ Jz., Zeevischmarkt 11. E. SPIER, Aert v. Nesstraat 64. H. DE REEDER, Raamstraat 12. Rotterdam, 6 Augustus 1891.

h:.h. slaoers. Er biedt zich aan, een flinke SLAGERSKNECHT, 23 jaar oud, die B jaar in ééne betrekking in de provincie Gelderland als zoodanig is werkzaam geweest en grondig met het vak, alsmede met poorschen bekend is De beate getuigschriften staan hem ten dienste Brieven franco onder lett. F. R. aan d« uitgevers GEBR. HAAGENS te Rotterdam. Bij eepe nette familie, te ’s Gravenhage, in het centrum der oude stad, bestaat gelegenheid voor een Heer voor inwoning. Kost enz. tegen matigen prijs. Franco brieven onder letters R. M. aan de uitgevers Gëbb. H.iA.OENs te Rotterdam. HH. Slagers. Een SLAGERSKNECHT, flink op de hoogte met het vak, biedt zich aan om met September in dienst te treden, de beste getuigen staan hem ten dienste. Refljcleerenden gelieven zich met franco brieven te adresseeren onder letters M. W. bij de uitg. Gebb. Haagens, Botterdam.

JOiCmiSTÖALs SÉeiirkaleoder voor Isr. Huisgez. metBo prijzen en 4prijsraadsels voor 80 cent te bekomen IN DEN JOODSOHEN BOEKHANDEL m. B. ELZE, Zeevischinarkt 7, Rotterdam. Kooplieden genieten ruim rabat. moiTmiS Kermisfeesten. Grand Concert Varié. Prince Mig-non, The Harlow’s, Hill en Hall. Trevaliy’s. KERMISLIED door CHRETIENNI. Aanvang 8 ure. Couponboekjes zijn gedurende de Kermis NIET geldig.

PLACE m PAYS-BAS. FEESTELIJKHEDEN gedureude de KERMIS. Bij guuslig weder iedere Avond ILLUMINATIE. in den TUIN en VERANDA, lederen Avond optreden van SOISSETTS gedresseerde OOÏEVAAES. Het nieuwste en vermaVelijksle op ’t gebied – van Dressuur. Mll. ANNA HELD, Verder Fransche, Engelsohe, Hollandsche en Duitsche Artisten. Aanvang 8 Ure. Kermis Eulróe 49 Ct.