is toegevoegd aan uw favorieten.

Weekblad voor Israëlietische huisgezinnen; uitgegeven vanwege de Vereeniging van Joodsche Wetenschappen te Rotterdam, jrg 22, 1891, no 33, 21-08-1891

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Tegen November verlangt Mevrouw VAN OS, Hoogte Kadijk 9, AMSTERDAM, tegen hoog loon, een KEUKENMEID. Gevraag-d met 1 October e.k. eene FLINKE Dienstbode, bij N. LEVISON, Kerkstraat 11, ARNHEM. Manteljufïrouw! Er biedt zicb aan een degelijk, geroutineerde Mantelverkoopster, tevens dezelve goed kunnende veranderen, welke drie jaar alleen een Mantel- en Confectiezaak beheerd beeft. Reflecteerenden gelieven brieven te zenden onder motto „Spoed” aan de uitgevers Gebes. Haagens te Rotterdam.

GEVRAAGD een Bakkersknecht mot September of half bij Wed. I, Snatager, te ARNHEM. Een HEER z. b. b. b. h. vraagt te ROTTERDAM een kamer met huishoudelijk verkeer en Pension. Brieven fr. met prijsopg. a/h. Advert.- Bureau van C. VAN ABS, Leeuwarden, onder letter A. K. Huwelijksaaiivraag. Een Weduwnaar van ruim 30 jaren, met twee lieve kinderen van 4 en 6 jaar, zoekt in kennis te komen met een fatsoenlijke Weduwe of Jonge dochter met eenig vermogen. Hij beeft een goede burgerverdienste. Adres lett. L. G. bij de uitgevers Gebes. Haagens te Rotterdam.

Een fatSöeDll Burgermeisje reeds jaar in betrekking, zag zicb gaarne nu of later bij eene nette familie geplaatst, hetzij om de vrouw des huizes te assisteeren, in een Winkel behulpzaam te zijn of KINDERJUFFROUW, de beste referentiën staan ten dienste. Brieven franco lett. A. Z. bij de uitgevers GEBRs. HAAGENS, Rotterdam. ER BIEDT ZICH AAN een NET BURGERMEISJE van buiten, goed kunnende werken, genegen in een klein gezin voor Meid-alleeu te dienen (liefst op een plaats in Gelderland) van goede getuigen voorzien. Brieven fr. onder lett. A. Z. 2 bij de uitgevers Gebe, Haagbns Rotterdam. In een Mantel – Magazijn te Rotterdam Wordt tegen half October gevraagd een bekwame NAAISTER, flink uiterlijk, grondig bekend met het vermaken van Mantels. Bekendheid met de verkoop zal tot aanbeveling strekken. Zonder goede getuigen onnoodig zich aan te melden. Brie'/en franco onder letter Q. aan de uitgevers GEBE. HAAGENS, Rotterdam.

MODISTB. Met primo of Medio Sept. as. gevraagd op een dorp in de Provincie en dicht bij Groningen, bij orthodoxe Israël. Eene Modiete voor het Dames – Hoedenvak Israël. Godsdienst, van goede getuigschriften voorzien, bekwaam om zelfstandig te werken, tevens genegen, om in een manufactuurwinkel assistentie te verleenen. Schriftelijke aanbiedingen onder letters H. M. aan de uitgevers GEBRs. HAAGENS, Rotterd. Wordt terstond gevraagd- een nette loopjongen. Nadere inlichtingen zijn te bevragen bij de uitgevers GEBR. HAAGENS te Rotterdam. Een net MEISJE, verscheidene jaren in taken werkzaam, grondig bekend met Manufacturen, Garen, Band en Modeartikelen, zoekt PLAATSING direct of later, intern, in een zaak of tot gezelschap eerier Dame, bij kinderen en assisfcDtie in huiselijke bezigheden. Adres motto piaataing bij de uitg. Gbb. Haaqbks Rotterdam.

I. A. WIJSEHBEEH & Co., Eerste Geldersche Worst- en Rookvleeschfabriek, ODèr toezlclit vaß Én Wfiw. HeerlTlL, OpperrablipTaDGelderlaflil. « VIJLEX B VBG. LEVERT STEEDS ALLE SOORTEN WORST, Pekelvleesch, Gerookte Tongen, Gerookt en versch Vleesch, alsmede Gesmolten Vet, tegen conciirreerende prijs, kilogram, franco levering.

GEOPENJD HBT TABAK- en SIGARENMAGAZIJN OPPERT 16, ROTTERDAM. STEEDS VERKRIJGBAAR ito üipreii. Tait Mwaliteit Köie,Tie,SHf eaz. TEGEN CONCÜRREERENDE PRIJZEN. Magazijn: OPPERT 16. ■ M öt? ■ W%7 Fabriek: GED. BINNENROTTE 13. J. IfIcRScL J. S. WEIJL, Confiseur, Leeuwenstraat 24. Onder Rabbinaal toezicht van den WelËerw. O eer Opperrabbijn Dr Ritter. Blijft zich steeds beleefd aanbevelen voor de levering van TAARTEN en vèrscbillend KLEIN GEBAK. PRIMA QUALITEIT. BILLIJKE PRIJZEN.

Bierbrouwerij „DE POSTHOORN”, EOTTERDAM. TIVOLI BIER, zuiver gezond en versterkend, is voorloopig' verkrijgbaar bij de H,H.:

C. VAN DEN BERG, Zomerhofstraat. W, JANNESSEN, , West Zeedijk 7. G. H. PIETERSE, Oppert 67. KOLB en BEERS, Oostvestplein. M, G. LANGENDAM, Tuindersstraat. GEBR. MIDDELDORP, Bergstraat. W. F. MOODIJ, Weste Wagenstraat. Café NIiïSSING, Blommerdijkache weg 61. G. H. N. VAN MOURIK, Kruisstraat 63. A. SCHOTMAN, Goudsche weg 8, JAN SMIT, Erasmusstraat. W. H. METKEMEIJER, Oost Zeedijk. A. DE VRIES, Nieuwe Binnenweg 271. C. F. F. VAN HOENDEROP, Goudsche Rijweg 111.

H. W. MOODY, Hofplein 1. P, G, BOM, j Schiekade 169. W. F. J. BODAAN, St. Jozephstraat 180. CAF:É IN ’T VELD, Diergaarde Singel,. VAN VLIET, Doelstraat. | B. DE LANGE, Spoor-Viaduot, Hofplein. | LEMS, Eendrachtsstraat 42, | J. H. BOERS, West-Zeedijk 630, | H. P. CLEMENT, Hugo de Grootstraat. | W. KLAPWIJK, Veemarkt 12. I VERSPELD, Veemarkt 20. | SCHIPPERS, Parksgenoegen, West-Zeedijk. | VAN BAARLE, Proeflokaal, Tivoli, | Ged. Karnemelkshaven. |

MANTBLJÜPFEOÜW. "bevraagd tegen 1 October of vroeger; een JUFFROUW (intern), volkomen bekend met ’t Mantel- en Manufactuurvak. Zonder | ook degelijke Mantelverkoopster te zijn behoeft men niet te schrijven. I Adres franco motto „MANTELS” aan de uitgevers GEBRs. HAAGENS, Rotterdam,

Heeren -Confectie Een jongmenseb Isr. G. kan direct geplaatst worden in een Magazijn en Heeren-Confectie. Goed etaleeren en goed verkooper strekt tot aanbeveling. Brieven letters B. W. aan het advertentiebureau V. D. L. STAAL, Haarlem,

H.H. SLA-GEIRS. Er biedt zich aan, een flinke SLAGERSKNECHT, 23 jaar oud, die 6 jaar in ééne betrekking in de provincie Gelderland als zoodanig is werkzaam geweest en grondig met het vak, alsmede met poorschen bekend is. De beste getuigschriften staan hem ten dienste. Brieven franco onder lett. F. R. aan de uitgevers GEBR. HAAGENS te Rotterdam. Bij eene nette familie, te ’s Gravenhage, in het centrum der oude stad, bestaat gelegenheid voor een He.ar voor inwoning. Kost enz. tegen matigen prijs. Franco brieven onder letters R. M. aan de uitgevers Gbbb. Haaoens te Rotterdam. HH. Slagers. Er biedt zich aan een SLAGERSKNECHT uit den burgerstand, om zich verder in het vak te bekwamen. Liefst in eene drukke slagerij. Er zal meer op goede behandeling dan hoog salaris worden gelet. Frc. brieven lett. D. H. by de Uitgevers GEBRs, HAAGENS, Rotterdam.

JfIACBIiSTSAL's SckiirlalenÉr voor Isr. Huisgez. met 80 prijzen en 4 prijsraadseJs voor 80 oent te bekomen IN DEN JOODSCHEN BOEKHANDEL m. B. ELZE, Zeevischmarkt 7, Rotterdam. Kooplieden genieten ruim rabat. Een Meisje, 19 jaar oud, uit den netten burgerstand, zag zicb gaarne GEPLAATST tot hulp van de vrouw des huizes. Brieven franco onder lett. R. B. aan de uitg. Gebe. Haaoens, Rotterdam LET WEL! Wordt gevraagd een flinke Jongen, ter opleiding in een VLEESCHHOUWEEIJ, tegen nader overeen te komen conditiën. Goede behandeling wordt verzekerd. Brieven onder motto „Slager” aan de uitgevers GEBE. HAAGENS te Rotterdam.' Een Brood- en Banketbakkersbediende, 6 jaar in beide vakken werkzaam, biedt zich tegen half September aan, de beste referentiën kunnende overleggen. Heeren Brood- en Banketbakkers hierop reflecteerenden, gelieven zich onder motto „bakker” te adresseeren aan de uitgevers GEBE. HAAGENS te Rotterdam.

PüCE DES mm. Heden Avond SLUITING van de ZOMER-CONCERTEN. GROOT SUCCES van MJI. ANNA HELD. Clemens-Duo. The Canadian-Trio. N. de Haas. Sharp & Flats LUIGI-COLETTI enz. enz. Aan vang 8 Ure. Pntrée 86 Ct. ZATERDAG en ZONDAG bij gunstig weder in den TUIN ILLUMINA.TIB.

TIfOLI- ÏIITEBTH COUPONBOEKJES GELDIG, alleen op Zon- en Eeestdagen NIET. Zaterdag LAATSTE optreden ran PRINCE MIGNON, De kleinste Ariist van de Wereld. Verder optreden van het geheele Gezelschap. Aauv. 8 Ure. Entrde t 0.26, f 0.60, f 0.76. ’i Zondags f 0.49 en f 0.76.