is toegevoegd aan uw favorieten.

Het regt in Nederlandsch-Indië; regtskundig tijdschrift, 1891, 01-01-1891

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de actie tegen den waarborg om aan den gewaarborgde ie betalen het geheele bedrag, waarvoor op de tegen hem ingestelde vordering lijfsdwang zal worden uitgesproken.

Bij de actie tot nakoming eener overeenkomst — ook wanneer het geldt eene verbintenis om iets te doen — wordt geene voorafgaande in mora stelling door de wel vereischt.

In hel positum, dat de gedaagde in vrijwaring zich verbonden heeft om de schuld, die de eischer in vrijwaring aan den eischer in de principale vordering heeft, le betalen, ligt opgesloten de stelling, dat de gedaagde zich verbonden heeft den eischer te vrijwaren, wanneer betaling dier schuld van hem gevorderd wordt.

Be eisch tot uilvoerbaar verklaring der nolariiiele obligatie bij lijfsdwang bevat in zich de vordering tot betaling der bij die obligatie geconstateerde schuld.

Be bewering dat de gedaagde zich verbonden heeft eischers schulden aan de Europeesche handelaren te betalen, wordt niet beioezen door een brief van gedaagde aan eisclier, waarin gezegd wordt: „dari sobat poenja debiteur pada toko-toko itoe sobat taoe, nanti lama-lama kita ijang baijar, dan darie oetang sama orang-orang tjina, itoe lama-lama nanlie sobat boleh baijar deug an kaoentoenganja dari pengilingan bras", wanneer die brief strekt in antwoord op eenen brief van eischer aan gedaagde, waarin voorkomt: „pigimana dan dari saija poenja krediteurpada toko en orang-orang Tjina? pigimana ada terseboet di dalam saija poenja nota, itoe siapa jang mistie baijar? en die nota niet in rechten is overgelegd.

De firma L. Platon, eischeres ten principale, comp. bij den adv. en proc. Mr. J. R. Voute, contra

Lie Tjeng Haij, gedaagde ten pricipale, comp. bij den adv. en proc. Mr. D. Rock, en

Lie Tjeng Haij, eischer in vrijwaring, comp. bij den adv. en proc. Mr. D. Fock, contra

De firma Heineken & Co., gedaagde in vrijwaring, comp. bij den adv. en proc. Mr. T. Hennij.