is toegevoegd aan uw favorieten.

Het regt in Nederlandsch-Indië; regtskundig tijdschrift, 1892, 01-01-1892

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

terstond per telegram order tot keuring van de opium naar Singapore te zenden geen gevolg had gegeven, en hetgeen haar aanleiding gaf bij brief van 24 October d. a. v. aan appellante te doen weten, dat vermits zij, appellante, niet volgens de overeenkomst gehandeld had, deze was komen te vervallen en zij, geintimeerde, aanstonds gereed was de op rekening ontvangen ƒ 1500 terug te betalen ;

dat toch geintimeerde zich niet onbeperkt had willen verbinden om de verkochte waar ter beschikking van appellante te houden tot tijd en wijle zij mocht goedvinden haar te doen keuren, onder meer, omdat het hier een artikel geldt, dat door indrooging en waardevermindering aan eene sterke prijsafwisseling onderhevig is;

dat appellante luidens den brief van 3 October 1889 dan ook de opium kocht met de bepaling, dat zij per eerste gelegenheid aan hare agenten te Singapore zoude opdragen om de haar te leveren waar te keuren, en gt intimeerde, toen het haar bekend werd, dat appellante niet met de eerste gelegenheid naar Singapore geschreven had, haar sub dato 21 October 1889 (volgens de Engelsche vertaling van den Armenischen brief) nog schreef „please do the needful imuiediately by wire";

dat appellante er zich dus niet over beklagen kan, dat zij niet zoude hebben geweten hoe de voorwaarde vervuld moest worden en evenmin dat het haar tot die vervulling aan den noodigeu tijd en gelegenheid zoude hebben ontbroken ;

in verband waarmede geconcludeerd is tot bekrachtiging van het vonnis a quo cum expensis;

O. dat partijen daarna hare conclusiën nog mondeling bij pleidooi hebben toegelicht, waarna het Hof de nederlegging der stukken ter tafel gelast en de uitspraak op heden bepaald heeft; Ten aanzien van het recht,

O. dat appellante, gelijk zij zelve stelt, met geintimeerde den 3den October 1889 heeft gesloten eene overeenkomst van koop en verkoop van vijftien pikols Turksche opium tegen ƒ 775 de pikol te leveren te Singapore, terwijl verder door haar onbetwist is de bepaling der koopovereenkomst, dat zij met de eerste ge-