is toegevoegd aan uw favorieten.

Het regt in Nederlandsch-Indië; regtskundig tijdschrift, 1895, 01-01-1895

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tende Luiden met haaren Raad en Patrocinie te bedienen en voor te staan. Men plag wel eer van 't Advocaatschap te zeggen, Quod Doctoratus dignitas Liberet k patria potestate na het geene daar van getuigt Mjjnsing ad § 3 Inst. quib. mod. Jus patr. pot. solv. En volgens het verhaal van Tacitus was de waardigheid en het Beroep van Advocaat Oudtijds in zulk een hooge Achting en Aanzien, dat den Keizer Tiberius zomwijlen de Kroon van zijn Hooft zette om'er de Docters Muts op te plaatsen. Tuldenus ad C Lib. 2 Tit 7 Num. 2 van 't Advocaatschap sprekende, zegt dat de Professie en 't Beroep van een Advocaat de regte weg is om tot groote waardigheeden, en Eer Ampten te geraken: Ook word inzonderheid in de Lex. 1 Cod. de Avocat. divers. Judic. zeer voordeelig van de Advocaten gesproken. Frangois Pollet in zijn Ilistoria Fori Romani Lib 2 Cap. 1 in princip. handelende over het Officie en de Plichten van een Advocaat, zegt 'er het volgende van, Qnod Advoeentur accersanturqué ut Partibus adstent? Een ander ongenoemt schrijver een volmaakte Definitie van een Advocaat willende geven, drukt hem onder anderen aldus uit; vir probus. dicendi peritus? vervolgens word conform de Lex. 14 Cod. de Avocat. divers. Judicior, de Noodzakelijkheid van 't Advocaatschap in alle Landen daar een goede Politie plaats heeft, vergeleeken bij die van den Krijgsdienst, als wezende in alle goede en wel geformeerde Republiquen hoognodig, waarom de Advocaten op verscheiden tijden met aanmerkelijke Privilegiën en voorregten beschonken geworden zijn, bijzonder onder de Regering van Keizer Karei de V mitsgaders door Maximiliaan, en Philippus de tweede, Graven van Holland. Wordende van de verdere Praerogativen, voorrechten, en Privilegiën, der Advocaten breetvoerig getracteert ad L. b. saneimus Cod. de Advoc. diversor Judic, alwaar de vermaarde Rechtsgeleerde Baldus sustineert, dat de Advocaten vrij en ontlast zijn van de Burgerwagten en Nachtwaakte. En Peckius de Jure sistendi per alios D. D. zegt, dat een Advocaat ter zaake van particuliere gecontracteerde schulden niet Arrestabel is; 't welk Jason, Castrensis, en meer