is toegevoegd aan uw favorieten.

Het regt in Nederlandsch-Indië; regtskundig tijdschrift, 1895, 01-01-1895

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gebleken omstandigheden ten zijnen faveure hoogstens op liet aannemen van verzachtende omstandigheden aanspraak kan inaken, enkel en alleen wordt vrijgesproken op grond van de sympathie of het medelijden, welke hij gedurende de behandeling zijner zaak bij gezworenen en publiek heeft weten op te wekken. Men zegge niet dat dergelijke vrijspraken, die tegen het rechtsgevoel indruischen, alleen in Frankrijk mogelijk zijn. Het tegendeel is juist waar. In Duitschland, waar de rechtspraak door gezworenen op ongeveer dezelfde leest is geschoeid als in Frankrijk, zijn volgens de dagbladen een mijnwerker, die zijne ontrouwe vrouw had doodgeschoten, en eene vrouw, die op de minnares van haren man doodslag had gepleegd en over het gelukken van dat feit zelfs hare levendige voldoening ter terechtzitting te kennen gaf, door de jury's van Dortmund en Mülhausen eveneens onschuldig verklaard, zoodat die beide feiten veel kans hebben van door meerdere te worden gevolgd. Eene jury gaat bij de beantwoording der vraag, of een beklaagde al dan niet schuldig is aan de hem ten laste gelegde feiten, niet te rade met hetgeen de, misschien in een gegeven opzicht harde, strafwet tegen die feiten, wanneer het bewijs daarvan volledig is geleverd, bedreigt, maar laat zich geheel beheerschen door de meerdere of mindere mate van sympathie, welke een beklaagde ten gevolge van het ter terechtzitting gehouden onderzoek bij haar heeft opgewekt. Mr. Lcvy zegt dan ook te recht in zijne brochure „de Jury", 1871, pag. 26, over die instelling: „Zij aanschouwt het feit óf met de oogen van het hoofd óf met „die van het gemoed, nooit in den spiegel der wet". Hetgeen men in andere landen, waar de jury bestaat, aanschouwt, zou zich ook hier te lande, wanneer men tot de invoering overging, al zeer spoedig voordoen. De groote massa is onder alle hemelstreken gelijk en laat zich overal en ten allen tijde door allerlei invloeden beheerschen.

De instelling der rechtspraak door gezworenen berust op het beginsel: scheiding van feit en recht; ééne macht zal uitspraak doen over het eerste, namelijk het feit, terwijl eene andere