is toegevoegd aan uw favorieten.

Het regt in Nederlandsch-Indië; regtskundig tijdschrift, 1895, 01-01-1895

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en aftrekken, aan den eischer schuldig is eene som van f 2835.— (twee duizend acht honderd vijf en dertig gulden);

dat de eischer zich zijne rechten op het na den eersten Juli 1800 vier en negentig vervallen pensioen uitdrukkelijk voorbehoudt ;

dat de eisch berust op authentieke bescheiden en op die gronden heeft geconcludeerd: dat het den Ilove behagc bjj arrest uitvoerbaar bij voorraad de gedaagde te veroordeclen oin, onder aftrek van zoodanige contributiën of kosten als zij mocht kunnen aantoonen volgens de bestaande bepalingen, daarop te kunnen inhouden, aan den eischer, tegen behoorlijke kwijting en tegen vertoon of overlegging van een behoorlijke attestatie de vita, te betalen de somma van ƒ 2835 (twee duizend acht honderd vijf en dertig gulden), verschuldigd ter zake voorschreven, met de wettelijke renten daarover ad zes ten honderd 'sjaars van den dag der dagvaarding tot dien der algeheele voldoening toe en met veroordeeling van de gedaagde wijders in de kosten van dit rechtsgeding;

O. dat de gedaagde daarop heeft geantwoord: dat eischer, overeenkomstig de waarheid, zelf in zijne dagvaarding stelt te verkeeren in staat van faillissement en dat de curateele over zijnen boedel opgedragen is aan de Weeskamer te Batavia, wijders dat de Weeskamer als zoodanig de thans opgevorderde termijnen van zijn pensioen van de gedaagde heeft uitbetaald gekregen;

dat deze uitbetaling aan de kamer voorkomt te wezen in overeenstemming inet de wet;

dat het vonnis van faillietverklaring ten gevolge heeft, dat de failliet van rechtswege de beschikking en het beheer over zijne goederen verliest en zjjn geheele vermogen voortaan door de Weeskamer als curatrice beheerd wordt, die alle inkomende gelden op hare kwitantien ontvangt en met machtiging van den Rechter-Commissaris der failliet tot eigen gebruik linnen en huisraad uit den boedel kan afgeven en hem uit de gereede penningen van levensonderhoud kan voorzien;