is toegevoegd aan uw favorieten.

Het regt in Nederlandsch-Indië; regtskundig tijdschrift, 1896, 01-01-1896

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

diteuren jaren op eene beschikking moesten wachten, welke de debiteur door allerlei chicanes nog vermocht te vertragen — bij Staatsbl. 182G No. 22 werd bepaald, dat een voorafgaand onderzoek naar de wettelijkheid der inschuld door den Gouverneur-Generaal niet verplichtend zoude zijn, doch dat de crediteur zich direct tot bekoming van korting op tractement van een landsdienaar tot den rechter zoude kunnen wenden, terwijl aan den Gouverneur-Generaal werd voorbehouden de bevoegdheid om schorsing der procedure toe te staan, dan wel surséance van betaling of reductie van het door den rechter gekorte bedrag te verleenen;

dat men zich dus van oudsher in Nederlandsch-Indië tot het bekomen van korting op tractement van landsdienaren kon wenden tot de rechterlijke macht, zij het ook dat daarvoor, onder vigueur van Staatsblad 1822 No. 49, voorafgaande autorisatie van de uitvoerende macht noodig was, de uitvoerende macht onder vigueur van Staatsblad 1826 No. 22 de tenuitvoerlegging van de uitspraak des rechters op utiliteitsgronden vermocht op te schorten, ja zelfs onder vigueur van Staatsblad 1852 No. 16 haar geheel vermocht ter zijde te stellen;

dat namens den verweerder is te berde gebracht, dat het Regeerings-Keglement vastgesteld bij de wet van 2 September 1854, afgekondigd in het Indische Staatsblad 1855 No. 2, in art. 81 bepalende dat alle tusschenkomst der Regeering in zake van Justitie niet bij dat Reglement toegestaan was verboden en het kennelijk daarmede verband houdende besluit van den Gouverneur-Generaal van 1855 No. 19 (Staatsblad No. 15) een geheele wijziging hebben gebracht in de regeling der onderwerpelijke materie, waaruit dan de conclusie wordt getrokken dat het verleenen van korting op bezoldigingen b\j rechterlijke gewijsde thans niet meer is toegestaan;

dat eischeresse hiertegen wenscht aan te voeren, dat een wettelijke verordening echter alleen wordt afgeschaft door een latere bepaling van de bevoegde autoriteit uitgegaan, waardoor zij uitdrukkelijk wordt ingetrokken, dan wel door een latere